åŸ?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 安徽省招校»‡é›†å›?/title> <meta name="keywords" content="欧美成人网" /> <meta name="description" content="欧美成人网,ÔÚ×·¿´©º ”àÈË»êÑÛÖÐéWß^Ò»½zÓ È»©ìÕýºÃԇòžÔ‡òžÎÒ©¥Ä˜É«Æ½ìo©ª72‚€È˜yԇ¨p¾í¹Î¨VÄǾÍÊÇÀËÙM•régÀËÙMì`Á¦Á˨^" /> <meta name="author" content="安徽省招标éËäÈ»Ëû²¢Ã»Óз´¿¹›†å›? /> <link href="//static.bidcenter.com.cn//css/www/css/newindex.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="//static.bidcenter.com.cn//js/www/js/jquery-1.8.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="//static.bidcenter.com.cn//js/www/js/loginCommon.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> //手机½f¯äºŒ¾l´ç  $(function () { $("#mobile").mousemove(function () { var top = $("#mobile").offset().top + $("#mobile").height(); $(".iph").css("top", top); var left = $("#mobile").offset().left; $(".iph").css("left", left); $("#mobileimg").show(); }); $("#mobile").mouseleave(function () { $("#mobileimg").hide(); }); }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="2igase" > <div style='display:none'><q id='tqkONn'><h1>欧美成人网</h1></q><tt id='tqkONn'><dd id='tqkONn'><noscript id='tqkONn'><dl id='tqkONn'><i id='tqkONn'></i><dd id='tqkONn'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='tqkONn'></tr><td id='tqkONn'></td><q id='tqkONn'></q><dd id='tqkONn'></dd><div id='tqkONn'><button id='tqkONn'><tfoot id='tqkONn'><i id='tqkONn'><dl id='tqkONn'><i id='tqkONn'><strike id='tqkONn'><dt id='tqkONn'></dt></strike></i></dl></i><pre id='tqkONn'></pre></tfoot><u id='tqkONn'></u><small id='tqkONn'></small></button><tr id='tqkONn'></tr></div><strike id='tqkONn'></strike><label id='tqkONn'></label><button id='tqkONn'></button><optgroup id='tqkONn'></optgroup><dd id='tqkONn'></dd><sup id='tqkONn'><del id='tqkONn'><strike id='tqkONn'><dd id='tqkONn'></dd></strike></del></sup><fieldset id='tqkONn'><p id='tqkONn'></p></fieldset><big id='tqkONn'><big id='tqkONn'><address id='tqkONn'><dl id='tqkONn'></dl></address><dd id='tqkONn'></dd><table id='tqkONn'><abbr id='tqkONn'><strong id='tqkONn'><blockquote id='tqkONn'></blockquote></strong></abbr><td id='tqkONn'><pre id='tqkONn'></pre></td></table></big></big><q id='tqkONn'><abbr id='tqkONn'><thead id='tqkONn'></thead></abbr></q><li id='tqkONn'><q id='tqkONn'><acronym id='tqkONn'><dd id='tqkONn'><td id='tqkONn'><noframes id='tqkONn'><tr id='tqkONn'><strong id='tqkONn'></strong><small id='tqkONn'></small><button id='tqkONn'></button><li id='tqkONn'><noscript id='tqkONn'><big id='tqkONn'></big><dt id='tqkONn'></dt></noscript></li></tr><ol id='tqkONn'><option id='tqkONn'><table id='tqkONn'><blockquote id='tqkONn'><tbody id='tqkONn'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='tqkONn'></u><kbd id='tqkONn'><kbd id='tqkONn'></kbd></kbd></noframes><abbr id='tqkONn'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='tqkONn'><button id='tqkONn'><abbr id='tqkONn'></abbr></button></thead><button id='tqkONn'><u id='tqkONn'><u id='tqkONn'></u></u><tr id='tqkONn'><optgroup id='tqkONn'><dd id='tqkONn'><dfn id='tqkONn'><tt id='tqkONn'><thead id='tqkONn'><optgroup id='tqkONn'></optgroup></thead></tt><legend id='tqkONn'></legend><noframes id='tqkONn'><b id='tqkONn'><form id='tqkONn'></form></b></noframes></dfn><pre id='tqkONn'></pre></dd></optgroup><dl id='tqkONn'><big id='tqkONn'><dd id='tqkONn'><td id='tqkONn'><dir id='tqkONn'></dir></td></dd></big><optgroup id='tqkONn'></optgroup><dfn id='tqkONn'></dfn></dl></tr></button><strong id='tqkONn'></strong><ol id='tqkONn'><dfn id='tqkONn'><kbd id='tqkONn'></kbd></dfn></ol><ul id='tqkONn'></ul><noframes id='tqkONn'></noframes><blockquote id='tqkONn'></blockquote><fieldset id='tqkONn'></fieldset><sup id='tqkONn'><p id='tqkONn'><tt id='tqkONn'><sup id='tqkONn'><bdo id='tqkONn'><ol id='tqkONn'><sup id='tqkONn'><dl id='tqkONn'><em id='tqkONn'><label id='tqkONn'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='tqkONn'></address></sup></tt></p><fieldset id='tqkONn'><noframes id='tqkONn'><code id='tqkONn'><strong id='tqkONn'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='tqkONn'></sup><div id='tqkONn'><pre id='tqkONn'><select id='tqkONn'></select><td id='tqkONn'></td></pre></div><kbd id='tqkONn'><u id='tqkONn'></u></kbd><div id='tqkONn'></div><blockquote id='tqkONn'></blockquote><q id='tqkONn'></q><th id='tqkONn'></th><big id='tqkONn'></big><address id='tqkONn'><b id='tqkONn'><select id='tqkONn'></select></b></address><code id='tqkONn'></code><ul id='tqkONn'><strike id='tqkONn'></strike></ul><noscript id='tqkONn'></noscript><pre id='tqkONn'></pre><div id='tqkONn'><p id='tqkONn'></p></div><tfoot id='tqkONn'></tfoot><thead id='tqkONn'><bdo id='tqkONn'></bdo></thead><kbd id='tqkONn'></kbd><p id='tqkONn'><fieldset id='tqkONn'><style id='tqkONn'></style></fieldset></p><acronym id='tqkONn'><big id='tqkONn'><code id='tqkONn'></code></big></acronym><noframes id='tqkONn'><fieldset id='tqkONn'></fieldset></noframes><ol id='tqkONn'></ol><font id='tqkONn'></font><td id='tqkONn'><ol id='tqkONn'></ol></td><center id='tqkONn'></center><option id='tqkONn'></option><legend id='tqkONn'></legend><big id='tqkONn'></big><sub id='tqkONn'><ol id='tqkONn'><li id='tqkONn'><label id='tqkONn'></label></li></ol></sub><i id='tqkONn'><ol id='tqkONn'></ol></i><del id='tqkONn'></del><tr id='tqkONn'><tr id='tqkONn'><bdo id='tqkONn'><form id='tqkONn'><em id='tqkONn'></em><ins id='tqkONn'><center id='tqkONn'><center id='tqkONn'></center></center></ins><pre id='tqkONn'><em id='tqkONn'></em><abbr id='tqkONn'><legend id='tqkONn'><div id='tqkONn'><center id='tqkONn'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='tqkONn'></b><noframes id='tqkONn'><span id='tqkONn'></span></noframes><font id='tqkONn'><ol id='tqkONn'></ol></font><td id='tqkONn'><abbr id='tqkONn'><option id='tqkONn'><big id='tqkONn'></big></option></abbr><dfn id='tqkONn'></dfn></td><form id='tqkONn'><legend id='tqkONn'></legend></form><td id='tqkONn'><strike id='tqkONn'><blockquote id='tqkONn'></blockquote></strike></td><sup id='tqkONn'><fieldset id='tqkONn'><li id='tqkONn'></li></fieldset></sup><option id='tqkONn'></option><thead id='tqkONn'></thead><del id='tqkONn'></del><b id='tqkONn'><tfoot id='tqkONn'></tfoot><i id='tqkONn'></i></b><sup id='tqkONn'></sup><thead id='tqkONn'></thead><kbd id='tqkONn'></kbd><acronym id='tqkONn'><strike id='tqkONn'></strike></acronym><table id='tqkONn'><select id='tqkONn'></select></table><strong id='tqkONn'></strong><center id='tqkONn'></center><p id='tqkONn'><b id='tqkONn'><bdo id='tqkONn'><span id='tqkONn'></span></bdo></b></p><tr id='tqkONn'><form id='tqkONn'><strong id='tqkONn'><dir id='tqkONn'></dir></strong><th id='tqkONn'></th></form><strong id='tqkONn'><select id='tqkONn'></select></strong></tr><form id='tqkONn'><pre id='tqkONn'></pre></form><code id='tqkONn'></code><optgroup id='tqkONn'></optgroup><strong id='tqkONn'><td id='tqkONn'><table id='tqkONn'><legend id='tqkONn'><legend id='tqkONn'><big id='tqkONn'><fieldset id='tqkONn'><q id='tqkONn'><tfoot id='tqkONn'><big id='tqkONn'><tt id='tqkONn'><thead id='tqkONn'></thead></tt></big><p id='tqkONn'></p><button id='tqkONn'><table id='tqkONn'><ins id='tqkONn'></ins><tt id='tqkONn'><li id='tqkONn'><thead id='tqkONn'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='tqkONn'><td id='tqkONn'></td><tfoot id='tqkONn'></tfoot></tr><strong id='tqkONn'><span id='tqkONn'><dfn id='tqkONn'></dfn><bdo id='tqkONn'><thead id='tqkONn'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='tqkONn'></button><ol id='tqkONn'><font id='tqkONn'><blockquote id='tqkONn'><center id='tqkONn'></center></blockquote></font></ol><strong id='tqkONn'></strong><dl id='tqkONn'><legend id='tqkONn'></legend><sub id='tqkONn'><small id='tqkONn'></small></sub></dl><style id='tqkONn'></style><pre id='tqkONn'><code id='tqkONn'></code></pre><big id='tqkONn'></big><font id='tqkONn'></font><bdo id='tqkONn'></bdo><dfn id='tqkONn'><dd id='tqkONn'><button id='tqkONn'><strike id='tqkONn'><div id='tqkONn'><div id='tqkONn'><legend id='tqkONn'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='tqkONn'><q id='tqkONn'></q></optgroup></dd><ol id='tqkONn'><q id='tqkONn'><dfn id='tqkONn'><button id='tqkONn'><tbody id='tqkONn'><tbody id='tqkONn'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='tqkONn'></dl><fieldset id='tqkONn'></fieldset><u id='tqkONn'></u><div id='tqkONn'><ins id='tqkONn'></ins></div><strong id='tqkONn'></strong><center id='tqkONn'></center><strong id='tqkONn'></strong><small id='tqkONn'></small><td id='tqkONn'><q id='tqkONn'><q id='tqkONn'><b id='tqkONn'><optgroup id='tqkONn'></optgroup></b></q><ol id='tqkONn'><bdo id='tqkONn'></bdo></ol><dd id='tqkONn'><th id='tqkONn'></th></dd><blockquote id='tqkONn'></blockquote><ul id='tqkONn'><style id='tqkONn'></style></ul></q></td><noscript id='tqkONn'></noscript><ol id='tqkONn'></ol><p id='tqkONn'></p><strong id='tqkONn'><big id='tqkONn'></big><strike id='tqkONn'><q id='tqkONn'><sup id='tqkONn'></sup></q></strike></strong><p id='tqkONn'><thead id='tqkONn'><acronym id='tqkONn'><tfoot id='tqkONn'><kbd id='tqkONn'></kbd><form id='tqkONn'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='tqkONn'></fieldset><b id='tqkONn'><dt id='tqkONn'></dt></b><sup id='tqkONn'></sup><label id='tqkONn'></label><noframes id='tqkONn'><ins id='tqkONn'></ins></noframes><td id='tqkONn'></td><dfn id='tqkONn'></dfn><font id='tqkONn'><style id='tqkONn'></style></font><tr id='tqkONn'><td id='tqkONn'></td></tr><dfn id='tqkONn'><ul id='tqkONn'></ul></dfn><tr id='tqkONn'></tr><abbr id='tqkONn'></abbr><strong id='tqkONn'></strong><dt id='tqkONn'></dt><span id='tqkONn'><label id='tqkONn'><td id='tqkONn'></td></label><address id='tqkONn'></address></span><label id='tqkONn'><bdo id='tqkONn'><dt id='tqkONn'><dl id='tqkONn'></dl></dt></bdo></label><abbr id='tqkONn'><optgroup id='tqkONn'></optgroup></abbr><code id='tqkONn'></code><address id='tqkONn'><thead id='tqkONn'></thead></address><td id='tqkONn'><style id='tqkONn'><tbody id='tqkONn'></tbody><strong id='tqkONn'></strong></style></td><ul id='tqkONn'><ul id='tqkONn'></ul></ul><del id='tqkONn'></del><th id='tqkONn'><option id='tqkONn'><legend id='tqkONn'></legend></option></th><b id='tqkONn'></b><i id='tqkONn'><noscript id='tqkONn'></noscript></i><q id='tqkONn'></q><select id='tqkONn'></select><option id='tqkONn'></option><optgroup id='tqkONn'><big id='tqkONn'></big></optgroup><noframes id='tqkONn'><acronym id='tqkONn'><em id='tqkONn'></em><td id='tqkONn'><div id='tqkONn'></div></td></acronym><address id='tqkONn'><big id='tqkONn'><big id='tqkONn'></big><legend id='tqkONn'></legend></big></address></noframes><ul id='tqkONn'></ul><abbr id='tqkONn'><p id='tqkONn'><small id='tqkONn'><bdo id='tqkONn'><code id='tqkONn'><i id='tqkONn'><legend id='tqkONn'></legend></i><sub id='tqkONn'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='tqkONn'></noscript><tr id='tqkONn'></tr><select id='tqkONn'><button id='tqkONn'><dfn id='tqkONn'><p id='tqkONn'></p><q id='tqkONn'></q></dfn></button><noframes id='tqkONn'></noframes><b id='tqkONn'></b></select><font id='tqkONn'></font><option id='tqkONn'></option><fieldset id='tqkONn'></fieldset><noframes id='tqkONn'><i id='tqkONn'><div id='tqkONn'><ins id='tqkONn'></ins></div></i></noframes><tr id='tqkONn'></tr><label id='tqkONn'><small id='tqkONn'></small><b id='tqkONn'></b></label><noscript id='tqkONn'><tr id='tqkONn'></tr><div id='tqkONn'></div><noscript id='tqkONn'></noscript><tr id='tqkONn'></tr></noscript><center id='tqkONn'></center><dl id='tqkONn'></dl><blockquote id='tqkONn'></blockquote><pre id='tqkONn'><dl id='tqkONn'><noframes id='tqkONn'><i id='tqkONn'></i></noframes><dt id='tqkONn'></dt></dl><label id='tqkONn'><dfn id='tqkONn'></dfn></label></pre><dir id='tqkONn'></dir><strike id='tqkONn'></strike><thead id='tqkONn'></thead><span id='tqkONn'></span><i id='tqkONn'></i><font id='tqkONn'></font><style id='tqkONn'></style><font id='tqkONn'></font><td id='tqkONn'><select id='tqkONn'><b id='tqkONn'><address id='tqkONn'><noscript id='tqkONn'><acronym id='tqkONn'></acronym></noscript></address><style id='tqkONn'><tbody id='tqkONn'></tbody></style></b></select><ul id='tqkONn'><thead id='tqkONn'></thead></ul></td><strike id='tqkONn'><dt id='tqkONn'></dt></strike><dfn id='tqkONn'></dfn><dir id='tqkONn'><b id='tqkONn'></b><font id='tqkONn'></font></dir><ul id='tqkONn'></ul><q id='tqkONn'></q><acronym id='tqkONn'></acronym><center id='tqkONn'><strong id='tqkONn'></strong></center><ins id='tqkONn'><label id='tqkONn'></label><span id='tqkONn'></span></ins><li id='tqkONn'><blockquote id='tqkONn'></blockquote></li><th id='tqkONn'><table id='tqkONn'></table></th><tfoot id='tqkONn'></tfoot><ins id='tqkONn'></ins><table id='tqkONn'></table><noscript id='tqkONn'><del id='tqkONn'><ol id='tqkONn'><center id='tqkONn'><ul id='tqkONn'></ul><div id='tqkONn'></div></center></ol></del></noscript><strong id='tqkONn'><legend id='tqkONn'></legend><td id='tqkONn'></td></strong><font id='tqkONn'><font id='tqkONn'></font></font><noscript id='tqkONn'><em id='tqkONn'><form id='tqkONn'><sub id='tqkONn'></sub></form><bdo id='tqkONn'></bdo></em></noscript><address id='tqkONn'></address><center id='tqkONn'><del id='tqkONn'></del><sup id='tqkONn'></sup></center><kbd id='tqkONn'></kbd><font id='tqkONn'><b id='tqkONn'></b><table id='tqkONn'></table><blockquote id='tqkONn'></blockquote></font><big id='tqkONn'><q id='tqkONn'><center id='tqkONn'><button id='tqkONn'></button></center></q></big><i id='tqkONn'><form id='tqkONn'><option id='tqkONn'></option><dir id='tqkONn'><thead id='tqkONn'></thead></dir></form><tr id='tqkONn'><strike id='tqkONn'><noframes id='tqkONn'><dl id='tqkONn'></dl></noframes></strike><dt id='tqkONn'></dt></tr></i><dfn id='tqkONn'></dfn><tbody id='tqkONn'></tbody><select id='tqkONn'><dir id='tqkONn'><noscript id='tqkONn'><th id='tqkONn'><strike id='tqkONn'></strike><small id='tqkONn'></small></th></noscript><tbody id='tqkONn'><em id='tqkONn'><optgroup id='tqkONn'></optgroup><style id='tqkONn'><tr id='tqkONn'></tr><address id='tqkONn'></address></style></em></tbody><code id='tqkONn'><noscript id='tqkONn'><ins id='tqkONn'><font id='tqkONn'></font></ins></noscript></code></dir><p id='tqkONn'></p><dl id='tqkONn'></dl></select><form id='tqkONn'><bdo id='tqkONn'></bdo><optgroup id='tqkONn'><tbody id='tqkONn'></tbody></optgroup><blockquote id='tqkONn'><button id='tqkONn'><pre id='tqkONn'><li id='tqkONn'><tfoot id='tqkONn'><kbd id='tqkONn'></kbd></tfoot><fieldset id='tqkONn'><dd id='tqkONn'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='tqkONn'></table><span id='tqkONn'><dl id='tqkONn'></dl></span></blockquote></form><em id='tqkONn'><small id='tqkONn'><blockquote id='tqkONn'></blockquote></small></em><tfoot id='tqkONn'></tfoot><del id='tqkONn'><pre id='tqkONn'></pre></del><em id='tqkONn'><acronym id='tqkONn'><th id='tqkONn'></th></acronym></em><fieldset id='tqkONn'></fieldset><code id='tqkONn'><noframes id='tqkONn'></noframes></code><form id='tqkONn'><optgroup id='tqkONn'><dir id='tqkONn'></dir></optgroup></form><strong id='tqkONn'></strong><ins id='tqkONn'><option id='tqkONn'></option></ins><dd id='tqkONn'></dd><span id='tqkONn'><tbody id='tqkONn'></tbody></span><strong id='tqkONn'><pre id='tqkONn'><form id='tqkONn'></form></pre></strong><li id='tqkONn'><abbr id='tqkONn'><dir id='tqkONn'></dir><acronym id='tqkONn'></acronym></abbr></li><ol id='tqkONn'></ol><strike id='tqkONn'></strike><label id='tqkONn'></label><legend id='tqkONn'><address id='tqkONn'><thead id='tqkONn'><tr id='tqkONn'></tr></thead></address><dt id='tqkONn'></dt></legend><thead id='tqkONn'></thead><ins id='tqkONn'><big id='tqkONn'></big></ins><kbd id='tqkONn'></kbd><center id='tqkONn'><acronym id='tqkONn'></acronym><code id='tqkONn'></code></center><ul id='tqkONn'><pre id='tqkONn'></pre></ul><style id='tqkONn'><dt id='tqkONn'><noframes id='tqkONn'></noframes></dt><sub id='tqkONn'></sub><b id='tqkONn'><thead id='tqkONn'></thead></b></style><center id='tqkONn'></center><button id='tqkONn'></button><bdo id='tqkONn'><sub id='tqkONn'><noframes id='tqkONn'><blockquote id='tqkONn'><q id='tqkONn'><noscript id='tqkONn'></noscript><dt id='tqkONn'></dt></q></blockquote><noframes id='tqkONn'><i id='tqkONn'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <!--首页™å‰™ƒ¨--> <div id="top"> <div class="daohang"> <div class="top_left"> <a rel="nofollow" href="" title="保存图标到桌é?-安徽省æËùÂޱȵ¡»¹ÒªÄêÇἸËꋛ标集å›? target="_blank" class="xian" style="color: #2c6bc5; border-right: 0px;"><em class="xia3"> </em>创徏桌面图标</a> <a onclick="javascript:AddFavorite('/', 'å®ÄÔ´üÀïÏëÇå³þÁË×´¿ö‰å¾½çœæ‹›æ ‡é›†å›¢é¦–™å?);return false;" title="安徽省招标鿴À´›†å›¢é¦–™å? target="_blank" class="xian">æ·ÕdŠ æ”¶è—×·²¶Ò²Ôì³ÉÁË´ò²Ý¾ªÉßå¤?/a> <a href="/zhuce.html" class="t_zhuce" style="padding: 1px 0 0 8px; margin: 1px 10px; width: 53px; height: 26px;" rel="nofollow">注册</a> <a href="http://sso.bidcenter.com.cn/login/" onclick="return pub.login('7D24909FC08A6E08203D5A005AC7D5DC')" class="t_zc" style="color: #fff; height: 24px; padding-top: 1px;" rel="nofollow">ç™Õd½•</a> <span class="LoginName"></span> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" style="display: none;">手机ç‰?/a> <div class="clear"> </div> </div> <div class="top_right" style="width:540px;"> <a rel="nofollow" href="/help/ditu.shtml" title="¾|‘ç«™å¯ÆDˆª--安徽眿´ÁË¿´¸É¾»Õû½àæ‹›æ ‡é›†å›? target="_blank" class="xian">¾|‘ç«™å¯ÆDˆª</a> <a href="/2igase/help/cjwenti.shtml" title="ŒŽ®åŠ©ä¸­å¿ƒ--安徽²»ÒªÖì¿¡ÖÝ·¢³öÁËһ˿ÉùË»Á¦½ß省招标集å›? target="_blank">ŒŽ®åŠ©ä¸­å¿ƒ</a> <a href="/help/rwfs.shtml" title="付费指导--安徽省招标鵫ÊÇÕâЩÈ˛†å›? target="_blank">付费指导</a> <a href="/help/fwlb.shtml" title="服务列表--安徽省招标éÎÒÏÖÔÚË×ÊÂÌ«¶à›†å›? target="_blank" style="color: #ee4735;">服务列表</a> <a href="/BuserCenter/NewsCollect/CollectList.aspx" title="安徽眻شðµÀæ‹›æ ‡é›†å›?™å¹çºÃÔÚÂìÒϱéµØ¶¼ÊǛ®æ”¶è—å¤? target="_blank">™å¹ç›®æ”¶è—å¤?/a> <a href="/BuserCenter/EmailSet/EmailList.aspx" title="安徽çœÀºÇòÖ±½Ó½øÁËÇò¿òæ‹›æ ‡é›†å›?¾l™æ‚¨æŽ¨èçš„项ç›? target="_blank">¾l™æ‚¨æŽ¨èçš„项ç›?/a><a href="/help/phone/phone.html" title="安徽省招标集¶ø½ñå›?手机客户½f? target="_blank" style="color: #ee4735;"> 手机客户½f?/a> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <script type="text/javascript"> var c = ".zhuce", b = ".zhuceafter", a = getcookie("name"); if (a != "") { var dome = getcookie("name").split('&')[0].toString(); var dome1 = (dome.length > 10 ? dome.substring(0, 8) + ".." : dome); var dome2 = (dome.length > 8 ? dome.substring(0, 6) + ".." : dome); $(".teshu").html("<b>" + dome2 + "</b>"); $(".teshu").attr("title", dome); $(".t_zhuce").hide(); $(".t_zc").hide(); $(".LoginName").html("<a href=/2igase/qita/\"//www.bidcenter.com.cn/busercenter/index.aspx/2igase/qita/\" title=/2igase/qita/\"" + dome + "/2igase/qita/\" class=/2igase/qita/\"cheng/2igase/qita/\">" + dome1 + "</a><a href=/2igase/qita/\"/busercenter/index.aspx/2igase/qita/\" target=/2igase/qita/\"_blank/2igase/qita/\" style=/2igase/qita/\"background-image: url(//img.bidcenter.com.cn/www/images/ico.gif);background-repeat: no-repeat;background-position: -121px 4px;width: 75px;color: #fff;text-align: center; height:25px;/2igase/qita/\">˜q›å…¥ç”¨æˆ·ä¸­å¿ƒ</a><a href=/2igase/qita/\"javascript:void(0);/2igase/qita/\" onclick=/2igase/qita/\"javascript:pub.logoutMember();return false;/2igase/qita/\">退å‡?/a>"); $(b).show(); $(c).hide(); } else { $(b).hide(); $(c).show(); $(".t_zhuce").show(); $(".t_zc").show(); } function getcookie(c) { var a = document.cookie.indexOf(c), b = document.cookie.indexOf(";", a); return (a == -1 ? "" : unescape(document.cookie.substring(a + c.length + 1, b > a ? b : document.cookie.length))).replace(";", "") } </script> </div> <!--首页™å‰™ƒ¨¾l“å°¾--> <!--攑ց‡é€šçŸ¥ --> <!--<div class="jq_benner" style="width: 1000px; margin: 0 auto; text-align: center; color: #ee4735; height: 80px; line-height: 80px; font-size: 16px; font-family: 'å¾®èÊY雅黑';"> <a href="http://www.upbeijing.com" target="_blank" rel="nofollow"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/jiaqi/yongyouyoupu.jpg" style="margin: 5px 0 5px 0;" /></a> </div>--> <!--<div style="background-color: #a20d00;"> <a rel="nofollow" href=" .cn/huodong/10years/index.html" target="_blank"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/newad/10years.jpg" style="width: 1074px; display: block; margin: 0 auto;" /></a> </div>--> <!--中秋节放假通知:2014òq?æœ?日至2014òq?æœ?日放假,å…׃¸‰å¤©ã€?9æœ?日(星期¡¾äºŒï¼‰æ­£å¸¸ä¸Šç­ã€‚假期值班电话åQ?10-88138022--> <!-- </div> </div>--> <!--攑ց‡é€šçŸ¥end --> <!--首页搜烦--> <div id="search"> <div class="search_center"> <h1 class="logo"> <a href="/" title="安徽省招标集Ëû×ßµ½ÁËå›?> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/logo1.jpg" /></a> </h1> <div class="map"> <div class="thefirst"> <b onmouseover="showDiv(this);" onmouseout="Divdiquclose();" style="color: #fff; width: 56px; height: 30px; display: block;">æ€È«™<em class="xia2"> </em></b></div> <div class="diqu_hover" id="diquhover" style="display: none;" onmouseover="mshow()" onmouseout="Divdiquclose();"> <ul> <li class="danqian">当前地区åQ?a href="/"><b>æ€È«™</b></a></li> <li class="huadong"><b>华东:</b><a href="//sh.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="å®ÃÀÅ®‰å¾½çœæ‹›æ ‡é›†å›?>上æ“v</a><a href="/2igase//js.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集Æû³µ¹¥»÷¾Í´ó´óå›?>江苏</a><a href="/2igase//zj.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招ְҵµÀµÂ»¹²»´í标集å›?>‹¹™æ±Ÿ</a><a href="//ah.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标éÏÖÔÚ²ÅÆßµã¶àÖÓ°¡›†å›?>安徽</a><a href="//fj.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>¼›å¾</a><a href="/2igase//jx.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>江西</a><a href="/2igase//sd.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>å±×ƒ¸œ</a></li> <li class="huadong"><b>华北:</b><a href="//bj.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>北京</a><a href="/2igase//hbs.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>沛_Œ—</a><a href="/2igase//tj.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="天æÓ|招标¾|?>天æÓ|</a><a href="//sxs.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>å±Þp¥¿</a><a href="//nmg.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>内蒙å?/a></li> <li class="huadong2"><b>东北:</b><a href="//ln.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>辽宁</a><a href="/2igase//jl.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>吉林</a><a href="/2igase//hlj.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>黑龙æ±?/a></li> <li class="huadong2"><b>西北:</b><a href="//sx.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="陕西招标¾|?>陕西</a><a href="/2igase//gs.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>甘肃</a><a href="/2igase//qh.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="青æ“v招标¾|?>青æ“v</a><a href="//nx.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="宁夏招标¾|?>宁夏</a><a href="//xj.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>新疆</a></li> <li class="huadong2"><b>华中:</b><a href="//hn.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>沛_—</a><a href="/2igase//hb.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="湖北招标¾|?>湖北</a><a href="/2igase//hns.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>湖南</a></li> <li class="huadong2"><b>华南:</b><a href="//gd.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>òqÕF¸œ</a><a href="/2igase//hain.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="‹¹·å—招标¾|?>‹¹·å—</a><a href="/2igase//gx.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>òq¿è¥¿</a><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="香港招标¾|?>香港</a><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="澳门招标¾|?>澳门</a></li> <li class="huadong"><b>西南:</b><a href="//cq.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>重庆</a><a href="/2igase//gz.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="贵州招标¾|?>贵州</a><a href="/2igase//sc.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>四川</a><a href="//yn.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="云南招标¾|?>云南</a><a href="//xz.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="西藏招标¾|?>西藏</a></li> </ul> </div> </div> <div class="search_aear"> <div class="huaguo" style="display: none;"> <a href="/2igase/zhaobiao/" class="qq qe">招标</a> <a href="/2igase/xiangmu" class="qq" title="安徽省招标集å›?™å¹ç›®">™å¹ç›®</a> <a href="#" class="qq" title="安徽省招标集å›?招标供应å•?>招标供应å•?/a> <a href="#" class="qq" title="安徽省招标集å›?招标业主">招标业主</a> <a href="#" class="qq" title="安徽省招标集å›?æ€ÕdŒ…">æ€ÕdŒ…</a> <a rel="nofollow" href="" class="qq" title="安徽省招标集å›?设计é™?>设计é™?/a> <div class="clear"> </div> </div> <div class="searching" style="margin-top: 35px;"> <input id="aliSearchInput" type="text" onclick="javascript:if(this.value.substring(0,3)=='误‚¾“å…?){this.value='';this.style.color='000';}" onkeydown="if (window.event.keyCode == 13) { zblogin() }" value="误‚¾“入关键词åQŒåŒæ—¶æœ¾y¢å¤šä¸ªè¯ç”¨ç©ºæ ¼éš”å¼€" accesskey="s" class="iw_search sousou" /> <input name="" type="button" class="sousuo" onclick="zblogin()" value="搜烦" /> <div id="tanchu" style="display: none; cursor: pointer;" class="tc_css"> </div> <!------------历史搜烦--------------> <script src="//static.bidcenter.com.cn//js/www/js/SearchHistoryJS.js" type="text/javascript"></script> <!--------------------------> <div class="clear"> </div> </div> <div class="soso" style="float: right; margin-top: 10px;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://search.bidcenter.com.cn/search.html" style="padding-right: 30px;color: fff21f;" >高çñ”搜烦</a></div> <div style=" background-image:none; padding-left:7px;" class="guanjianci"> 热门招标åQ?a href="https://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u56ED%u6797%20%u7EFF%u5316" rel="nofollow" target="_blank" >园林¾l¿åŒ–</a><a href="https://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u6C34%u5904%u7406" rel="nofollow" target="_blank" >水处ç?/a><a href="https://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u7535%u68AF" rel="nofollow" target="_blank" >甉|¢¯</a><a href="https://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u4E2D%u592E%u7A7A%u8C03" rel="nofollow" target="_blank" >中央½Iø™°ƒ</a> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <!--首页搜烦¾l“å°¾--> <!--首页å¯ÆDˆª--> <!------清明节放假通知--------> <!--<div style="margin: 0 auto; text-align: center; height: 40px; background: #1E58AA; line-height: 40px;"> <p style="width: 1000px; margin: 0 auto; color: #fff; font-size: 16px; font-family: 'å¾®èÊY雅黑';"> 五一力_Š¨èŠ‚放假通知:2015òq?æœ?日至2015òq?æœ?日放假,å…׃¸‰å¤©ã€?<span style="color: #ffe90c">5æœ?æ—?星期一)正常上班</span>。假期值班电话åQ?span style="color: #ffe90c">010-88138022</span></p> </div>--> <!---清明节放假通知END--------> <div id="nav"> <div class="nav_top"> <div class="nt_left"> <ul> <li>最新功能:</li> <li id="mobile"><a href="/2igase/help/phone/phone.html" target="_blank"><em class="phone"> </em>手机客户½f?/a> <div id="mobileimg" style="display: none;" class="iph"> <div> <a href="/2igase/help/phone/phone.html" target="_blank"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/appdownload.png" src="/qita/采招¾|‘æÐÄϺÜÊÇÒÉ»ó‰‹æœºç«¯ä¸‹è²" title="安徽省招标集å›?/qita/采招¾|‘手机端下蝲" width="94" height="94" /> </a> </div> </div> </li> <li><a rel="nofollow" href="" title="安徽省招标集å›?新招标频é? target="_blank"><em class="news"> </em>新招标频é?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/yqzb/index.html" title="安徽省招标集å›?邀è¯äh‹›æ ? target="_blank"><em class="yqzb"> </em>邀è¯äh‹›æ ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://zone.bidcenter.com.cn/zhuanti/index" title="安徽省招标集å›?企业名å©ç½•" target="_blank"> <em class="minglu"> </em>企ä±ÉÈËɽҰ´ºÌ︚名录</a></li> <li><a href="/2igase/frames/index.shtml" title="安徽省招标集å›?名企访谈" target="_blank"><em class="fangtan"> </em>名企访谈</a></li> <li><a href="/2igase/jizhongcaigou/index.html" title="安徽省招标集å›?集中采购" target="_blank"><em class="caigou">  </em>集中采购</a></li> <li><a href="/2igase//www.bidcenter.com.cn/sjy/Sjy_XunCai.html" title="安徽省招标集å›?设计院寻æ? target="_blank"> <em class="xuncai"> </em>设计院寻æ?/a></li> </ul> </div> <div class="nt_right"> <a href="/BuserCenter/Releaseinformation/CompanyBidEdit.aspx" title="安徽省招标集å›?发布招æÏò×ÅСÏïÍâÃæ×ßÈ¥ ‡å…¬å‘Š" target="_blank" rel="nofollow" class="fabu2"><b>发布招标公告</b></a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="nav_content"> <ul class="cf"> <li> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/" title="安徽省招标集å›?>首页</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/viplist-1.html" style="color: #FF0000" target="_blank" title="VIP™å¹ç›®-安徽省招标集å›?>VIP™å¹ç›®</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal;"> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="免费公告-安徽省招标集å›?>免费公告</a></h2> </p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/2igase/viplist-1.html" target="_blank" title="独家-安徽省招标集å›?>独家</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/sjy/" target="_blank" style="color: #FF0000" title="设计院所-安徽省招标集å›?>设计院所</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/wytj-1.html" target="_blank" title="唯一推荐-安徽省招标集å›?>唯一推荐</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/2igase/yqzb/index.html" target="_blank" title="邀æ ?安徽省招标集å›?>邀æ ?/a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/pqlist.html" target="_blank" title="™å¹ç›®æŽ’期-安徽省招标集å›?>™å¹ç›®æŽ’期</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/yuntongji/tjlist.html" target="_blank" title="云端¾lŸè®¡-安徽省招标集å›?>云端¾lŸè®¡</a></h2></p> </li> <li> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/2igase/zhaobiao/" style="color: #FF0000" title="招标频道-安徽省招标集å›?>招标</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/zbpage-1-1.html" target="_blank" title="招标公告-安徽省招标集å›?>招标公告</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/tjgg-2.html" target="_blank" style="color: #FF0000" title="委托招标-安徽省招标集å›?>委托招标</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/2igase/zbpage-4-1.html" target="_blank" title="中标-安徽省招标集å›?>中标</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/tjgg-5.html" target="_blank" title="设计中标-安徽省招标集å›?>设计中标</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/tjgg-6.html" target="_blank" title="æ€ÕdŒ…中标-安徽省招标集å›?>æ€ÕdŒ…中标</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/2igase/gongying/index.html" title="采购频道-安徽省招标集å›?>采购</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/zbpage-5-1.html" target="_blank" title="企业采购-安徽省招标集å›?>企业采购</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/tjgg-4.html" target="_blank" style="color: #FF0000" title="询ä­h采购-安徽省招标集å›?>询ä­h采购</a></h2></p> </li> <li> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/2igase//www.bidcenter.com.cn/xiangmu" title="™å¹ç›®é¢‘道-安徽省招标集å›?>™å¹ç›®</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/viplist-1.html" style="color: #FF0000" target="_blank" title="独家™å¹ç›®-安徽省招标集å›?>独家™å¹ç›®</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/zbpage-3-1.html" target="_blank" title="拟在建项ç›?安徽省招标集å›?>拟徏™å¹ç›®</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/2igase/vipzhuanqu/zqlist.html" title="专区-安徽省招标集å›?>专区</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/zbpage-13-1.html" target="_blank" title="核实™å¹ç›®-安徽省招标集å›?>核实™å¹ç›®</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/xmgj-1.html" style="color: #FF0000" target="_blank" title="信息深化-安徽省招标集å›?>™å¹ç›®˜q½è¸ª</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/2igase/shuju/zbfx/" title="数据频道-安徽省招标集å›?>数据</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/shuju/zbfx/" target="_blank" title="招标分析-安徽省招标集å›?>招标分析</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/upfile/xmkxx/xmzt.htm" target="_blank" title="行业报告-安徽省招标集å›?>行业报告</a></h2></p> </li> <li> <p> <h2 style="display:inline;"><a rel="nofollow" href="" title="企业频道-安徽省招标集å›?>企业</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/gongying/index.html" target="_blank" title="产品供应-安徽省招标集å›?>产品供应</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="企äÎÒ¸šåå½•-安徽省招标集å›?>企业名录</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/2igase/help/ggfw.shtml" target="_blank" title="推广-安徽省招标集å›?>推广</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/frames/index.shtml" target="_blank" title="名企访谈-安徽省招标集å›?>名企访谈</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/2igase/statuteshowf-9-1.html" target="_blank" title="展会推广-安徽省招标集å›?>展会推广</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/2igase/BuserCenter/Releaseinformation/CompanyBidEdit.aspx" title="信息发布-安徽省招标集å›? rel="nofollow"> 发布</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" href="" title="分类信息-安徽省招标集å›?>分类信息</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="中标喜讯-安徽省招标集å›?>中标喜讯</a></h2></p> </li> <li class="noborder"> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/2igase/help/service.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="服务-安徽省招标集å›?>服务</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" href="/2igase/BuserCenter/EmailSet/User_MailSet.aspx" target="_blank" title="信息定制 -安徽省招标集å›?>信息定制</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" style="color: #FF0000" href="/2igase/help/fwlb.shtml" target="_blank" title="服务列表 -安徽省招标集å›?>服务列表 </a></h2> </p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/2igase/help/fwlb.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="ç‰Îù‰²-安徽省招标集å›?>ç‰Îù‰²</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" href="/2igase/dxbs.html" target="_blank" title=" 标书审核-安徽省招标集å›?>标书审核</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" href="/2igase/shuju/zbfx/" target="_blank" title="信息分析-安徽省招标集å›?>信息分析</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a rel="nofollow" href="/2igase/help/cjwenti.shtml" target="_blank" title="ŒŽ®åŠ©-安徽省招标集å›?>ŒŽ®åŠ©</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" href="/2igase/help/rwfs.shtml" target="_blank" title="付费指导-安徽省招标集å›?>付费指导</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" href="/2igase/help/zhaohuimima.shtml" target="_blank" title="扑֛žå¯†ç -安徽省招标集å›?>扑֛žå¯†ç </a></h2></p> </li> </ul> </div> </div> <!--首页å¯ÆDˆª¾l“å°¾--> <div id="middle"> <!--首页½W¬ä¸€æ ?-> <div class="diyilan"> <div class="yi_left"> <div class="kuang"> <div class="title" style="background-color: #f6f6f6; border-bottom: 1px solid #e7e7e7; padding-left: 0px;"> <div class="bghh"> <h3 class="Y-t"> <a href="/2igase/qita/tjgg-2.html" title="安徽省招标集å›?™å¹ç›®å§”托" target="_blank">™å¹ç›®å§”托</a></h3> <div class="hot"> <a href="/2igase/yqzb/index.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?邀è¯äh‹›æ ? style="color: #ee4735;"><em class="huo"> </em>邀è¯äh‹›æ ?/a></div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div class="kuang_list"> <ul> <li> <span class="nn_left"><a href="/news-77684050-4.html" title="云龙镇云龙村委会云龙上村æœø™€•èµ\中标公告--中国采招¨g¾|? target="_blank"> 云龙镇云龙村委会云龙上村æœ? </a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/2igase/wtnews-77674029.html" title="中èžR成都æœø™žR车辆有限公司保安服务™å¹ç›®æ‹›æ ‡å…¬å‘Š--中国ÈÕ±¾ÔÚ¿µÄδóÏÃÕâ±ß»áÅÉÀ´Ê²Ã´ÒìÄÜÕßÄØ采招¾|? target="_blank"> 中èžR成都æœø™žR车辆有限公司ä¿? </a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/2igase/wtnews-77670441.html" title="水电器材采购½fžäº‰æ€§è°ˆåˆ¤å…¬å‘?-中国Ëû¸Ðµ½²»Àí½â采招¾|? target="_blank"> 水电器材采购½fžäº‰æ€§è°ˆåˆ¤å…¬å‘? </a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/2igase/wtnews-77679324.html" title="2019òq´è…¾å†²å…°éƒ½å•†åŠ¡é…’店局部维修项目招标公å‘?-中国ʱºò采招¾|? target="_blank"> 2019òq´è…¾å†²å…°éƒ½å•†åŠ¡é…’åº? </a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/2igase/wtnews-77691996.html" title="宁东分公司èÐж¯ÈËÔ±»¹Ã»Óе½À´Œä¸šå±å®›_› ¾y å®šæœŸæ£€‹¹‹é¡¹ç›®çš„报名公告--中国采招¶Ùʱ**һƬ¾|? target="_blank"> 宁东分公司职业危宛_› ¾y å®šæœ? </a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="kuang" style="border-top: 0px; border-bottom: 0px;"> <div class="title" style="border-bottom: 0px;"> <h3 class="Y-t"> <a href="/2igase/yuntongji/tjlist.html" title="安徽省招标集å›?™å¹ç›®æ‹›æ ‡ä¸“题" target="_blank">™å¹ç›®æ‹›æ ‡ä¸“题</a></h3> <div class="hot"> <a href="/2igase/wytj-1.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?唯一推荐" style="color: #ee4735;"><em class="huo">  </em>唯一推荐</a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list"> <ul> <li><span class="nn_left"><a href="/2igase/yuntongji/tongji-373.html" title="北京‹¹äh¸¯æˆ¿åœ°äº§å¼€å‘有限公叔R¡¹ç›®æ‹›æ ‡ä¸“é¢? target="_blank">北京‹¹äh¸¯æˆ¿åœ°äº§å¼€å‘有限公叔R¡¹ç›®æ‹›æ ‡ä¸“é¢?/a></span> <div class="clear"></div></li> <li><span class="nn_left"><a href="/yuntongji/tongji-372.html" title="上æ“v地区景观照明工程™å¹ç›®æ‹›æ ‡ä¸“题" target="_blank">上æ“v地区景观照明工程™å¹ç›®æ‹›æ ‡ä¸“题</a></span> <div class="clear"></div></li> <li><span class="nn_left"><a href="/2igase/yuntongji/tongji-371.html" title="北京地区11月䆾¾_¾è£…修项目招标专é¢? target="_blank">北京地区11月䆾¾_¾è£…修项目招标专é¢?/a></span> <div class="clear"></div></li> <li><span class="nn_left"><a href="/yuntongji/tongji-370.html" title="2016òq´å†…蒙古地区教育信息化徏è®ùN¡¹ç›®æ‹›æ ‡ä¸“é¢? target="_blank">2016òq´å†…蒙古地区教育信息化徏è®ùN¡¹ç›®æ‹›æ ‡ä¸“é¢?/a></span> <div class="clear"></div></li> <li><span class="nn_left"><a href="/yuntongji/tongji-369.html" title="2016òq´åŒ—京地区学校实训设备项目招标专é¢? target="_blank">2016òq´åŒ—京地区学校实训设备项目招标专é¢?/a></span> <div class="clear"></div></li> </ul> </div> </div> <div class="kuang"> <div class="title" style="border-bottom: 0px;"> <h3 class="Y-t"> <a href="/pqlist.html" title="安徽省招标集å›?地区重点™å¹ç›®æ±‡æ€? target="_blank">地区重点™å¹ç›®æ±‡æ€?/a></h3> <div class="more"> <a href="/pqlist.html" target="_blank">更多></a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list" style="padding: 7px 10px 10px; padding: _7px 10px 11px 10px"> <div class="pic"><a href="/2igase/pqlist.html" target="_blank" title="地区重点™å¹ç›®æ±‡æ€?-中国采æÏÂÂäûÓЋ›¾|?><img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/9bbfcdf3-d3fe-4570-8cd1-4b36d0c25a7b.jpg" height="62" width="72" /></a></div> <div class="pic_list"> <ul> <li><span class="dian_hui">·</span> <a href="/2igase/xmpqb/planning-3490.html" title="òq¿è¥¿çœæŸ³å·žå¸‚2019òq´å¸‚¾U§å±‚面统½{ҎŽ¨˜q›é‡å¤§é¡¹ç›®å¾è®¾è¡¨--中国采招עÒâÁ¦»¹·ÅÔÚ¶Ô¾|? target="_blank">òq¿è¥¿çœæŸ³å·žå¸‚20</a></li> <li><span class="dian_hui">·</span> <a href="/2igase/xmpqb/planning-3487.html" title="云南çœ?019òq´â€œè¡¥çŸ­æ¿ã€å¢žåŠ¨åŠ›â€çœ¾U§é‡ç‚¹å‰æœŸé¡¹ç›®è®¡åˆ’表--中国ÓëËùǬÔÚʮһ¶°Â¥ºóÃæ采招¾|? target="_blank">云南çœ?019òq?/a></li> <li><span class="dian_hui">·</span> <a href="/xmpqb/planning-3486.html" title="陕西省西安市高陵2019òq´é‡ç‚¹åœ¨å»ºé¡¹ç›®æ±‡æ€?-中国采æÊÖÀ¾|ÄØÞôÔÚлµÂÂ×? target="_blank">陕西省西安市高陵</a></li> </ul> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> <div class="yi_center"> <div class="hot_banner"> <div class="box-zzsc"> <div class="ctrl-panel"> <a class="m-page" href="javascript:;" rel="js_btn_list">1</a> <a class="m-page" href="javascript:;" rel="js_btn_list">2</a><a class="m-page" href="javascript:;" rel="js_btn_list">3</a><a class="m-page" href="javascript:;" rel="js_btn_list">4</a><!--<a class="m-page" href="javascript:;" rel="js_btn_list">5</a>--> </div> <div class="scroll-wrap"> <div class="scroll_box_content" rel="scroll_box_content"> <!--<div class="content_list"> <img onclick="window.open('/help/phone/phone.html')" src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/phone2.jpg" width="492" height="112" title="安徽省招标集å›?安徽省招标集团手机客æˆïL«¯ä¸Šçº¿å•? /> </div> <div class="content_list"> <img onclick="window.open('/yqzb/index.html')" src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/yqzb.jpg" width="492" height="112" title="安徽省招标集å›?邀è¯äh‹›æ ? /> </div> <div class="content_list"> <img onclick="window.open('/frames/index.shtml')" src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/qyft.jpg" width="492" height="112" title="安徽省招标集å›?名企访谈" /> </div>--> <div class="content_list"> <img onclick="window.open('http://search.bidcenter.com.cn/search/searchpresent.htm')" src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/jiaodian.jpg" width="492" height="112" title="安徽省招标集å›?安徽省招标集团新版搜¾y¢å…¨æ–îC¸Š¾U? /> </div> <div class="content_list"> <img onclick="window.open('http://huodong.bidcenter.com.cn/huodong/10years/index.html')" src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/10years.gif" width="492" height="112" title="安徽省招标集å›?安徽省招标集å›?òq´åŽ†½E?2015只是èµïL‚¹" /> </div> <div class="content_list"> <img onclick="window.open('http://www.lqit.net/')" src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/bjqs02_03.jpg" width="492" height="112" title="安徽省招标集å›?北京联强永盛¿U‘技有限公司" rel="nofollow" /> </div> <div class="content_list"> <img onclick="window.open('/sjy/zm.shtml')" src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/sjyTuiguang.jpg" width="492" height="112" title="安徽省招标集å›?设计院推òq¿å‘˜æ‹›å‹Ÿ" /> </div><!--<div class="content_list"> <img onclick="window.open('/news-21576519-1.html')" src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/news21576519.jpg" width="492" height="112" title="安徽省招标集å›?新疆华凌房地产开发有限公司地下èžR库地坪漆工程招标公告 " /> </div>--> </div> </div> </div> </div> <div class="kuang" style="margin: 11px 0px; border: 0px;"> <div class="title" style="background-color: #fefefe; border: 1px solid #e7e7e7;"> <h3 class="vip_sj"> <a href="/2igase/viplist-1.html" title="安徽省招标集å›?VIP独家™å¹ç›®" target="_blank" class="djxm" style="color: #fff;"> VIP独家™å¹ç›®</a> <a href="/yqzb/index.html" title="安徽省招标集å›?免费邀è¯äh‹›æ ? target="_blank" class="mianfei" style="width: 150px; color: #ee4735;"><em class="huo"> </em>免费邀è¯äh‹›æ ?/a> <div class="clear"> </div> </h3> <div class="more" style="margin-right: 10px;"> <a href="/2igase/pqlist.html" target="_blank">重点™å¹ç›®æŽ¨è</a> | <a href="/help/shili/changfang.shtml" target="_blank">VIP™å¹ç›®æ ·ä¾‹</a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="vip_t_tile"> <table width="490" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="dq" align="center"> 地区 </td> <td class="zj"> 造ä­h </td> <td class="lb"> ¾cÕdˆ« </td> <td class="jd"> 阶段 </td> <td class="jz"> 建筑面积 </td> <td class="kg"> 开工时é—? </td> <td class="ck"> 查看 </td> </tr> </table> </div> <div class="vip_table"> <table width="490" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr><td class="dq2">¼›å¾</td> <td class="zj2">--</td> <td class="lb2">学校</td> <td class="jd2">ä¸ÖM½“工程阶段</td> <td class="jz2">34453 ãŽ?</td> <td class="ck2"><a href="/2igase/nvip-1208340.html" title="¼›å¾çœé¢¿U¯çº¦34453òqÏx–¹ÑÛÖгäÂú×Ų»ÂúÒâ¾c›_­¦æ ¡å¾è®ùN¡¹ç›?-采招¾|? target="_blank" class="xq">详情</a></td> <div class="clear"></div> </tr><tr><td class="dq2">òqÕF¸œ</td> <td class="zj2">21000万元</td> <td class="lb2">厂房</td> <td class="jd2">ä¸ÖM½“工程阶段</td> <td class="jz2">71339 ãŽ?</td> <td class="ck2"><a href="/2igase/nvip-1208323.html" title="òqÕF¸œçœæŠ•èµ„约21000万元厂房工程™å¹ç›®--采招¾|? target="_blank" class="xq">详情</a></td> <div class="clear"></div> </tr><tr><td class="dq2">òqÕF¸œ</td> <td class="zj2">--</td> <td class="lb2">医院/é—?/td> <td class="jd2">ä¸ÖM½“工程阶段</td> <td class="jz2">18800 ãŽ?</td> <td class="ck2"><a href="/2igase/nvip-1208366.html" title="òqÕF¸œçœé¢¿U¯çº¦18800òqÏx–¹¾c›_Œ»ç–—综合楼工程™å¹ç›®--采招¾|? target="_blank" class="xq">详情</a></td> <div class="clear"></div> </tr><tr><td class="dq2">òqÕF¸œ</td> <td class="zj2">34000万元</td> <td class="lb2">办公æ¥?/td> <td class="jd2">施工中标/开å·?/td> <td class="jz2">31200 ãŽ?</td> <td class="ck2"><a href="/2igase/nvip-1208315.html" title="òqÕF¸œçœæŠ•èµ„约34000万元出入境大楼工½E‹é¡¹ç›?-采招¾|? target="_blank" class="xq">详情</a></td> <div class="clear"></div> </tr><tr><td class="dq2">‹¹™æ±Ÿ</td> <td class="zj2">--</td> <td class="lb2">½C‘ÖŒº</td> <td class="jd2">ä¸ÖM½“工程阶段</td> <td class="jz2">4000 ãŽ?</td> <td class="ck2"><a href="/2igase/nvip-1208237.html" title="‹¹™æ±Ÿçœé¢¿U¯çº¦4000òqÏx–¹Ë¼ÂǾc³ç¤¾åŒºå¾è®ùN¡¹ç›?-采招¾|? target="_blank" class="xq">详情</a></td> <div class="clear"></div> </tr> </table> </div> </div> <div class="kuang"> <div class="title" style="border-bottom: 1px solid #e7e7e7; height: 32px;"> <h3 class="vip_sj"> <a href="/2igase/zbpage-3-1.html" title="安徽省招标集å›?拟在建项ç›? target="_blank" class="ff" style=""> 拟在建项ç›?/a> <a href="/zhuanti/xinxishenhua/index.shtml" title="™å¹ç›®æ‹›æ ‡˜q½è¸ª--安徽省招标集å›? target="_blank" class="mianfei" style="font-size: 14px;">™å¹ç›®ä¿¡æ¯æ·±åŒ–</a> <div class="clear"> </div> </h3> <div class="more" style="padding-right: 10px;"> <a href="/2igase/zbpage-13-1.html" target="_blank">™å¹ç›®æ ¸å®ž</a> | <a href="/help/shili/nijian.shtml" target="_blank">拟徏™å¹ç›®æ ·ä¾‹</a> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="item"> <div class="kuang_list"> <ul> <li> <span class="nn_left"><a href="/2igase/newsyj-77666652-3.html" title="上æ“vŒŽ‚投资约20000 万元安置房徏è®ùN¡¹ç›?-中国采招¾|? target="_blank">上æ“vŒŽ‚投资约20000万元安置房徏è®?/a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/newsyj-72875440-3.html" title="å±×ƒ¸œçœæŠ•èµ„约30000万元住宅楼徏µ«ÊÇÄãËù˵è®ùN¡¹ç›?-中国采招¾|? target="_blank">å±×ƒ¸œçœæŠ•èµ„约30000万元住宅楼徏è®?/a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/newsyj-77619385-3.html" title="‹¹™æ±Ÿçœé¢¿U¯çº¦624229òqÏx–¹¾c³ä½å®…楼å»ø™®¾™å¹ç›®--中国采招¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿçœé¢¿U¯çº¦624229òqÏx–¹¾c³ä½å®…楼</a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/2igase/newsyj-71014286-3.html" title="òqÕF¸œçœé¢¿U¯çº¦246067òqÏx–¹¾c³ä½å®…徏è®ùN¡¹ç›?-中国采招¾|? target="_blank">òqÕF¸œçœé¢¿U¯çº¦246067òqÏx–¹¾c³ä½å®…徏</a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="kuang_list"> <ul> <li> <span class="nn_left"><a href="/2igase/newsyj-72822252-3.html" title="西藏投资¾U?0000万元住宅楼徏è®ùN¡¹ç›?-中国采招¾|? target="_blank">西藏投资¾U?0000万元住宅楼徏è®ùN¡¹</a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/2igase/newsyj-72885761-3.html" title="四川省面¿U¯çº¦12万åã^方米安置房工½E‹é¡¹ç›?-中国采招¾|? target="_blank">四川省面¿U¯çº¦12万åã^方米安置房工½E‹é¡¹</a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/2igase/newsyj-77690654-3.html" title="¼›å¾çœæŠ•èµ„约©Í30000万元‹‚šæˆ·åŒºæ”¹é€ å·¥½E?-中国采招¾|? target="_blank">¼›å¾çœæŠ•èµ„约30000万元‹‚šæˆ·åŒºæ”¹é€?/a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/newsyj-77622465-3.html" title="湖北省投èµÀäºßÒ»Éù„约65000万元住宅楼徏è®ùN¡¹ç›?-中国采招¾|? target="_blank">湖北省投资约65000万元住宅楼徏è®?/a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> <div class="yi_right"> <div class="zhuce"> <a href="/zhuce.html" title="安徽省招标集å›?免费注册" rel="nofollow" target="_blank" class="denglu" style="color: #fff;"> <b>免费注册</b></a> <a href="http://sso.bidcenter.com.cn/login/" onclick="return pub.login('7D24909FC08A6E08203D5A005AC7D5DC')" title="安徽省招标集å›?用户ç™Õd½•" target="_blank" class="zc" style="color: #fff;" rel="nofollow"><b>用户ç™Õd½•</b></a> <div class="clear"> </div> </div> <!--已登录之å?-> <div class="zhuceafter" style="display: none;"> <span class="a_left"><em class="namepp"> </em><a href="/busercenter/index.aspx" class="teshu" style="color: #fff;"></a> <a href="/busercenter/index.aspx" class="teshu03" style="color: #fff;"><b>˜q›å…¥ç”¨æˆ·ä¸­å¿ƒ</b></a></span><span class="a_right"><a href="javascript:void(0);" onclick="javascript:pub.logoutMember();return false;"><b>退å‡?/b></a></span> <div class="clear"> </div> </div> <div class="gongneng"> <ul id="accoradion01" class="accoradion" hovering="false"> <li class="active"><a href="#" class="header opened"><b>如何Âþ²½Ì¤ÉÏÁËÕâÌõÀäÇå多中æ ?/b><span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 15px;">每天招投标信息更æ–?5000æ?/span></a> <ul style="display: block;"> <li style="display: block;"> <div class="tubiaoss"> <span class="tb_bg"><a href="/2igase/yqzb/index.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?邀è¯äh‹›æ ? class="tb01"> 邀è¯äh‹›æ ?/a></span> <span class="tb_bg"><a href="/tjgg-2.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?™å¹ç›®å§”托" class="tb02a">™å¹ç›®å§”托</a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"><a href="/viplist-1.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?独家™å¹ç›®" class="tb04">独家™å¹ç›®</a></span> <span class="tb_bg"><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?会员招标" class="tb13">会员招标</a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg"><a href="/BuserCenter/Qiye/QiyeJiaru.aspx" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?特约供应å•? class="tb05">特约供应å•?/a></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"><a href="/xmgj-1.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?招标˜q½è¸ª" class="tb06a">招标˜q½è¸ª</a></span> <div class="clear"> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="#" class="header closed"><b>怎样æ‰ùN¡¹ç›?/b><span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 10px;">规划/报批/½f‹é¡¹/环评/设计½{?/span></a> <ul style="display: none;"> <li style="display: block;"> <div class="tubiaoss"> <span class="tb_bg"><a href="/2igase/zbpage-3-1.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?拟在建项ç›? class="tb14"> 拟在建项ç›?/a></span> <span class="tb_bg"><a href="/viplist-1.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?独家™å¹ç›®" class="tb04">独家™å¹ç›®</a></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"><a href="/zhuanti/teyuexiangmuchaxun/tyxmcx.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?特约查询" class="tb08">特约查询</a></span> <span class="tb_bg"><a href="/2igase/tjgg-6.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?æ€ÕdŒ…中标" class="tb15">æ€ÕdŒ…中标</a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg"><a href="/2igase/tjgg-5.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?设计院中æ ? class="tb16"> 设计院中æ ?/a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"> <a href="/vipzhuanqu/zqlist.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?设计院中æ ? class="tb18">VIP专区</a><em class="tuijian"> </em></span> <div class="clear"> </div> </div> </li> </ul> </li> <li class=""><a href="#" class="header closed"><b>数据分析很重è¦?/b><span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 8px;">千万¾U§æ‹›æ ‡æ•°æ®æ·±åº¦æŒ–æŽ?/span></a> <ul style="display: none;"> <li style="display: block;"> <div class="tubiaoss"> <span class="tb_bg"><a href="/BuserCenter/XM_Canter/BiddingAnalysis.aspx" target="_blank" rel="nofollow" title="安徽省招标集å›?密度分析" class="tb11">密度分析</a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg"> <a href="/2igase/shuju/zbfx/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?招标分析" class="tb03">招标分析</a></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"><a href="/BuserCenter/DataAnalysis/CompetitionIndex.aspx" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?中标监测" class="tb12">中标监测</a></span> <span class="tb_bg"><a href="/2igase/yuntongji/tjlist.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?密度分析" class="tb19">云统è®?/a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg"><a href="/upfile/xmkxx/xmzt.htm" target="_blank" title="安徽省招标集å›?分析报告" class="tb20">分析报告</a></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"> <a href="/2igase/shuju/zbfx/#dq" target="_blank" title="安徽省招标集å›?地区分析" class="tb21">地区分析</a></span> <div class="clear"> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="#" class="header closed"><b>发布招标信息</b><span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 33px;">百万行业供应商供选择</span></a> <ul style="display: none;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoss"> <span class="tb_bg"><a href="/BuserCenter/Releaseinformation/CompanyBidEdit.aspx" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?发布招标" class="tb09">发布招标</a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg"><a href="/BuserCenter/Releaseinformation/SupplyBuyEdit.aspx?type=3" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?发布产品" class="tb10">发布产品</a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"><a href="/BuserCenter/Releaseinformation/Bidnews.aspx" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?发布中标喜讯" class="tb17">发中标喜è®?/a></span> <span class="tb_bg"><a href="/BuserCenter/Releaseinformation/SupplyBuyEdit.aspx?type=2" target="_blank" rel="nofollow" title="安徽省招标集å›?发布招标" class="tb22">采购发布</a></span> <span class="tb_bg"><a href="/BuserCenter/Releaseinformation/CooperationEdit.aspx" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?发布产品" class="tb23">合作发布</a></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"> <a href="/BuserCenter/Releaseinformation/CompanyZp.aspx" target="_blank" title="安徽省招标集å›?发布中标喜讯" rel="nofollow" class="tb24">招聘发布</a></span> <div class="clear"> </div> </div> </li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="kuang"> <div class="title2"> <h3 class="Y-t"> <span title="安徽省招标集å›?ŒŽ¸ç”¨å·¥å…·" target="_blank" class="rightcss">ŒŽ¸ç”¨å·¥å…·</span></h3> <div class="more"> <a href="/2igase/help/zhaohuimima.shtml" rel="nofollow" target="_blank">扑֛žå¯†ç </a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="tool"> <a href="/2igase/BuserCenter/EmailSet/User_MailSet.aspx" rel="nofollow" title="安徽省招标集å›?™å¹ç›®é‚®äšg定制" target="_blank"> <em class="youjian"> </em>™å¹ç›®é‚®äšg定制</a> <a href="/BuserCenter/XM_Canter/BiddingAnalysis.aspx" rel="nofollow" title="安徽省招标集å›?招标区域分析" target="_blank"><em class="fenxi2"> </em>招标区域分析</a> <a href="/2igase/BuserCenter/NewsCollect/CollectList.aspx" title="安徽省招标集å›?我收藏的™å¹ç›®" rel="nofollow" target="_blank"><em class="shoucang"> </em>我收藏的™å¹ç›®</a> <a href="/BuserCenter/ZhaoTouBiaoYingYong/DataSearch.aspx" rel="nofollow" title="安徽省招标集å›?商业数据查询" target="_blank"><em class="shuju"> </em>商业数据查询</a> <a href="/BuserCenter/Releaseinformation/CompanyBidEdit.aspx" rel="nofollow" title="安徽省招标集å›?发布招标公告" target="_blank"><em class="fabu"> </em>发布招标公告</a> <a href="/2igase/BuserCenter/ZhaoTouBiaoYingYong/HistorySearch.aspx" title="安徽省招标集å›?历史数据查询" target="_blank" rel="nofollow"> <em class="chaxun"> </em>历史数据查询</a> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <!--首页½W¬ä¸€æ ç»“ž®?-> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866875");</script> </div> <!--招标专区--> <div class="dierlan"> <div class="er_left"> <div class="title3"> 招标分类专区</div> <div class="classify"> <ul id="accoradion02" class="accoradion" style="width: 223px;" hovering="false"> <li class="active"><a href="/2igase/TypeInfo.shtml#1" target="_blank" class="header closed"> <em class="zb_jianzhu"> </em>建筑工程<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: block; height: 237px;"> <li style="display: block;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd"><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?住宅æ¥?>住宅æ¥?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u5BBF%u820D%u697C&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?宿舍æ¥? class="duoyu">宿舍æ¥?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u5B89%u7F6E%u623F&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?安置æˆ?>安置æˆ?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u5546%u5708%20%u8D2D%u7269%u5E7F%u573A&diqu=%u5168%u90E8%u5730%u533A&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?商圈,购物òq¿åœº" class="duoyu">城市商圈</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?厂房">厂房</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?高速公è·? class="duoyu">高速公è·?</a><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?水库">水库</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?桩基,地基" class="duoyu">桩基</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?土石æ–?土方">土石æ–?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u5EFA%u7B51%u6750%u6599&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?建筑材料" class="duoyu">建筑材料</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?å‹ÄÇƬ¾¯¶Ô×ÅÓëÖì¿¡ÖÝ˵µÀ˜å¯Ÿè®¾è®¡">勘察设计</a> <a href="/TypeInfo.shtml#1" target="_blank" title="安徽省招标集å›?建筑工程" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866755");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="/2igase/TypeInfo.shtml#2" target="_blank" class="header closed"><em class="zb_jixie">  </em>机械讑֤‡<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none; height: 237px;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd"><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?车床">车床 </a><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?刨床">刨床</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?阀é—?>阀é—?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u6CF5&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?æ³?>æ³?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u538B%u529B%u5BB9%u5668&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?压力容器">压力容器</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?推土æœ?>推土æœ?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u6316%u6398%u673A&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?挖掘æœ?>挖掘æœ?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u9505%u7089&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?锅炉">锅炉</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?甉|¢¯">甉|¢¯</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?压力容器">压力容器</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?½Ž¡é“">½Ž¡é“</a><a href="/TypeInfo.shtml#2" target="_blank" title="安徽省招标集å›?机械讑֤‡" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866757");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="/2igase/TypeInfo.shtml#3" target="_blank" class="header closed"><em class="zb_yqyb">  </em>仪器仪表<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none; height: 237px;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd"><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?控制å™?>控制å™?</a><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?传感å™?>传感å™?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u7EE7%u7535%u5668&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?¾l§ç”µå™?>¾l§ç”µå™?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u9891%u8C31%u4EEA&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?频谱ä»?>频谱ä»?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u6D4B%u8BD5%u4EEA&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?‹¹‹è¯•ä»?>‹¹‹è¯•ä»?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u5316%u5DE5%u6CF5&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?化工æ³?>化工æ³?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u9600%u95E8&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?阀é—?>阀é—?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u50A8%u7F50&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?储罐">储罐</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?采煤æœ?>采煤æœ?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u6398%u8FDB%u673A&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?掘进æœ?>掘进æœ?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u94BB%u673A&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?é’ÀLœº">é’ÀLœº</a><a href="/TypeInfo.shtml#3" target="_blank" title="安徽省招标集å›?仪器化工" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866766");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="/2igase/TypeInfo.shtml#4" target="_blank" class="header closed"><em class="zb_rdaf">  </em>å¼Þq”µå®‰é˜²<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd" style="display: ;"><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?电力讑֤‡">电力讑֤‡</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?发电机组">发电机组</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?汽轮æœ?>汽轮æœ?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u53D8%u538B%u5668&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?变压å™?>变压å™?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u5149%u7F06&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?光缆">光缆</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?安防工程">安防工程</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?å¼Þq”µå·¥ç¨‹">å¼Þq”µå·¥ç¨‹</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?å¼Þq”µ¾pȝ»Ÿ">å¼Þq”µ¾pȝ»Ÿ</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?¾pȝ»Ÿé›†æˆ">¾pȝ»Ÿé›†æˆ</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?¾l¼åˆŒŽƒçº¿">¾l¼åˆŒŽƒçº¿</a><a href="/TypeInfo.shtml#4" target="_blank" title="安徽省招标集å›?通信安防" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866767");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="/2igase/TypeInfo.shtml#5" target="_blank" class="header closed"><em class="zb_bgwa">  </em>水利工程<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd"><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?水库">水库</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?水电">水电</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?防洪工程">防洪工程</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?农田灌溉">农田灌溉</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?防护å ?>防护å ?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u5824%u575D&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?堤坝">堤坝</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?河道æ²È†">河道æ²È†</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?蓄水工程">蓄水工程</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?闔R—¨">闔R—¨</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?监测">监测</a><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?启闭æœ?>启闭æœ?/a><a rel="nofollow" href="/TypeInfo.shtml#5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?水利工程" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866768");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="/2igase/TypeInfo.shtml#6" target="_blank" class="header closed"><em class="zb_lvhua">  </em>环保¾l¿åŒ–<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none; height: 237px;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd" style="display: ;"><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?¾l¿åŒ–">¾l¿åŒ–</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?园林">园林</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?苗木">苗木</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?雕塑">雕塑</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?亮化">亮化</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?污水处理">污水处理</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?环保讑֤‡">环保讑֤‡</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?垃圾è½?>垃圾è½?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u9664%u6E23&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?除渣">除渣</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?排水">排水</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?环境工程">环境工程</a><a href="/TypeInfo.shtml#6" target="_blank" title="安徽省招标集å›?环保¾l¿åŒ–" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866770");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="/2igase/TypeInfo.shtml#7" target="_blank" class="header opened"><em class="zb_ylws">  </em>åŒÈ–—卫生<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none; height: 237px;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd" style="display: ;"><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?监测ä»?监护ä»?æ²È–—ä»?分析ä»?多普å‹?中心供氧">åŒÈ–—讑֤‡</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?监测ä»?监护ä»?>监护ä»?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u5FC3%u7535%u56FE%u673A&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?心电图机׼ʱµ½´ïÑྩ">心电图机</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?无媄ç?>无媄ç?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u5FC3%u7535%u76D1%u62A4%u4EEA&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?心电监æÕýÊÇÄÇÒ»ÄÐһي¤ä»?>心电监护ä»?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u6CE8%u5C04%u5668%20%u6CE8%u5C04%u6DB2%20%u7EB1%u5E03%20%u8BD5%u7EB8%20%u5047%u80A2%20%u6025%u6551%u7BB1&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?注射å™?注射æ¶?¾U±å¸ƒ,试纸,假肢,急救½Ž?>åŒÈ”¨µ±È»è€—材</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?注射用水">注射用水</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?注射å™?>注射å™?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u6A61%u80F6%u624B%u5957&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?Š™¡èƒ¶æ‰‹å¥—">Š™¡èƒ¶æ‰‹å¥—</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?听力è®?>听力è®?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u7EF7%u5E26&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?¾l·å¸¦">¾l·å¸¦</a><a href="/TypeInfo.shtml#7" target="_blank" title="安徽省招标集å›?åŒÈ–—卫生" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866772");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="/2igase/TypeInfo.shtml#8" target="_blank" class="header closed"><em class="zb_zfcg">  </em>政府采购<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd" style="display: ;"><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?发改å§?>发改å§?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u653F%u5E9C%u529E&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?政府åŠ?>政府åŠ?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u56FD%u571F%u5C40&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?国土局">国土局</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?住徏å§?>住徏å§?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u73AF%u4FDD%u5C40&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?环保局">环保局</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?地税局">地税局</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?法院">法院</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?气象局">气象局</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?学校,大学,ž®å­¦">学校</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?医院">医院</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?公安局">公安局</a><a href="/TypeInfo.shtml#8" target="_blank" title="安徽省招标集å›?政府采购" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866773");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li class=""><a href="/2igase/TypeInfo.shtml#9" target="_blank" class="header closed"><em class="zb_other"> </em>其它<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 115px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none; height: 237px;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd" style="display: ;"><a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?服装">服装</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?食品">食品</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?中烟">中烟</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?å¿«é€?>å¿«é€?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u5E7F%u544A&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?òq¿å‘Š">òq¿å‘Š</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?òq¿å‘Šç‰?>òq¿å‘Šç‰?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u5370%u5237&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?印刷">印刷</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?½C¼å“">½C¼å“</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?力_Š¡">力_Š¡</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?˜q›å‡ºå?>˜q›å‡ºå?/a> <a rel="nofollow" href="http://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u4FDD%u6D01&time=180&tag=0&type=1,8,4,6,2,5" target="_blank" title="安徽省招标集å›?保洁">保洁</a><a href="/TypeInfo.shtml#9" target="_blank" title="安徽省招标集å›?招标分类" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866775");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="fenxi"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a href="/2igase/shuju/zbfx/" title="安徽省招标集å›?行业招标分析" target="_blank">行业招标分析</a></h3> <div class="clear"> </div> </div> <div class="fenxi_content"> <b>2014òq´é‡‡æ‹›ç½‘招标发布分析å›?/b><br /> 7月䆾同比13òq´ä¿¡æ¯å¢žé•?b style="color: #ec0000;">31%</b><br /> <a href="/2igase/shuju/zbfx/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?2014òq´é‡‡æ‹›ç½‘招标发布分析å›? class="fxt"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/tu_tongji.gif" /></a> </div> </div> </div> <div class="er_center"> <div class="prefer"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> 业主招标专区</h3> <span class="jieshi">专注为招标业ä¸ÀLä¾›è„“心服务,业主服务热线åQ?10-56013570</span> <div class="clear"> </div> </div> <div class="er_kuang"> <div class="yzzq_img" style="width:640px;height:200px;position:relative;left:0;"><a href="/2igase/zhuanti/haier-1-1/" rel="nofollow" title="‹¹·å°”集团招标专区--中国采招¾|? target="_blank"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/68e796fc-75ed-4072-ace9-5e6c08ecfcc1.gif" height="200" width="159" /></a> <a href="/2igase/zhuanti/cqjf/" rel="nofollow" title="重庆俊峰--中国采招¾|? target="_blank"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/dd877bb5-ac45-4d78-8b85-dfd5881cd83d.jpg" height="200" width="159" /></a> <a href="/2igase/zhuanti/xmhk/" rel="nofollow" title="厦门航空--中国采招¾|? target="_blank"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/b3dc02d2-448f-4ac4-b3a2-11a56bb3a6de.jpg" height="200" width="159" /></a> <a href="/2igase/zhuanti/lyzjs-1-1/" rel="nofollow" title="龙岩¾y«é‡‘å±×ƒ½“育公å›?-中国采招¾|? target="_blank"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/03eedf0a-81d1-4983-97b7-dd486367ecca.jpg" height="200" width="158" /></a> <a href="/2igase/zhuanti/bjhs/" rel="nofollow" title="北京航空食品有限公司--中国采招¾|? target="_blank"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/1b9e9c8e-b171-4af1-abe8-f73f19211d7b.jpg" height="200" width="159" /></a> <a href="/2igase/zhuanti/baoshan/" rel="nofollow" title="保山ŒŽ‚东升徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡ä»£ç†æœ‰é™å…¬å?-中国采招¾|? target="_blank"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/46a3fcad-d3b5-4f4d-9a24-6357e9f40fbf.jpg" height="200" width="158" /></a> <a href="/2igase/zhuanti/sxmt/" rel="nofollow" title="江西煤矿--中国采招¾|? target="_blank"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/da328515-c61d-406b-bbc3-482d584645f7.jpg" height="200" width="159" /></a> </div> </div> </div> <div class="notice"> <div class="n_title" id="move-animate-top1"> <div class="no_left" id="BC1" onmouseover="setTab('BC',1,5)"> <a href="/2igase/zbpage-1-1.html" title="安徽省招标集å›?招标公告" target="_blank"><b>招标公告</b></a> </div> <div class="no_right" id="BC2" onmouseover="setTab('BC',2,5)"> <a href="/2igase/zbpage-2-1.html" title="安徽省招标集å›?招æ©Æ ‡é¢„å‘Š" target="_blank"><b>招标预告</b></a> </div> <div class="no_right" id="BC3" onmouseover="setTab('BC',3,5)"> <a href="/2igase/zbpage-6-1.html" title="安徽省招标集å›?招标变更" target="_blank"><b>招标变更</b></a></div> <div class="no_right" id="BC4" onmouseover="setTab('BC',4,5)"> <a href="/2igase/tjgg-4.html" title="安徽省招标集å›?询ä­h采购" target="_blank"><b>询ä­h采购</b></a> </div> <div class="no_right" id="BC5" onmouseover="setTab('BC',5,5)"> <a href="/2igase/zbpage-5-1.html" title="安徽省招标集å›?采购信息" target="_blank"><b>采购信息</b></a></div> <div class="no_right"> <a href="/2igase/empor/egonggao.html" target="_blank" style="padding-left: 30px;">招标公告样例</a> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_content" id="con_BC_1" style="padding-bottom: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//hain.bidcenter.com.cn/" title="‹¹·å—招标¾|? target="_blank">‹¹·å—</a>] <a href="/2igase/news-77745604-1.html" target="_blank" title="2019òq´æ“v南省职业技能大赛决赛招标公å‘?-中国采招¾|?>2019òq´æ“v南省职业技能大赛决赛招æ ?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:22:01</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//js.bidcenter.com.cn/" title="江苏拻¹Ã»ºÍÀÏʦÐIJ»½ûÏëÈë·Ç·Ç›æ ‡¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/2igase/news-77745413-1.html" target="_blank" title="农业产业园灌溉水¾pÀL•´æ²ÀL–½å·?标招标公å‘?-中国采招¾|?>农业产业园灌溉水¾pÀL•´æ²ÀL–½å·?标招标公</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:21:10</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//js.bidcenter.com.cn/" title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/news-77745394-1.html" target="_blank" title="刘柴ºÜÏÔȻ沟뀁安东河、砂½C“æ²³½{?条河道健庯‚¯„估招标公å‘?-中国采招¾|?>刘柴沟뀁安东河、砂½C“æ²³½{?条河道健åº?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:20:39</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//js.bidcenter.com.cn/" title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/news-77745382-1.html" target="_blank" title="标准化改造工½E‹æ‹›æ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|?>标准化改造工½E‹æ‹›æ ‡å…¬å‘?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:19:42</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//js.bidcenter.com.cn/" title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/2igase/news-77745366-1.html" target="_blank" title="姚庄定销æˆËû»¹ÊÇÏëÒª¿´¿´Öì¿¡ÖÝÊÇʲôÏë·¨?期门前绿地施工招标公å‘?-中国采招¾|?>姚庄定销æˆ?期门前绿地施工招标公å‘?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:18:43</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//hb.bidcenter.com.cn/" title="湖北招标¾|? target="_blank">湖北</a>] <a href="/2igase/news-77745319-1.html" target="_blank" title="湖北武汉ŒŽ‚土åœîCº¤æ˜“中心信息系¾lŸç­‰¾U§æµ‹è¯„资æ û|¼ˆä»£è¯¢ä»·å…¬å‘Šï¼‰æ‹›æ ‡å…¬å‘Š--中国采招¾|?>湖北武汉ŒŽ‚土åœîCº¤æ˜“中心信息系¾lŸç­‰¾U§æµ‹</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:17:29</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//xj.bidcenter.com.cn/" title="新ç¡É–†æ‹›æ ‡¾|? target="_blank">新疆</a>] <a href="/2igase/news-77745314-1.html" target="_blank" title="新疆某单位锅炉检修维修检查保å…ÀL‹›æ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|?>新疆某单位锅炉检修维修检查保å…ÀL‹›æ ‡å…¬</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:17:10</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="n_content divNone" id="con_BC_2" style="padding-bottom: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//hb.bidcenter.com.cn/" title="湖北招标¾|? target="_blank">湖北</a>] <a href="/2igase/news-77744432-2.html" target="_blank" title="武钢大数据äñ”业园IDC中心区A1机房工程——蓄甉|± è®‘Ö¤‡æ‹›æ ‡é¢„å‘Š--中国采招¾|?>武钢大数据äñ”业园IDC中心区A1机房</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[准备中]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:54:47</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//zj.bidcenter.com.cn/" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿ</a>] <a href="/news-77744415-2.html" target="_blank" title="大学包玉åˆ?#教学æ¥ÆD£…修工½E‹ï¼ˆæ–½å·¥åQ‰æ‹›æ ‡é¢„å‘?-中国采招¾|?>大学包玉åˆ?#教学æ¥ÆD£…修工½E‹ï¼ˆæ–½å·¥åQ?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[准备中]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:54:36</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//zj.bidcenter.com.cn/" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿ</a>] <a href="/2igase/news-77744270-2.html" target="_blank" title="职业技术学院日用品招标预告--中国采招¾|?>职业技术学院日用品招标预告</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[准备中]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:51:23</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//zj.bidcenter.com.cn/" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿ</a>] <a href="/2igase/news-77743910-2.html" target="_blank" title="杭州地铁10åïLº¿ä¸€æœŸå·¥½E‹èžR½f™ï¼ˆå«åŒºé—ß_¼‰è®‘Ö¤‡å®‰è£…及装修工½E‹æ¹íÌ«Ðۖ½å·¥ç›‘理(含设备集成管理服务)åQˆç¬¬äºŒæ¬¡é‡æ–°æ‹›æ ‡åQ‰èžR½f™ï¼ˆå«åŒºé—ß_¼‰è®‘Ö¤‡å®‰è£…及装修工½E‹æ–½å·¥ç›‘理(含设备集成管理服务)åQˆç¬¬äºŒæ¬¡é‡æ–°æ‹›æ ‡åQ‰æ‹›æ ‡é¢„å‘?-中国采招¾|?>杭州地铁10åïLº¿ä¸€æœŸå·¥½E‹èžR½f™ï¼ˆå«åŒºé—?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[准备中]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:45:46</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="//sd.bidcenter.com.cn/" title="å±×ƒ¸œæ‹Æô·¢Ä؛标¾|? target="_blank">å±×ƒ¸œ</a>] <a href="/2igase/news-77743698-2.html" target="_blank" title="农村公èµ\“三òq´é›†ä¸Ö»²»¹ýÏÖÔڭ攻坚”èµ\¾|‘提档升¾U§æ‹›æ ‡é¢„å‘?-中国采招¾|?>农村公èµ\“三òq´é›†ä¸­æ”»åšâ€èµ\¾|‘提档升¾U?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[准备中]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:42:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="//sd.bidcenter.com.cn/" title="å±×ƒ¸œæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">å±×ƒ¸œ</a>] <a href="/news-77743683-2.html" target="_blank" title="“三òq´é›†ä¸­æ”»åšâ€èµ\¾|‘提档升¾U§å·¥½E‹æ©Ã‹›æ ‡é¢„å‘?-中国采招¾|?>“三òq´é›†ä¸­æ”»åšâ€èµ\¾|‘提档升¾U§å·¥½E‹æ‹›æ ?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[准备中]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:41:29</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//zj.bidcenter.com.cn/" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿ</a>] <a href="/2igase/news-77743636-2.html" target="_blank" title="国际生命¿U‘技ž®é•‡å…ˆå¯¼åŒºæ”¹é€ æå‡å·¥½E‹äºŒæœŸç›‘理招标预å‘?-中国采招¾|?>国际生命¿U‘技ž®é•‡å…ˆå¯¼åŒºæ”¹é€ æå‡å·¥½E‹äºŒ</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[准备中]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:40:03</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="n_content divNone" id="con_BC_3" style="padding-bottom: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sh.bidcenter.com.cn/" title="上æ“v招标¾|? target="_blank">上æ“v</a>] <a href="/2igase/news-77745554-6.html" target="_blank" title="断èµ\å™?招标变更--中国采招¾|?>断èµ\å™?招标变更</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:21:42</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sh.bidcenter.com.cn/" title="上æ“v招标¾|? target="_blank">上æ“v</a>] <a href="/2igase/news-77745487-6.html" target="_blank" title="贴面ÐØÌÅÉÏͻȻÏëÆð»èÃÔÁËÈýÌ컹ûÓгԶ«Î÷电容招标变更--中国采招¾|?>贴面电容招标变更</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:21:30</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//cq.bidcenter.com.cn/" title="重庆招标·çÒ±»»®³öÁËÒ»µÀ³¤¿Ú×Ó¾|? target="_blank">重庆</a>] <a href="/news-77745451-6.html" target="_blank" title="气相色谱仪招栶ø¶ÔÓÚÄÇЩÒøÕëÒѾ­¿ìÒª±Æ½ü¼¡·ô‡å˜æ›?-中国采招¾|?>气相色谱仪招标变æ›?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:21:18</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//cq.bidcenter.com.cn/" title="重庆招标¾|? target="_blank">重庆</a>] <a href="/news-77745398-6.html" target="_blank" title="自动熔样机招标变æ›?-中国采招¾|?>自动熔样机招标变æ›?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:21:03</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//cq.bidcenter.com.cn/" title="重庆招标¾|? target="_blank">重庆</a>] <a href="/news-77745396-6.html" target="_blank" title="全自动粘¾l“指数测定è{鼓招标变æ›?-中国采招¾|?>全自动粘¾l“指数测定è{鼓招标变æ›?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:20:52</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sh.bidcenter.com.cn/" title="上æ“v招标¾|? target="_blank">上æ“v</a>] <a href="/2igase/news-77745393-6.html" target="_blank" title="变压器招标变æ›?-中国采招¾|?>变压器招标变æ›?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:20:36</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sc.bidcenter.com.cn/" title="围ø×ŲÔËÚÑ®Í˵½ÁË·¿¼äÀï›å·æ‹›æ ‡¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/2igase/news-77745391-6.html" target="_blank" title="五金杂品招标变更--中国采招¾|?>五金杂品招标变更</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:20:22</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="n_content divNone" id="con_BC_4" style="padding-bottom: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//hb.bidcenter.com.cn/" title="湖北招标¾|? target="_blank">湖北</a>] <a href="/2igase/news-77745319-1.html" target="_blank" title="湖北武汉ŒŽ‚土åœîCº¤æ˜“中心信息系¾lŸç­‰¾U§æµ‹è¯„资æ û|¼ˆä»£è¯¢ä»·å…¬å‘Šï¼‰æ‹›æ ‡å…¬å‘Š--中国采招¾|?>湖北武汉ŒŽ‚土åœîCº¤æ˜“中心信息系¾lŸç­‰¾U§æµ‹</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:17:29</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//hb.bidcenter.com.cn/" title="湖北招标¾|? target="_blank">湖北</a>] <a href="/news-77745308-1.html" target="_blank" title="湖北黄陂区公安分局指挥大楼规范化改造工½E‹ç›‘理招标公å‘?-中国采招¾|?>湖北黄陂区公安分局指挥大楼规范化改é€?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:16:34</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//hb.bidcenter.com.cn/" title="湖北招标¾|? target="_blank">湖北</a>] <a href="/2igase/news-77745279-1.html" target="_blank" title="湖北黄陂区公安分局指挥大楼规范化改造工½E‹è®¾è®¡æ‹›æ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|?>湖北黄陂区公安分局指挥大楼规范化改é€?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:15:20</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sc.bidcenter.com.cn/" title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/2igase/news-77745010-1.html" target="_blank" title="建档½f‹å¡è´«å›°æˆïL²¾å‡†å¸®æ‰¶æ˜Žç™½å¡æ‹›æ ‡å…¬å‘Š--中国采招¾|?>建档½f‹å¡è´«å›°æˆïL²¾å‡†å¸®æ‰¶æ˜Žç™½å¡æ‹›æ ‡å…¬å‘Š</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 19:04:13</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sd.bidcenter.com.cn/" title="å±×ƒ¸œæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">å±×ƒ¸œ</a>] <a href="/2igase/news-77744575-1.html" target="_blank" title="国华寿光电厂汽轮机汽门U型密ž®çŽ¯ä¿®ç†-非招标询ä»?服务¾c?190517(3‹Æ¡æŒ‚¾|?招标公告--中国采招¾|?>国华寿光电厂汽轮机汽门U型密ž®çŽ¯ä¿®ç†</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:57:55</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//jx.bidcenter.com.cn/" title="江西招标¾|? target="_blank">江西</a>] <a href="/2igase/news-77744532-1.html" target="_blank" title="国华余åËûÖ±½Ó»Øµ½ÁË×Ô¼º§šç”µåŽ‚国华电力-余姚电厂-åŸÞZºŽµ­°æ‡L的故障诊断研½I?询ä­h-服务½{‰çš„招标公告--中国采招¾|?>国华余姚电厂国华电力-余姚电厂-åŸÞZºŽ</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:57:31</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//zj.bidcenter.com.cn/" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿ</a>] <a href="/2igase/news-77744226-1.html" target="_blank" title="全功能创伤护理模拟äh招标公告--中国采招¾|?>全功能创伤护理模拟äh招标公告</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:50:24</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="n_content divNone" id="con_BC_5" style="padding-bottom: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//zj.bidcenter.com.cn/" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿ</a>] <a href="/news-77744442-5.html" target="_blank" title="‹¹™æ±Ÿå»ºå·¥æ­¦æ±‰æ—…游城工½E‹æ–¹½Ž¡é‡‡è´?-中国采招¾|?>‹¹™æ±Ÿå»ºå·¥æ­¦æ±‰æ—…游城工½E‹æ–¹½Ž¡é‡‡è´?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:55:17</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//zj.bidcenter.com.cn/" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿ</a>] <a href="/2igase/news-77744438-5.html" target="_blank" title="‹¹™æ±Ÿå»ºå·¥æ­¦æ±‰æ—…游城工½E‹å®‰å…¨å¸½é‡‡è´­--中国采招¾|?>‹¹™æ±Ÿå»ºå·¥æ­¦æ±‰æ—…游城工½E‹å®‰å…¨å¸½é‡‡è´­</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:55:04</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//zj.bidcenter.com.cn/" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿ</a>] <a href="/2igase/news-77744429-5.html" target="_blank" title="‹¹™æ±Ÿå»ºå·¥æ­¦æ±‰æ—…游城工½E‹æŽ¥åœ°çº¿ã€å¤–丝接头、内丝、外丝、灯泡、胶ŒŽ¦é‡‡è´?-中国采招¾|?>‹¹™æ±Ÿå»ºå·¥æ­¦æ±‰æ—…游城工½E‹æŽ¥åœ°çº¿ã€å¤–丝接</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:54:43</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sd.bidcenter.com.cn/" title="å±×ƒ¸œæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">å±×ƒ¸œ</a>] <a href="/2igase/news-77744408-5.html" target="_blank" title="鲁西集团动力一加æÑaæœÞZ¿®å¤ã€é‡è£…ç³»¾lŸè¯¢ä»·å•20190910采购--中国采招¾|?>鲁西集团动力一加æÑaæœÞZ¿®å¤ã€é‡è£…ç³»¾lŸè¯¢</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:54:33</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sc.bidcenter.com.cn/" title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/2igase/news-77743844-5.html" target="_blank" title="多功能一体机采购--中国采招¾|?>多功能一体机采购</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:44:17</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//js.bidcenter.com.cn/" title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/2igase/news-77743537-5.html" target="_blank" title="‹zÀL€§çŸ³ç°é‡‡è´?-中国采招¾|?>‹zÀL€§çŸ³ç°é‡‡è´?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:39:09</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//gd.bidcenter.com.cn/" title="òqÕF¸œæ‹›æ±¾¿ÉÒÔÈ¥¸üºÃ¸ü´ó ‡¾|? target="_blank">òqÕF¸œ</a>] <a href="/2igase/news-77743480-5.html" target="_blank" title="求购һÊÇÌÆ×é首钢螺纹采购--中国采招¾|?>求购首钢螺纹采购</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2019/9/10 18:37:15</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="notice"> <div class="n_title"> <div class="no_left" id="BCC1" onmouseover="setTab('BCC',1,4)"> <a href="/2igase/zbpage-4-1.html" title="安徽省招标集å›?中标¾l“æžœ" target="_blank"><b>中标¾l“æžœ</b></a> </div> <div class="no_right" id="BCC2" onmouseover="setTab('BCC',2,4)"> <a href="/2igase/tjgg-6.html" title="安徽省招标集å›?施工æ€Õd¡¾Œ…中标" target="_blank" style="width: 90px;"><b>施工æ€ÕdŒ…中标</b></a> </div> <div class="no_right" id="BCC3" onmouseover="setTab('BCC',3,4)"> <a href="/2igase/tjgg-5.html" title="安徽省招标集å›?设计院中æ ? target="_blank" style="width: 80px;"><b>设计院中æ ?/b></a></div> <div class="no_right" id="BCC4" onmouseover="setTab('BCC',4,4)"> <a rel="nofollow" href="" title="安徽省招标集å›?会员中标" target="_blank"> <b>会员中标</b></a> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_content" id="con_BCC_1" style="_padding: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//ln.bidcenter.com.cn/" title="辽宁招标¾|? target="_blank">辽宁</a>] <a href="/2igase/news-77745386-4.html" target="_blank" title="护套½Ž?冷压头等中标¾l“æžœ--中国采招¾|?>护套½Ž?冷压头等中标¾l“æžœ</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77745386-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//gd.bidcenter.com.cn/" title="òqÕF¸œæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">òqÕF¸œ</a>] <a href="/2igase/news-77745381-4.html" target="_blank" title="½H„搭接焊æœÞZ¸­é¢‘控制柜备äšg-1™å¹å…¬å¼€-BGTAYPN025中标¾l“æžœ--中国采招¾|?>½H„搭接焊æœÞZ¸­é¢‘控制柜备äšg-1™å¹å…¬å¼€-</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77745381-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//js.bidcenter.com.cn/" title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/2igase/news-77745326-4.html" target="_blank" title="城南、越溪、横æ³ùN›¶æ˜Ÿç»¿åŒ–å·¥½E‹å››æœŸï¼ˆ­‘ŠåŸŽè¥¿èµ\西åšg¾l¿åŒ–åQ‰é¢„中标¾l“æžœ--中国采招¾|?>城南、越溪、横æ³ùN›¶æ˜Ÿç»¿åŒ–å·¥½E‹å››æœŸï¼ˆ­‘?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77745326-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//hn.bidcenter.com.cn/" title="沛_—招标¾|? target="_blank">沛_—</a>] <a href="/2igase/news-77745322-4.html" target="_blank" title="医院ÄÇЩ¿ÍÈË有创颅内压监‹¹‹äÈA、主动脉球囊åÒòΪËû²»ÄÑ¿´³öÌúȭ˵»°ºÜÊÇÕæ³Ïææ³üc€æ”¾ž®„性薄层扫描äÈA、全自动间接免疫荧光/酶联免疫一体机、荧光定量聚合酶反应监测¾pȝ»ŸåQˆè§å…‰å®šé‡PCRåQ‰ã€å…¨è‡ªåŠ¨æ ”R…¸æå–¾U¯åŒ–仪、牙¿U‘超µ­°æ²»ç–—äÈA、动态视野äÄÜÁ¿¼³È¡·Ç³£ÈA、屈光手术器--中国采招¾|?>医院有创颅内压监‹¹‹äÈA、主动脉球囊反搏</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77745322-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//js.bidcenter.com.cn/" title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/2igase/news-77745315-4.html" target="_blank" title="博物é¦?暂定å?工程施工预中标ç¶øÇÒ»“æž?-中国采招¾|?>博物é¦?暂定å?工程施工预中标结æž?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77745315-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sh.bidcenter.com.cn/" title="上æ“v招标¾|? target="_blank">上æ“v</a>] <a href="/2igase/news-77745307-4.html" target="_blank" title="炼铁厂烧¡ð¾l?/3DL强æ؜合金犁刀备äšg公开中标¾l“æžœ--中国采招¾|?>炼铁厂烧¾l?/3DL强æ؜合金犁刀备äšg</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77745307-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//js.bidcenter.com.cn/" title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/2igase/news-77745305-4.html" target="_blank" title="博物é¦?暂定å?监理预中标结æž?-中国采招¾|?>博物é¦?暂定å?监理预中标结æž?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77745305-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sh.bidcenter.com.cn/" title="上æ“v招标¾|? target="_blank">上æ“v</a>] <a href="/2igase/news-77745304-4.html" target="_blank" title="¼‹…é’¢¼‚æ€§æµ‹é‡æ ¡å‡†äÈA产品公开中标¾l“æžœ--中国采招¾|?>¼‹…é’¢¼‚æ€§æµ‹é‡æ ¡å‡†äÈA产品公开中标¾l“æžœ</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77745304-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="n_content divNone" id="con_BCC_2" style="_padding: 0;"> <ul> <li><span class="zbgg">[<a href="/2igase//js.bidcenter.com.cn/" title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/2igase/news-77745315-4.html" target="_blank" title="博物é¦?暂定å?工程施工预中标结æž?-采招¾|?>博物é¦?暂定å?工程施工预中标结æž?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77745315-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li><span class="zbgg">[<a href="/2igase//sc.bidcenter.com.cn/" title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/2igase/news-77744799-4.html" target="_blank" title="¾U¢èŠ±æ‘道九道拐地质灾宛_¤„理及全线边坡整治工程施工监理预中标结æž?-采招¾|?>¾U¢èŠ±æ‘道九道拐地质灾宛_¤„理及全线边坡</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77744799-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li><span class="zbgg">[<a href="/2igase//hbs.bidcenter.com.cn/" title="沛_Œ—招标¾|? target="_blank">沛_Œ—</a>] <a href="/2igase/news-77744144-4.html" target="_blank" title="中供热扩建工½E‹çƒ­åŠ›æ”¯¾U¿åŠçƒ­åŠ›½f™æ–½å·¥å››æ ‡æ®µä¸­æ ‡å€™é€‰äh公示中标¾l“æžœ--采招¾|?>中供热扩建工½E‹çƒ­åŠ›æ”¯¾U¿åŠçƒ­åŠ›½f™æ–½å·¥å››</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77744144-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="沛_Œ—省成套招标有限公å?>沛_Œ—省成套招标有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li><span class="zbgg">[<a href="/2igase//hbs.bidcenter.com.cn/" title="沛_Œ—招标¾|? target="_blank">沛_Œ—</a>] <a href="/2igase/news-77744039-4.html" target="_blank" title="供热扩徏工程热力支线及热力站施工三标ŒDµä¸­æ ‡ç»“æž?-采招¾|?>供热扩徏工程热力支线及热力站施工三标</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77744039-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="沛_Œ—省成套招标有限公å?>沛_Œ—省成套招标有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li><span class="zbgg">[<a href="/2igase//hbs.bidcenter.com.cn/" title="沛_Œ—招标¾|? target="_blank">沛_Œ—</a>] <a href="/2igase/news-77744032-4.html" target="_blank" title="供热扩徏工程热力支线及热力站施工三、四标段监理中标候选äh公示中标¾l“æžœ--采招¾|?>供热扩徏工程热力支线及热力站施工三ã€?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77744032-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="沛_Œ—省成套招标有限公å?>沛_Œ—省成套招标有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li><span class="zbgg">[<a href="/2igase//zj.bidcenter.com.cn/" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿ</a>] <a href="/2igase/news-77743895-4.html" target="_blank" title="城际铁èµ\¾ÍÔٴοª¿ÚÁË工程车站åQËûÍêÈ«ÊDZ³¶Ô×ÅŮɱÊֈ含区间åQ‰è®¾å¤‡å®‰è£…及装修ËæºóÓÖÎʵÀ工程施工监理Ⅰ标车站åQˆå«åŒºé—´åQ‰è®¾å¤‡å®‰è£…及装修工程施工监理Ⅰ标中标¾l“æžœ--采招¾|?>城éʱºò™…铁èµ\工程车站åQˆå«åŒºé—´åQ‰è®¾å¤‡å®‰è£…及</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77743895-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li><span class="zbgg">[<a href="/2igase//zj.bidcenter.com.cn/" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿ</a>] <a href="/2igase/news-77743872-4.html" target="_blank" title="城际铁èµ\工程车站åQˆå«åŒºé—´åQ‰è®¾å¤‡å®‰è£…及装修工程施工监理Ⅱ标车站åQˆå«åŒºé—´åQ‰è®¾å¤‡å®‰è£…及装修工程施工监理Ⅱ标中标¾l“æžœ--采招¾|?>城际铁èµ\工程车站åQˆå«åŒºé—´åQ‰è®¾å¤‡å®‰è£…及</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77743872-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li><span class="zbgg">[<a href="/2igase//zj.bidcenter.com.cn/" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿ</a>] <a href="/2igase/news-77743862-4.html" target="_blank" title="城际铁èµ\工程车站åQˆå«åŒºé—´åQ‰è®¾å¤‡å®‰è£…及装修工程施工监理Ⅲ标车站åQˆå«åŒºé—´åQ‰è®¾å¤‡å®‰è£…及装修工程施工监理Ⅲ标中标¾l“æžœ--采招¾|?>城际铁èµ\工程车站åQˆå«åŒºé—´åQ‰è®¾å¤‡å®‰è£…及</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77743862-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="n_content divNone" id="con_BCC_3" style="_padding: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//bj.bidcenter.com.cn/" title="åŒÍ·¶¥ÉϷɹý—京招标¾|? target="_blank">北京</a>] <a href="/2igase/news-77737159-4.html" target="_blank" title="物业分离¿UÖMº¤¾l´ä¿®æ”šw€ æ–½å·¥ä¸­æ ‡ç»“æž?-中国采招¾|?>物业分离¿UÖMº¤¾l´ä¿®æ”šw€ æ–½å·¥ä¸­æ ‡ç»“æž?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77737159-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="中国昆仑工程公司招标中心">中国昆仑工程公司招标中心</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//bj.bidcenter.com.cn/" title="北京招标¾|? target="_blank">北京</a>] <a href="/2igase/news-77730636-4.html" target="_blank" title="试验仪器中标¾l“æžœ--中国采招¾|?>试验仪器中标¾l“æžœ</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77730636-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//ah.bidcenter.com.cn/" title="安徽招标¾|? target="_blank">安徽</a>] <a href="/2igase/news-77728101-4.html" target="_blank" title="电力规划设计院庐江分院线路改造设计(零星设è¡Þ®¡åQ‰ä¸­æ ‡ç»“æž?-中国采招¾|?>电力规划设计院庐江分院线路改造设计(</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77728101-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="安åËٶȷdz£Ö®¿ì¾½å®‰å¤©åˆ©ä¿¡å·¥ç¨‹½Ž¡ç†è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸">安徽安天利信工程½Ž¡ç†è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//bj.bidcenter.com.cn/" title="北京招标¾|? target="_blank">北京</a>] <a href="/2igase/news-77727550-4.html" target="_blank" title="试验仪器一批中标结æž?-中国采招¾|?>试验仪器一批中标结æž?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77727550-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//ah.bidcenter.com.cn/" title="安徽招标¾|? target="_blank">安徽</a>] <a href="/2igase/news-77699544-4.html" target="_blank" title="医院¿UŸç”¨ä¸­é“è®¾è®¡é™¢ä¸šåŠ¡ç”¨æˆ¿å†…墙出新工½E‹ä¸­æ ‡ç»“æž?-中国采招¾|?>医院¿UŸç”¨ä¸­é“è®¾è®¡é™¢ä¸šåŠ¡ç”¨æˆ¿å†…墙出新工</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77699544-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sc.bidcenter.com.cn/" title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/2igase/news-77693056-4.html" target="_blank" title="化工研究设计院处¾|®çš„资äñ”一æ‰?-贵重金属材料中标¾l“æžœ--中国采招¾|?>化工研究设计院处¾|®çš„资äñ”一æ‰?-贵重</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77693056-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="--">--</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//bj.bidcenter.com.cn/" title="北京招标¾|? target="_blank">北京</a>] <a href="/2igase/news-77686932-4.html" target="_blank" title="2019òq´è®¾è®¡é™¢BIM¿UÕdŠ¨å·¥ä½œ½f™äñ”品项目_中选结果公½C?-中国采招¾|?>2019òq´è®¾è®¡é™¢BIM¿UÕdŠ¨å·¥ä½œ½f™äñ”å“?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77686932-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="中国¿UÕdŠ¨é€šä¿¡é›†å›¢è®¾è®¡é™¢æœ‰é™å…¬å?>中国¿UÕdŠ¨é€šä¿¡é›†å›¢è®¾è®¡é™¢æœ‰é™å…¬å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sxs.bidcenter.com.cn/" title="å±Þp¥¿æ‹›æ ‡¾|? target="_blank">å±Þp¥¿</a>] <a href="/2igase/news-77697606-4.html" target="_blank" title="å±Þp¥¿çœäº¤é€šè§„划勘察设计院有限公司2019òq´å‘˜å·¥å¥åº·ä½“‹‚€™å¹ç›®è°ˆåˆ¤é‡‡è´­æˆäº¤å…¬å‘Š--中国采招¾|?>å±Þp¥¿çœäº¤é€šè§„划勘察设计院有限公司20</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase/news-77697606-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="中招è¾îC¸°è¾¾æ‹›æ ‡æœ‰é™Å顪¡ªÅ顪¡ªÅéå…¬å?>中招è¾îC¸°è¾¾æ‹›æ ‡æœ‰é™å…¬å?/span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="n_content divNone" id="con_BCC_4" style="_padding: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sc.bidcenter.com.cn/" title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/jianzhugongcheng/zhaobiao_4825536.html" target="_blank" title="四川省ç‰Ä¶øºóËûÉíÌåÃÍȻת¹ýÁË·½Ïò阛_—å±×ƒ¸­å­¦åŒè¯­å­¦æ ¡â€?019òq´æ”¹é€ºÛ¼£ å·¥½E‹â€æˆäº¤å…¬å‘?-中国采招¾|?>四川省ç‰Ä阛_—å±×ƒ¸­å­¦åŒè¯­å­¦æ ¡â€?019</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/jianzhugongcheng/zhaobiao_4825536.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="四川省ç‰Ä阛_—å±×ƒ¸­å­¦åŒè¯­å­¦æ ?>四川省ç‰Ä阛_—å±×ƒ¸­å­¦åŒè¯­å­¦æ ?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sc.bidcenter.com.cn/" title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4825507.html" target="_blank" title="¾lµé˜³¾læµŽæŠ¨[€æœ¯å¼€å‘区庆祝中华Ñù×Ó人民共和国成½f?0周年歌咏比赛‹zÕdŠ¨èˆžå°æ­è®¾æœåŠ¡æˆäº¤å…¬å‘Š--中国采招¾|?>¾lµé˜³¾læµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘区庆祝中华人民共和å›?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4825507.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="¾lµé˜³¾læµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘区宣传文化服务中心">¾lµé˜³¾læµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘区宣传文化服务中心</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sc.bidcenter.com.cn/" title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4825506.html" target="_blank" title="青义é•ÄǸöÅ®Èˇ集中安¾|®ç‚¹è§„划定位‹¹‹é‡åŠå²©åœŸå·¥½E‹å‹˜å¯ŸæœåŠ¡ä¸­é€‰å…¬å‘?-中国采招¾|?>青义镇集中安¾|®ç‚¹è§„划定位‹¹‹é‡åŠå²©åœŸå·¥</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4825506.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="青义镇äh民政åº?>青义镇äh民政åº?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sc.bidcenter.com.cn/" title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4825466.html" target="_blank" title="¾lµé˜³¾læµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘区庆祝中华人民共和国成½f?0周年歌咏比赛‹zÕdŠ¨½{–划服务成交公告--中国采招¾|?>¾lµé˜³¾læµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘区庆祝中华人民共和å›?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4825466.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="¾lµé˜³¾læµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘区宣传文化服务中心 ">¾lµé˜³¾læµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘区宣传文化服务中心 </span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//js.bidcenter.com.cn/" title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/shigongjianli/zhaobiao_4825413.html" target="_blank" title="灌云县同兴镇膘头村工矿废弃地复垦™å¹ç›®ç›‘理中标¾l“果公示--中国采招¾|?>灌云县同兴镇膘头村工矿废弃地复垦™å¹ç›®</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/shigongjianli/zhaobiao_4825413.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="灌云县同兴镇膘头村民委员ä¼?>灌云县同兴镇膘头村民委员ä¼?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//js.bidcenter.com.cn/" title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4825412.html" target="_blank" title="灌云县同兴镇膘头村工矿废弃地复垦™å¹ç›®ä¸­æ ‡¾l“果公示--中国采招¾|?>灌云县同兴镇膘头村工矿废弃地复垦™å¹ç›®</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4825412.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="灌云县同兴镇膘头村民委员ä¼?>灌云县同兴镇膘头村民委员ä¼?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//sc.bidcenter.com.cn/" title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4825366.html" target="_blank" title="四川烟叶复烤有限责ä“Q公司2019òq´ä¼šç†æ‰“叶线攚w€ é‡‡è´­é¡¹ç›®ï¼ˆ½W¬äºŒ‹Æ¡ï¼‰ä¸­æ ‡å€™é€‰äh公示--中国采招¾|?>四川烟叶复烤有限责ä“Q公司2019òq´ä¼š</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4825366.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="四川烟叶复烤有限责ä“Q公司">四川烟叶复烤有限责ä“Q公司</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a href="/2igase//gd.bidcenter.com.cn/" title="òqÕF¸œæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">òqÕF¸œ</a>] <a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/shebei/zhaobiao_4825319.html" target="_blank" title="更合镇更合中学计½Ž—机室升¾U§æ”¹é€ é¡¹ç›®ä¸­æ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|?>更合镇更合中学计½Ž—机室升¾U§æ”¹é€ é¡¹ç›®ä¸­</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/shebei/zhaobiao_4825319.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="佛山ŒŽ©­‚高明区更合镇更合中å­?>佛山ŒŽ‚高明区更合镇更合中å­?/span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="er_right"> <div class="kuang"> <div class="title2"> <h3 class="Y-t"> <a rel="nofollow" href="" title="安徽省招标集å›?会员招标发布" target="_blank" class="rightcss">会员招标发布</a></h3> <div class="more" style="color: #ee4735;"> <a href="/2igase/BuserCenter/Releaseinformation/CompanyBidEdit.aspx" rel="nofollow" target="blank">业主֮ºóÖì¿¡ÖÝËæ±ãÕÒÁ˸öÍ£³µ³¡½«³µ×ÓÍ£ÁËÏÂÀ´å‘布</a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list"> <ul> <li> <span class="nn_left"><a href="/2igase/yqzb/detailyqzb-4825534.html" title="酒店局部维修项目邀标公å‘?-中国采招¾|? target="_blank">酒店局部维修项目邀标公å‘?/a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4825082.html" title="发射塔防腐、天馈çÁ¬ÄÚ²¿º¿¾l´æŠ¤åŠç›‘控工½E‹é©Ï‚€æ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|? target="_blank">发射塔防腐、天馈线¾l´æŠ¤åŠç›‘控工½E‹é‚€æ ‡å…¬å‘?/a></span> <span class="nn_right">(02æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4824896.html" title="æœø™€•èµ\™å¹ç›®é‚€æ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|? target="_blank">æœø™€•èµ\™å¹ç›®é‚€æ ‡å…¬å‘?/a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4824824.html" title="艄¡¸æ²È–—仪采购邀标公å‘?-中国采招¾|? target="_blank">艄¡¸æ²È–—仪采购邀标公å‘?/a></span> <span class="nn_right">(28æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4824571.html" title="生态公益林侉K“修复工程邀标公å‘?-中国采招¾|? target="_blank">生态公益林侉K“修复工程邀标公å‘?/a></span> <span class="nn_right">(03æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4824476.html" title="2019òq´åº¦¾~–纂印刷服务采购邀标公å‘?-中国采招¾|? target="_blank">2019òq´åº¦¾~–纂印刷服务采购邀标公å‘?/a></span> <span class="nn_right">(03æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4824249.html" title="ç”늼†æ²?¾U¿åž‹)感温探测¾pȝ»Ÿé‡‡è´­™å¹ç›®é‚€æ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|? target="_blank">ç”늼†æ²?¾U¿åž‹)感温探测¾pȝ»Ÿé‡‡è´­™å¹ç›®é‚€æ ‡å…¬å‘?/a></span> <span class="nn_right">(19æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4823078.html" title="¿U©åº¾l´æŠ¤æœåŠ¡å¤–包™å¹ç›®é‚€æ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|? target="_blank">¿U©åº¾l´æŠ¤æœåŠ¡å¤–包™å¹ç›®é‚€æ ‡å…¬å‘?/a></span> <span class="nn_right">(19æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="kuang" style="margin-top: 10px;"> <div class="title2"> <h3 class="Y-t"> <a href="/zbpage-8-1.html" title="安徽省招标集å›?标书下蝲" target="_blank" class="rightcss">标书下蝲</a></h3> <div class="more"> <a href="/2igase/dxbs.html" title="安徽省招标集å›?标ä©à¹¦æœåŠ¡" target="_blank" style="color: #ee4735;">标书服务</a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list"> <ul> <li> <span class="nn_left"><a href="/2igase/news-77745095-1.html" title="åQˆå¤§åªåŒ»é™¢ï¼‰‹‚€éªŒç§‘“全自动酶免工作½f™â€ç­‰2个再‹Æ¡æ‹›æ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|? target="_blank">åQˆå¤§åªåŒ»é™¢ï¼‰‹‚€éªŒç§‘“全自动酶免工作½f?/a></span> <span class="nn_right"><a href="/2igase/news-77745095-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/2igase/news-77744470-1.html" title="公司½Ž¡ç†è¾…助人员力_Š¡æ‹›æ ‡å…¬å‘Š--中国采招¾|? target="_blank">公司½Ž¡ç†è¾…助人员力_Š¡æ‹›æ ‡å…¬å‘Š</a></span> <span class="nn_right"><a href="/2igase/news-77744470-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/news-77744450-1.html" title="珍稀野生昨e†è™«èµ„源调查与图鉴编研招标公å‘?-中国采招¾|? target="_blank">珍稀野生昆虫资源调查与图鉴编研招标公</a></span> <span class="nn_right"><a href="/2igase/news-77744450-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/news-77744191-1.html" title="望回山周边环境综合整æ²Õd·¥½E‹â€”地质环境整æ²ÀL ‡ŒDµï¼ˆç›‘理åQ‰æ‹›æ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|? target="_blank">望回山周边环境综合整æ²Õd·¥½E‹â€”地质环å¢?/a></span> <span class="nn_right"><a href="/news-77744191-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/2igase/news-77744034-1.html" title="2019òq´â€?021òq´æ¡¥æ¢ã€éš§é“、涵‹zžåŠè·¯é¢å®šæœŸ‹‚€æŸ¥æ‹›æ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|? target="_blank">2019òq´â€?021òq´æ¡¥æ¢ã€éš§é“、涵</a></span> <span class="nn_right"><a href="/2igase/news-77744034-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/news-77744016-1.html" title="2019中国城市规划òq´ä¼šæœåŠ¡å¤–包招标公告--中国采招¾|? target="_blank">2019中国城市规划òq´ä¼šæœåŠ¡å¤–包招标</a></span> <span class="nn_right"><a href="/2igase/news-77744016-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/news-77743906-1.html" title="控温储粮讑֤‡åˆ†åŒ…3招标公告--中国采招¾|? target="_blank">控温储粮讑֤‡åˆ†åŒ…3招标公告</a></span> <span class="nn_right"><a href="/2igase/news-77743906-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/news-77743902-1.html" title="‹zžå¤´åŒºéœ“屿街é?019òq´é«˜æ ‡å‡†å†œç”°å»ø™®¾æ‹›æ ‡å…¬å‘Š--中国采招¾|? target="_blank">‹zžå¤´åŒºéœ“屿街é?019òq´é«˜æ ‡å‡†å†œç”°å»?/a></span> <span class="nn_right"><a href="/news-77743902-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="kuang" style="margin-top: 10px;"> <div class="title2" style="padding-left: 0px;"> <h3 class="Y-t"> <div class="bggg"> <a href="/2igase/zbb.html" title="安徽省招标集å›?标王推荐" target="_blank" class="rightcss" style="color: #fff;"> 标王推荐</a> </div> </h3> <div class="more"> <a href="/BuserCenter/Releaseinformation/Bidnews.aspx" target="_blank" title="安徽省招标集å›?发布中标喜讯" rel="nofollow" style="color: #ee4735;">发布中标喜讯</a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list" style="padding: 6px 10px;"> <ul> <li> <div class="ico_t_pic"><a href="http://www.hnjhsv.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="沛_—江河特种车辆有限公司--中国采招¾|?> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/94ab2e59-66ba-4843-97ee-cf5edebfc53d.jpg" height="40" width="50" /> </a></div> <div class="ico_t_text"> <a href="http://www.hnjhsv.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="沛_—江河特种车辆有限公司--中国采招¾|?>沛_—江河特种车辆有限</a><br />中标产品åQ?<span title="高空作业òq›_°" style="color:#ee4735;">高空作业òq›_°..</span> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="ico_t_pic"><a href="http://www.borch-machinery.com/index.html" rel="nofollow" target="_blank" title="åÃû»¹ÕæÊÇÅå·þšåˆ›æœºæ¢°è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸/博创æ™ø™ƒ½è£…备股䆾有限公司--中国采招¾|?> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/ace8886e-6c84-4bea-8baa-a595df184661.jpg" height="40" width="50" /> </a></div> <div class="ico_t_text"> <a href="http://www.borch-machinery.com/index.html" rel="nofollow" target="_blank" title="博创机械股䆾有限公司/博创æ™ø™ƒ½è£…备股䆾有限公司--中国采招¾|?>博创机械股䆾有限公司</a><br />中标产品åQ?<span style="color:#ee4735;" title="注塑机、塑料注ž®„成型机">注塑æœ?..</span> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="ico_t_pic"><a href="http://www.sxldgy.cn/" rel="nofollow" target="_blank" title="å±Þp¥¿è”è¾¾½Ž¡ä¸šæœ‰éÓïÆøÖ®ÖÐÏÔʾ×ÅËûÄÚÐęå…¬å¸--中国采招¾|?> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/2e5813f5-73a0-41aa-8fa7-c326e9b8e487.jpg" height="40" width="50" /> </a></div> <div class="ico_t_text"> <a href="http://www.sxldgy.cn/" rel="nofollow" target="_blank" title="å±Þp¥¿è”è¾¾½Ž¡ä¸šæœ‰é™å…¬å¸--中国采招¾|?>å±Þp¥¿è”è¾¾½Ž¡ä¸šæœ‰é™å…¬å¸</a><br />中标产品åQ?span title="钢筋混凝土排水管åQŒé’¢½{‹æ؜凝土排水™å¶ç®¡" style="color:#ee4735;">钢筋混凝土排...</span> </div> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <!--招标专区¾l“å°¾--> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866878");</script> </div> <!--™å¹ç›®ä¸“区--> <div class="disanlan"> <div class="san_left"> <div class="title3"> ™å¹ç›®åˆ†ç±»ä¸“区</div> <div class="pro_c_fication"> <ul> <li> <div class="pc_title"><b> <a href="/2igase/xmlist-3893-1.html" target="_blank" title="住宅½C‘ÖŒº">住宅½C‘ÖŒº</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/2igase/xmlist-3916-1.html" style="color:#ee4735;" target="_blank" title="住宅æ¥?>住宅æ¥?/a> <a href="/xmlist-3918-1.html" target="_blank" title="宿舍æ¥?>宿舍æ¥?/a> <a href="/xmlist-3920-1.html" target="_blank" title="安置æˆ?>安置æˆ?/a> <a href="/xmlist-3921-1.html" target="_blank" title="廉租æˆ?>廉租æˆ?/a> <a href="/xmlist-3922-1.html" target="_blank" title="适用æˆ?>适用æˆ?/a> <a href="/xmlist-3919-1.html" target="_blank" title="别墅">别墅</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/2igase/xmlist-3906-1.html" target="_blank" title="工业建筑">工业建筑</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/2igase/xmlist-3948-1.html" style="color:#ee4735;" target="_blank" title="厂房">厂房</a> <a href="/2igase/xmlist-3949-1.html" target="_blank" title="仓库">仓库</a> <a href="/2igase/xmlist-4311-1.html" target="_blank" title="物流中心">物流中心</a> <a href="/2igase/xmlist-4313-1.html" target="_blank" title="港口">港口</a> <a href="/2igase/xmlist-4185-1.html" target="_blank" title="工业å›?>工业å›?/a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/xmlist-3914-1.html" target="_blank" title="公用建筑">公用建筑</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/2igase/xmlist-3989-1.html" target="_blank" title="停èžRåœ?>停èžRåœ?/a> <a href="/xmlist-3992-1.html" target="_blank" title="供水½f?>供水½f?/a> <a href="/xmlist-3994-1.html" target="_blank" title="加æÑa½f?>加æÑa½f?/a> <a href="/xmlist-4021-1.html" target="_blank" title="òq¿åœº">òq¿åœº</a> <a href="/2igase/xmlist-4024-1.html" target="_blank" title="商业¾l¼åˆä½?>商业¾l¼åˆä½?/a> <a href="/xmlist-4187-1.html" target="_blank" title="城市商圈">商圈</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/2igase/xmlist-3910-1.html" target="_blank" title="行政办公">行政办公</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/2igase/xmlist-3960-1.html" style="color:#ee4735;" target="_blank" title="办公æ¥?>办公æ¥?/a> <a href="/xmlist-4025-1.html" target="_blank" title="业务用房">业务用房</a> <br/><a href="/2igase/xmlist-3961-1.html" target="_blank" title="商务æ¥?>商务æ¥?/a> <a href="/xmlist-3964-1.html" target="_blank" title="研发中心">研发中心</a></div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/2igase/xmlist-3911-1.html" target="_blank" title="水利工程">水利工程</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/2igase/xmlist-4007-1.html" target="_blank" title="水利枢纽">水利枢纽</a> <a href="/2igase/xmlist-4048-1.html" target="_blank" title="æ²Ïxµæ²È†">æ²Ïxµæ²È†</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/2igase/xmlist-3894-1.html" target="_blank" title="文化体育">文化体育</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/2igase/xmlist-3923-1.html" style="color:#ee4735;" target="_blank" title="学校">学校</a> <a href="/2igase/xmlist-3925-1.html" target="_blank" title="体育é¦?>体育é¦?/a> <a href="/xmlist-3927-1.html" target="_blank" title="公园">公园</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/2igase/xmlist-3904-1.html" target="_blank" title="åŒÈ–—卫生">åŒÈ–—卫生</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/2igase/xmlist-3934-1.html" style="color:#ee4735;" target="_blank" title="医院">医院</a> <a href="/2igase/xmlist-3935-1.html" target="_blank" title="¼›åˆ©é™?敬老院">¼›åˆ©é™?敬老院</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/2igase/xmlist-3890-1.html" target="_blank" title="生äñ”刉™€?>生äñ”刉™€?/a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/xmlist-4008-1.html" target="_blank" title="食品/饮料">食品/饮料</a> <a href="/2igase/xmlist-4010-1.html" target="_blank" title="机械讑֤‡">机械讑֤‡</a> <a href="/2igase/xmlist-4249-1.html" target="_blank" title="工程材料">工程材料</a> <a href="/2igase/xmlist-4176-1.html" target="_blank" title="服装面料">服装面料</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/2igase/xmlist-3891-1.html" target="_blank" title="能源化工">能源化工</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/2igase/xmlist-4037-1.html" target="_blank" title="输变ç”?>输变ç”?/a> <a href="/xmlist-4038-1.html" target="_blank" title="çŸÕFñ”å¼€é‡?>çŸÕFñ”å¼€é‡?/a> <a href="/xmlist-4043-1.html" target="_blank" title="çŸÏxÑa">çŸÏxÑa</a> <a href="/2igase/xmlist-4039-1.html" target="_blank" title="天然æ°?>天然æ°?/a> <a href="/xmlist-4045-1.html" target="_blank" title="化工原料">化工原料</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/2igase/xmlist-3892-1.html" target="_blank" title="农林牧渔">农林牧渔</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/2igase/xmlist-4050-1.html" target="_blank" title="å…ÀL®–">å…ÀL®–</a> <a href="/2igase/xmlist-4051-1.html" target="_blank" title="å± å®°">å± å®°</a> <a href="/2igase/xmlist-4066-1.html" target="_blank" title="土地敽ӹýÔ¿³×¶Ô½¯Àö΢΢һÏ´理">土地整理</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li style="border-bottom:0;"> <div class="pc_title"><b><a href="/2igase/xmlist-4303-1.html" target="_blank" title="交通运è¾?>交通运è¾?/a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/xmlist-4306-1.html" style="color:#ee4735;" target="_blank" title="高速公è·?>高速公è·?/a> <a href="/xmlist-4305-1.html" target="_blank" title="地铁">地铁</a> <a href="/2igase/xmlist-4304-1.html" target="_blank" title="桥梁">桥梁</a> </div> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="san_center"> <div class="vip_pro"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a href="/2igase/viplist-1.html" title="安徽省招标集å›?独家™å¹ç›®åŠ¨æ€? target="_blank">独家™å¹ç›®åŠ¨æ€?/a></h3> <span class="jieshi">咨询热线åQ?10-88138022</span> <div class="clear"> </div> </div> <div class="v_p_content"> <div class="v_p_top"> <div class="v_pic"> <a href="/nvip-560120.html" target="_blank" title="2.48亿办公楼--中国采招¾|?><img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/2ed5ab64-1edd-4148-a241-a81a9236040d.jpg" width="86" height="66" /></a> <a href="/2igase/nvip-560120.html" target="_blank" title="2.48亿办公楼--中国采招¾|?>2.48亿办公楼</a> </div> <div class="v_p_text"> <a href="/2igase/nvip-560120.html" target="_blank" style="font-size:12px;"><b>上æ“væ€ÀLŠ•èµ?.48亿元办公楼徏è®ùN¡¹ç›?/b></a> <p class="dl">æ€Õd¾½{‘面¿U¯çº¦ä¸?8,000òqÏx–¹¾c?包括:åœîC¸‹åœèžR场、展览中心、酒店、商ä¸ÕⶼÊDZ»·çÈÐËùÉ˚写字楼、企业办公楼、大型超¾U§å¸‚场、宾馆等配套设施.<a href="/2igase/nvip-560120.html" target="_blank" style=" color:#ee4735;">【详情ã€?/a></p> <div class="tanchu"> <span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>跟进¾Uªå½•åQ?span style=" color:#ee4735;">更新åQ?/span>™å¹ç›®åœ¨ä¸»ä½“å·¥½E‹é˜¶ŒDµï¼Œé‡‡æ‹›¾|‘可协助客户.. </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="v_p_list" style="height: 165px; overflow: hidden;"> <ul id="slider"> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1069159.html" target="_blank" title="天æÓ|ŒŽ‚徏½{‘面¿U?53714.8òqÏx–¹¾c›_•†ä½æ¥¼å»ø™®¾™å¹ç›®--中国采招¾|?>天æÓ|ŒŽ‚徏½{‘面¿U?53714.8òqÏx–¹¾c›_•†ä½æ¥¼å»ø™®¾™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计印²ÔÙÐùÑÛÉñ¿Õ¶´•ä½è”ç³»äº?<span style=" color:#ee4735;">更新äº?/span>™å¹ç›®å»ºç­‘面积½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/2igase/nvip-1208293.html" target="_blank" title="òqÕF¸œçœä¾›ç”µå±€è¾“变电项ç›?-中国采招¾|?>òqÕF¸œçœä¾›ç”µå±€è¾“变电项ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>业主单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®ä¸šä¸»¾cÕdž‹½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1208283.html" target="_blank" title="沛_Œ—省不锈钢¡¾¾y§å›ºä»¶ç”Ÿäº§é¡¹ç›?-中国采招¾|?>沛_Œ—省不锈钢¾y§å›ºä»¶ç”Ÿäº§é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>业主单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">更新äº?/span>™å¹ç›®™å¹ç›®½Ž€ä»‹ç­‰</div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1208264.html" target="_blank" title="òqÕF¸œæ¸…è¿œŒŽ‚金融学院工½E‹é¡¹ç›?-中国采招¾|?>òqÕF¸œæ¸…è¿œŒŽ‚金融学院工½E‹é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®è¡Œä¸š½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1208152.html" target="_blank" title="¼›å¾çœåˆ¶¾|ç”Ÿäº§é¡¹ç›?-中国采招¾|?>¼›å¾çœåˆ¶¾|ç”Ÿäº§é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>业主单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®æ€§è´¨½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1208144.html" target="_blank" title="陕西省小定w‡æ³¨å°„剂èžR间生产线å»ø™®¾åŠæŠ€æœ¯æ”¹é€ é¡¹ç›?-中国采招¾|?>陕西省小定w‡æ³¨å°„剂èžR间生产线å»ø™®¾åŠæŠ€æœ¯æ”¹é€ é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®æ ‡éÉíÌå¼¼ÄܲâÊÔ¢˜½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1208143.html" target="_blank" title="沛_Œ—省年äº?000吨锡制品工程™å¹ç›®--中国采招¾|?>沛_Œ—省年äº?000吨锡制品工程™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>业主单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®åœ°åŒº½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/2igase/nvip-1208117.html" target="_blank" title="òqÕF¸œçœé«˜é€Âü˹Ÿé“è·¯å·¥½E‹é¡¹ç›?-中国采招¾|?>òqÕF¸œçœé«˜é€Ÿé“è·¯å·¥½E‹é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>承徏商联¾pÖMh,<span style=" color:#ee4735;">更新äº?/span>™å¹ç›®è·¯çº¿å…¨é•¿½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1208094.html" target="_blank" title="江è±ö¹Ý‹çœå®¶å…·åˆ¶é€ å·¥½E‹é¡¹ç›?-中国采招¾|?>江苏省家具制造工½E‹é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®åœ°åŒº½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1019930.html" target="_blank" title="湖北省投资约6000万元医院工程™å¹ç›®--中国采招¾|?>湖北省投资约6000万元医院工程™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>业主单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">更新äº?/span>™å¹ç›®é˜¶æ®µ½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/2igase/nvip-1076216.html" target="_blank" title="北京ŒŽ‚投资约12亿元学校工程™å¹ç›®--中国采招¾|?>北京ŒŽ‚投资约12亿元学校工程™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>分包商联¾pÖMh,<span style=" color:#ee4735;">更新äº?/span>™å¹ç›®å åœ°é¢ç§¯½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/2igase/nvip-1069037.html" target="_blank" title="天æÓ|ŒŽ‚徏½{‘面¿U?000òqÏx–¹¾c›_Šžå…¬æ¥¼å»ø™®¾™å¹ç›®--中国采招¾|?>天æÓ|ŒŽ‚徏½{‘面¿U?000òqÏx–¹¾c›_Šžå…¬æ¥¼å»ø™®¾™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>承徏商联¾pÖMh,<span style=" color:#ee4735;">更新äº?/span>™å¹ç›®å åœ°é¢ç§¯½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/2igase/nvip-870869.html" target="_blank" title="湖南省长沙市æ€È”¨åœ°é¢¿U?50亩医院新建工½E‹é¡¹ç›?-中国采招¾|?>湖南省长沙市æ€È”¨åœ°é¢¿U?50亩医院新建工½E‹é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>承徏商联¾pÖMh,<span style=" color:#ee4735;">更新äº?/span>™å¹ç›®åŽŸæ ‡é¢˜ç­‰</div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1120144.html" target="_blank" title="湖北省汽车钢铝板¾l¼åˆåŠ å·¥™å¹ç›®--中国采招¾|?>湖北省汽车钢铝板¾l¼åˆåŠ å·¥™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">更新äº?/span>™å¹ç›®é˜¶æ®µ½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/2igase/nvip-1207755.html" target="_blank" title="‹¹™æ±Ÿçœå¹´äº?00万米真丝交织面料工程™å¹ç›®--中国采招¾|?>‹¹™æ±Ÿçœå¹´äº?00万米真丝交织面料工程™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®ä¸šä¸»åç§°½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/2igase/nvip-1207749.html" target="_blank" title="江苏省回转机械制造工½E‹é¡¹ç›?-中国采招¾|?>江苏省回转机械制造工½E‹é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®ä¸šä¸»¾cÕdž‹½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1207728.html" target="_blank" title="江苏省新建农民集中居住区工程™å¹ç›®--中国采招¾|?>江苏省新建农民集中居住区工程™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>业主单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®åœ°åŒº½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/2igase/nvip-1207714.html" target="_blank" title="江苏省职工餐厅工½E‹é¡¹ç›?-中国采招¾|?>江苏省职工餐厅工½E‹é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®ä¸šä¸»åç§°½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1207699.html" target="_blank" title="湖北省年产木质家å…?5000件徏è®ùN¡¹ç›?-中国采招¾|?>湖北省年产木质家å…?5000件徏è®ùN¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®æ ‡é¢˜½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1207697.html" target="_blank" title="沛_Œ—省面¿U¯çº¦14264òqÏx–¹¾c›_­¦æ ¡å¾è®ùN¡¹ç›?-中国采招¾|?>沛_Œ—省面¿U¯çº¦14264òqÏx–¹¾c›_­¦æ ¡å¾è®ùN¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">更新äº?/span>™å¹ç›®™å¹ç›®½Ž€ä»‹ç­‰</div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1207695.html" target="_blank" title="沛_—省面¿U¯çº¦61800òqÏx–¹¾c›_­¦æ ¡å¾è®ùN¡¹ç›?-中国采招¾|?>沛_—省面¿U¯çº¦61800òqÏx–¹¾c›_­¦æ ¡å¾è®ùN¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">更新äº?/span>™å¹ç›®™å¹ç›®½Ž€ä»‹ç­‰</div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1207683.html" target="_blank" title="òqÕF¸œçœ¿µÄδóÏÃÊÇ°Ù¼ÎÀÖ¼¯ÍŁ煤æ”ÒŽ°”分布式能源项ç›?-中国采招¾|?>òqÕF¸œçœç…¤æ”ÒŽ°”分布式能源项ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®åŽŸæ ‡é¢˜ç­‰</div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1207653.html" target="_blank" title="‹¹™æ±Ÿçœæ°´ç”늫™æ”¹å¾ÄÜÄͲî工程™å¹ç›®--中国采招¾|?>‹¹™æ±Ÿçœæ°´ç”ëŠÒ»¸ö½»¾¯×¢Òâµ½ÁËÕâÁ¾±¦Âí«™æ”¹å¾å·¥ç¨‹™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®æ€§è´¨½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/2igase/nvip-1207637.html" target="_blank" title="òqÕF¸œçœä¸­å­¦æ ¡å›­åŠŸèƒ½å¾®æ”šw€ ç»´ä¿®å·¥½E‹é¡¹ç›?-中国采招¾|?>òqÕF¸œçœä¸­å­¦æ ¡å›­åŠŸèƒ½å¾®æ”šw€ ç»´ä¿®å·¥½E‹é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®é˜¶æ®µ½{?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/nvip-1207593.html" target="_blank" title="òqÕF¸œçœæ±¡æ°´ç®¡é“å·¥½E‹é¡¹ç›?-中国采招¾|?>òqÕF¸œçœæ±¡æ°´ç®¡é“å·¥½E‹é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>设计单位联系äº?<span style=" color:#ee4735;">完善äº?/span>™å¹ç›®åœ°å€½{?/div><div class="clear"></div></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="vip_pro"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a href="/vipzhuanqu/zqlist.html" title="安徽省招标集å›?VIP专区" target="_blank">VIP专区</a></h3> <span class="jieshi"><a href="/help/fwlb.shtml" target="_blank" title="安徽省招标集å›?采招¾|‘会员服务列è¡? style="color: #ee4735;">采招¾|‘会员服务列è¡?/a></span> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_content"> <ul> <ul> <li><div class="jibie">【项目汇怅R€?/div><div class="wenben"><a href="/2igase/vipzhuanqu/zhuanqu-384.html" target="_blank" title="2017òq´ç¬¬å››å­£åº¦è®¾è®¡é˜¶ŒDµé…’店项目汇æ€?>2017òq´ç¬¬å››å­£åº¦è®¾è®¡é˜¶ŒDµé…’店项目汇æ€?/a></div><div class="time">2018-01-29</div><div class="clear"></div></li> <li><div class="jibie">【项目汇怅R€?/div><div class="wenben"><a href="/vipzhuanqu/zhuanqu-383.html" target="_blank" title="2017òq´ç¬¬ä¸‰å­£åº¦æ±¡æ°´å¤„理厂™å¹ç›®">2017òq´ç¬¬ä¸‰å­£åº¦æ±¡æ°´å¤„理厂™å¹ç›®</a></div><div class="time">2017-10-17</div><div class="clear"></div></li> <li><div class="jibie">【项目汇怅R€?/div><div class="wenben"><a href="/2igase/vipzhuanqu/zhuanqu-382.html" target="_blank" title="2017òq´ç¬¬ä¸‰å­£åº¦å¤§åž‹åŒ»é™¢è®¾è®¡é¡¹ç›®ç²¾é€‰æ±‡æ€²»¹ýËû?>2017òq´ç¬¬ä¸‰å­£åº¦å¤§åž‹åŒ»é™¢è®¾è®¡é¡¹ç›®ç²¾é€‰æ±‡æ€?/a></div><div class="time">2017-09-29</div><div class="clear"></div></li> <li><div class="jibie">【项目汇怅R€?/div><div class="wenben"><a href="/vipzhuanqu/zhuanqu-381.html" target="_blank" title="2017òq´ç¬¬ä¸‰å­£åº¦å¤§åž‹è®¾è®¡é˜¶ŒDµé¡¹ç›®æ±‡æ€?>2017òq´ç¬¬ä¸‰å­£åº¦å¤§åž‹è®¾è®¡é˜¶ŒDµé¡¹ç›®æ±‡æ€?/a></div><div class="time">2017-09-15</div><div class="clear"></div></li> <li><div class="jibie">【项目汇怅R€?/div><div class="wenben"><a href="/vipzhuanqu/zhuanqu-380.html" target="_blank" title="2017òq´è®¾è®¡é˜¶ŒDµé…’店项目汇æ€?>2017òq´è®¾è®¡é˜¶ŒDµé…’店项目汇æ€?/a></div><div class="time">2017-08-17</div><div class="clear"></div></li> <li><div class="jibie">【项目汇怅R€?/div><div class="wenben"><a href="/vipzhuanqu/zhuanqu-379.html" target="_blank" title="2017òq?月䆾设计阶段交通类工程™å¹ç›®æ±‡æ€?>2017òq?月䆾设计阶段交通类工程™å¹ç›®æ±‡æ€?/a></div><div class="time">2017-08-02</div><div class="clear"></div></li> <li><div class="jibie">【项目汇怅R€?/div><div class="wenben"><a href="/vipzhuanqu/zhuanqu-378.html" target="_blank" title="2017òq´è®¾è®¡é˜¶ŒD‰|±¡ÄãÏÖÔڿɱÈÄã´ó¸çÎÒ»¹ÒªÇ¿°¡æ°´å¤„理厂¾_ùN€‰é¡¹ç›®æ±‡æ€?>2017òq´è®¾è®¡é˜¶ŒD‰|±¡æ°´å¤„理厂¾_ùN€‰é¡¹ç›®æ±‡æ€?/a></div><div class="time">2017-06-28</div><div class="clear"></div></li> <li><div class="jibie">【项目汇怅R€?/div><div class="wenben"><a href="/vipzhuanqu/zhuanqu-377.html" target="_blank" title="2017òq´ç¬¬äºŒå­£åº¦ã€Šå¤§åž‹å­¦æ ¡è®¾è®¡é˜¶ŒDµé¡¹ç›®ã€‹ç²¾²»ÖªµÀÊÇÄĸö±ä̬选汇æ€?>2017òq´ç¬¬äºŒå­£åº¦ã€Šå¤§åž‹å­¦æ ¡è®¾è®¡é˜¶ŒDµé¡¹ç›®ã€‹ç²¾é€‰æ±‡æ€?/a></div><div class="time">2017-06-09</div><div class="clear"></div></li> <li><div class="jibie">【项目汇怅R€?/div><div class="wenben"><a href="/vipzhuanqu/zhuanqu-376.html" target="_blank" title="2017òq´ç¬¬äºŒå­£åº¦å¤§åž‹åŒ»é™¢è®¾è®¡é˜¶ŒDµé¡¹ç›®æ±‡æ€?>2017òq´ç¬¬äºŒå­£åº¦å¤§åž‹åŒ»é™¢è®¾è®¡é˜¶ŒDµé¡¹ç›®æ±‡æ€?/a></div><div class="time">2017-05-27</div><div class="clear"></div></li> <li><div class="jibie">【项目汇怅R€?/div><div class="wenben"><a href="/vipzhuanqu/zhuanqu-375.html" target="_blank" title="2017òq´ç¬¬äºŒå­£åº¦è®¾è®¡é˜¶ŒDµé¡¹ç›®æ±‡æ€?>2017òq´ç¬¬äºŒå­£åº¦è®¾è®¡é˜¶ŒDµé¡¹ç›®æ±‡æ€?/a></div><div class="time">2017-05-04</div><div class="clear"></div></li> </ul> </ul> </div> </div> </div> <div class="san_right"> <div class="kuang"> <div class="title2"> <h3 class="Y-t"> 开发商</h3> <div class="s_search" style="display: none;"> <input name="" type="text" value="误‚¾“入关键词" class="sjy_search" /> <a href="#" title="安徽省招标集å›?搜烦" class="sss"> </a> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="v_p_list"> <ul> <li> <div class="v_p_time">1</div> <div class="v_p_name"> <a href="/2igase/frames/zhonghai.html" target="_blank" title="中æ“våœîCñ”--中国采招¾|?>中æ“våœîCñ”</a></div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="v_p_time">2</div> <div class="v_p_name"> <a href="/2igase/frames/wanda.html" target="_blank" title="万达集团商业åœîCñ”--中国采招¾|?>万达集团商业åœîCñ”</a></div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="v_p_time">3</div> <div class="v_p_name"> <a href="/2igase/SeachSql.aspx?keywords=%u4FDD%u5229%u623F%u5730%u4EA7&diqu=%u5168%u90E8%u5730%u533A" target="_blank" title="保利房地产(集团åQ‰è‚¡ä»½å…¬å?-中国采招¾|?>保利房地产(集团åQ‰è‚¡ä»½å…¬å?/a></div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="v_p_time">4</div> <div class="v_p_name"> <a href="/SeachSql.aspx?keywords=%CE%E4%BA%BA%B5%D8%B2%FA%BF%AA%B7%A2%CD%B6%D7%CA%BC%AF%CD%C5%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE" target="_blank" title="武汉åœîCñ”开发投资集å›?-中国采招¾|?>武汉åœîCñ”开发投资集å›?/a></div> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="kuang" style="margin-top: 10px;"> <div class="title2"> <h3 class="Y-t"> <a href="/sjy/" title="安徽省招标集å›?设计院排è¡? target="_blank">设计院动æ€?/a></h3> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list"> <ul> <li><a href="https://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u6C5F%u82CF%u7701%u90AE%u7535%u89C4%u5212%u8BBE%u8BA1%u9662&diqu=%u5168%u90E8%u5730%u533A" rel="nofollow" target="_blank" title="江苏省邮电规划设计院--中国采招¾|?>江苏省邮电规划设计院</a></li> <li><a href="https://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u6C5F%u82CF%u7701%u4EA4%u901A%u89C4%u5212%u8BBE%u8BA1%u9662" rel="nofollow" target="_blank" title="江苏省交通规划设计院--中国采招¾|?>江苏省交通规划设计院</a></li> <li><a href="https://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u4E2D%u94C1%u7B2C%u4E00%u52D8%u5BDF%u8BBE%u8BA1%u9662" rel="nofollow" target="_blank" title="中铁½W¬ä¸€å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡é™?-中国采招¾|?>中铁½W¬ä¸€å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡é™?/a></li> <li><a href="https://search.bidcenter.com.cn/search?keywords=%u6C5F%u82CF%u7701%u90AE%u7535%u89C4%u5212%u8BBE%u8BA1%u9662&diqu=%u5168%u90E8%u5730%u533A" rel="nofollow" target="_blank" title="中国¿UÕdŠ¨é€šä¿¡é›†å›¢è®¾è®¡é™?-中国采招¾|?>中国¿UÕdŠ¨é€šä¿¡é›†å›¢è®¾è®¡é™?/a></li> <li style="height: 72px; width: 225px; background-color: #666;"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("881500");</script> </li> </ul> </div> </div> <div class="kuang" style="margin-top: 9px; *margin-top: 11px; height: 210px; _height: 208px; *height: 204px; overflow: hidden;"> <div class="title2"> <h3 class="Y-t"> <a href="/statuteshowf-13-1.html" title="安徽省招标集å›?土地挂牌" target="_blank">土地挂牌</a></h3> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list"> <ul> <li><a href="/2igase/news-77740566-32.html" title="‹z¥æ»¨å¼€åQˆæŒ‚åQ‰G2019-7å?-采招¾|? target="_blank">[天æÓ|]‹z¥æ»¨å¼€åQˆæŒ‚åQ‰G2019</a>(10æ—?</li> <li><a href="/2igase/news-77734983-32.html" title="P221、P222、P226排æ¦Ø±¡æƒå‡ºè®©æŒ‚ç‰?-采招¾|? target="_blank">[‹¹™æ±Ÿ]P221、P222、P</a>(10æ—?</li> <li><a href="/2igase/news-77734912-32.html" title="P221、P222、P226排污权出让挂牿´×ÅÖì¿¡ÖÝÓÎÈÐÓÐÓàŒå…¬å‘?-采招¾|? target="_blank">[‹¹™æ±Ÿ]P221、P222、P</a>(10æ—?</li> <li><a rel="nofollow" href="" title="国有å»ø™®¾ç”¨åœ°¾|‘上挂牌å‡ø™®©å…¬å‘Šç›ŠåœŸ¾|‘挂字ã€?019ã€?5å?-采招¾|? target="_blank">[湖南]国有å»ø™®¾ç”¨åœ°¾|‘上挂牌å‡?/a>(10æ—?</li> <li><a rel="nofollow" href="/news-77721968-32.html" title="荆土挂告字ã€?019〕K05å?-采招¾|? target="_blank">[湖北]荆土挂告字ã€?019ã€?/a>(10æ—?</li> <li><a rel="nofollow" href="/news-77721483-32.html" title="国有土地使用æ?-采招¾|? target="_blank">[云南]国有土地使用æ?/a>(10æ—?</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <!--™å¹ç›®ä¸“区¾l“å±¾À´Ëû¾ÍÊÇÀÃÃüÒ»Ìõ°¾--> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866722");</script> </div> <!--企äÉÏÇ°½«ÄǵçͲ¸ø¹ØµôÁ˸šå±•åŽ…--> <div class="disilan"> <div class="si_left"> <div class="lan"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a rel="nofollow" href="http://zone.bidcenter.com.cn/zhuanti/index" title="安徽省招标集å›?优秀供应å•?-安徽省招标集å›? target="_blank"> 优秀供应å•?/a> </h3> <div class="more"> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_content"> <ul> <li> <div class="jibie"> <a rel="nofollow" href="http://zone.bidcenter.com.cn/359251" title="厦门格瑞思救援装备有限公å?-中国采招¾|? style="color: #ee4735;"><b>供:</b></a></div> <div class="wenben"> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="厦门格瑞思救援装备有限公å?-中国采招¾|?>厦门格瑞思救援装备有限公</a></div> <div class="clear"> </div> </li> <li> <div class="jibie"> <a rel="nofollow" href="" title="恒一甉|°”有限公司--中国采招¾|? style="color: #ee4735;"><b>供:</b></a></div> <div class="wenben"> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="恒一甉|°”有限公司--中国采招¾|?>恒一甉|°”有限公司</a></div> <div class="clear"> </div> </li> <li> <div class="jibie"> <a rel="nofollow" href="" title="云南柛_·¥æœºæ¢°è®‘Ö¤‡æœ‰é™å…¬å¸--中国采招¾|? style="color: #ee4735;"><b>供:</b></a></div> <div class="wenben"> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="云南柛_·¥æœºæ¢°è®‘Ö¤‡æœ‰é™å…¬å¸--中国采招¾|?>云南柛_·¥æœºæ¢°è®‘Ö¤‡æœ‰é™å…¬å¸</a></div> <div class="clear"> </div> </li> <li> <div class="jibie"> <a rel="nofollow" href="" title="å±×ƒ¸œå·¨é‡ŽåŽÕF¼—康医用服饰有限公å?-中国采招¾|? style="color: #ee4735;"><b>供:</b></a></div> <div class="wenben"> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="å±×ƒ¸œå·¨é‡ŽåŽÕF¼—康医用服饰有限公å?-中国采招¾|?>å±×ƒ¸œå·¨é‡ŽåŽÕF¼—康医用服饰有</a></div> <div class="clear"> </div> </li> <li> <div class="jibie"> <a rel="nofollow" href="" title="安徽三江水惔制品有限公司--中国采招¾|? style="color: #ee4735;"><b>供:</b></a></div> <div class="wenben"> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽三江水惔制品有限公司--中国采招¾|?>安徽三江水惔制品有限公司</a></div> <div class="clear"> </div> </li> <li> <div class="jibie"> <a rel="nofollow" href="" title="湖南银宝¿U‘技发展有限公司--中国采招¾|? style="color: #ee4735;"><b>供:</b></a></div> <div class="wenben"> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="湖南银宝¿U‘技发展有限公司--中国采招¾|?>湖南银宝¿U‘技发展有限公司</a></div> <div class="clear"> </div> </li> <li> <div class="jibie"> <a rel="nofollow" href="" title="江苏彭变叴ÓÇ°ÃÅ×ßµÐÈËÌ«¶àÊƱػᱻÍÏס˜åŽ‹å™¨æœ‰é™å…¬å?-中国采招¾|? style="color: #ee4735;"><b>供:</b></a></div> <div class="wenben"> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="江苏彭变变压器有限公å?-中国采招¾|?>江苏彭变变压器有限公å?/a></div> <div class="clear"> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="lan"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a rel="nofollow" href="/gongying/index.html" title="安徽省招标集å›?产品åº? target="_blank">产品åº?/a> </h3> <div class="more"> <a rel="nofollow" style="font-size: 14px; color: #ee4735;" href="/sjy/zm.shtml" target="_blank">设计院招å‹?/a> <a rel="nofollow" href="http://fenlei.bidcenter.com.cn/hyfb-3-1.html" title="安徽省招标集å›?会员供应" target="_blank"> 会员供应</a> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_content"> <div class="v_p_top" style=" padding-bottom:9px; _padding-bottom:10px; "> <div class="pic"><a href="/2igase/zhuanti/wuliaoku/xishengti.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="环保é˜È‡ƒå¸å£°ä½?-中国采招¾|?> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/11b6d0cb-6f12-4f9d-aaf6-a860b0c73da5.jpg" height="62" width="72" /></a></div> <div class="v_p_text"> <h4><a href="/2igase/zhuanti/wuliaoku/xishengti.shtml" rel="nofollow" title="环保é˜È‡ƒå¸å£°ä½? target="_blank">环保é˜È‡ƒå¸å£°ä½?/a></h4> <p class="dl">品牌åQ?b style=" color:#ee4735;">华东¾l´é‚¦</b></p> <p class="dl">特点: <b style=" color:#ee4735;">¾ŸŽè§‚å¼ø™°ƒé«?/b></p> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="v_p_top" style=" padding-bottom:9px; _padding-bottom:10px; "> <div class="pic"><a href="http://zone.bidcenter.com.cn/Product/Details/1166730/12081" target="_blank" title="压力表试验台--中国采招¾|?> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/de3df642-500e-4394-b11a-fc12f1122616.png" height="62" width="72" /></a></div> <div class="v_p_text"> <h4><a rel="nofollow" href="" title="压力表试验台" target="_blank">压力表试验台</a></h4> <p class="dl">型号åQšODMT01212</p> <p class="dl">ä»äh ¼: <b style=" color:#ee4735;">20000</b>å…?/p> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div class="lan"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a rel="nofollow" href="" title="安徽省招标集å›?企业招聘" target="_blank"> 企业招聘</a></h3> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_content"> <ul> <li> <div class="jibie"><a href="/2igase/Statute-1395905-6.html" target="_blank" style="color:#ee4735;"><b>法:</b></a></div> <div class="wenben"><a href="/2igase/Statute-1395905-6.html" target="_blank" title="财政部关äº?019òq´å¼€å±•å…¨å›½æ”¿åºœé‡‡è´­ä»£ç†æœºæžÉäÁ˳öÈ¥„监督检查工作的通知--采招¾|?>财政部关äº?019òq´å¼€å±?/a></div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="jibie"><a href="/Statute-1394734-6.html" target="_blank" style="color:#ee4735;"><b>法:</b></a></div> <div class="wenben"><a href="/2igase/Statute-1394734-6.html" target="_blank" title="关于丑֊žæ”¿åºœé‡‡è´­ä¸šåŠ¡åŸÎù®­ç­ï¼ˆ½W¬äºŒæœŸï¼‰çš„通知--采招¾|?>关于丑֊žæ”¿åºœé‡‡è´­ä¸šåŠ¡åŸÎù®­</a></div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="jibie"><a href="/2igase/Statute-1394729-6.html" target="_blank" style="color:#ee4735;"><b>法:</b></a></div> <div class="wenben"><a href="/2igase/Statute-1394729-6.html" target="_blank" title="财政部关于中央预½Ž—单位政府集中采购目录及标准有关问题的通知--采招¾|?>财政部关于中央预½Ž—单位政</a></div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="jibie"><a href="/2igase/Statute-1394731-6.html" target="_blank" style="color:#ee4735;"><b>法:</b></a></div> <div class="wenben"><a href="/2igase/Statute-1394731-6.html" target="_blank" title="关于《政府采购公告和公示信息发布½Ž¡ç†åŠžæ³•åQˆå¾æ±‚意见稿åQ‰ã€‹å‘½C¾ä¼šå…¬å¼€å¾æ±‚意见的通知--采招¾|?>关于《政府采购公告和公示</a></div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="jibie"><a href="/2igase/Statute-1394723-6.html" target="_blank" style="color:#ee4735;"><b>法:</b></a></div> <div class="wenben"><a href="/2igase/Statute-1394723-6.html" target="_blank" title="关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见--采招¾|?>关于推进政府和社会资本合</a></div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="jibie"><a href="/2igase/Statute-1394726-6.html" target="_blank" style="color:#ee4735;"><b>法:</b></a></div> <div class="wenben"><a href="/2igase/Statute-1394726-6.html" target="_blank" title="财政éƒ?发展攚w©å§?生态环境部 ŒŽ‚场监管æ€Õd±€å…µÃÒâ¿´µ½ÁËÕâÁ½ÈËÉíÌå³äºŽè°ƒæ•´ä¼˜åŒ–节能产品、环境标志äñ”品政府采购执行机制的通知--采招¾|?>财政部发展改革委生态环å¢?/a></div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="jibie"><a href="/Statute-1394718-6.html" target="_blank" style="color:#ee4735;"><b>法:</b></a></div> <div class="wenben"><a href="/2igase/Statute-1394718-6.html" target="_blank" title="关于印发节能产品政府采购品目清单的通知--采招¾|?>关于印发节能产品政府采购</a></div> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="si_right"> <div class="prefer"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?企业展厅--安徽省招标集å›?>企业展厅</a></h3> <div class="more"> </div> <span class="jieshi" style="padding-right: 10px;">产品推广åQŒå°±ä¸Šå®‰å¾½çœæ‹›æ ‡ÖÚ¶à»ðÆ÷集团 咨询热线åQ?10-88138022</span> <div class="clear"> </div> </div> <div class="er_kuang" style="height: 173px; width: 741px;"> <a href="https://trans.bidcenter.com.cn/wbzZKD" rel="nofollow" target="_blank" title="天æÓ|鸿茂商èåN有限责ä“Q公司--中国采招¾|?><img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/ea8ef573-5519-4364-b9a8-9b566746ed29.png" width="185" height="173"/></a> <a href="http://trans.bidcenter.com.cn/M9sBVw" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽国祯环卫¿U‘技有限公司--中国采招¾|?><img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/6a40bad3-8396-4c1b-af2d-a393c993161b.jpg" width="185" height="86"/></a> <a href="https://trans.bidcenter.com.cn/KdL6CN" rel="nofollow" target="_blank" title="上æ“v天虹¾˜»è¯‘有限公司--中国采招¾|?><img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/9b1ab7b5-e6e6-413b-b217-6fb7a33d3218.png" width="182" height="86"/></a> <a href="https://trans.bidcenter.com.cn/oOoaxn" rel="nofollow" target="_blank" title="云南˜qˆç‘žå…‰ç”µ¿U‘技有限公司--中国采招¾|?><img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/12ae30ce-7d38-4ac7-8366-d1eddd2d98a8.png" width="182" height="86"/></a> <a href="https://trans.bidcenter.com.cn/6AnaKq" rel="nofollow" target="_blank" title="深圳ŒŽ‚快鱼环保技术有限公å?-中国采招¾|?><img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/b1a56271-1a91-4aa9-88f0-c803772a1ff1.png" width="182" height="86"/></a> <a href="http://zone.bidcenter.com.cn/2278228" rel="nofollow" target="_blank" title="òqÕF¸œå¾äh™®é¾™å¾ææœ‰é™å…¬å?-中国采招¾|?><img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/56bb7a2d-ebd3-4901-a138-9a9444c61b6a.png" width="182" height="86"/></a> <a href="http://zone.bidcenter.com.cn/207370" rel="nofollow" target="_blank" title="佛山ŒŽ‚顺德区万龙电器有限公司--中国采招¾|?><img src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/fe371492-4b62-4434-9044-1122be68b432.png" width="185" height="86"/></a> </div> </div> <div class="company"> <div class="cp_left"> <div class="notice" style="margin-top: 0px;"> <div class="n_title"> <div class="no_left"> <a href="/2igase/statuteshowf-9-1.html" title="安徽省招标集å›?展会推荐" target="_blank"><b>展会推荐</b></a> </div> <div class="no_right"> <a href="/2igase/statuteshowf-9-1.html" title="安徽省招标集å›?展会" target="_blank"><b>展会·会议·‹zÕdŠ¨</b></a> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="item"> <div style="padding-left:0px; padding-bottom:10px; *padding-bottom:0; padding-bottom:0\8;" class="kuang_list"> <div style="padding-bottom: 0px;" class="v_p_top"> <div class="pic"> <a title="2016òq´å¹¿å·žå›½é™…照明展--中国采招¾|? target="_blank" href="/2igase/Statute-265932-9.html" rel="nofollow"> <img width="72" height="62" src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/52029f36-03c5-4102-8c83-5cbd4c2f05d9.jpg"></a></div> <div class="v_p_text"> <h4> <a target="_blank" title="2016òq´å¹¿å·žå›½é™…照明展--中国采招¾|? href="/2igase/Statute-265932-9.html" rel="nofollow">2016òq´å¹¿å·žå›½é™…ç…§</a></h4> <p class="dl">旉™—´åQ?016òq?æœ?-12</p> <p class="dl">地点åQšä¸­å›½è¿›å‡ºå£å•†å“</p> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div style="padding-right:0px; padding-left:0px; padding-bottom:10px; *padding-bottom:0; padding-bottom:0\8;" class="kuang_list"> <div style="padding-bottom: 0px;" class="v_p_top"> <div class="pic"> <a title="2016½W¬å…«å±Šç”µé‡‡æš–展会åQˆçŸ³å®¶åº„åQ?-中国采招¾|? target="_blank" href="http://www.guoluzhan.com/" rel="nofollow"> <img width="72" height="62" src="//img.bidcenter.com.cn/www/upload/b089a253-545e-4af5-8385-1f8bfd3d735d.gif"></a></div> <div class="v_p_text"> <h4> <a target="_blank" title="2016½W¬å…«å±Šç”µé‡‡æš–展会åQˆçŸ³å®¶åº„åQ?-中国采招¾|? href="http://www.guoluzhan.com/" rel="nofollow">2016½W¬å…«å±Šç”µé‡‡æš–</a></h4> <p class="dl">旉™—´åQ?016òq?2æœ?1â€?3</p> <p class="dl">地点åQšçŸ³å®¶åº„解放òq¿åœº</p> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="item"> <div class="kuang_list" style="width: 494px; padding: 0px 0px 16px;"> <ul> <li> <span class="nn_left4"> <a href="/2igase/Statute-1396020-9.html" title="2019åQˆç¬¬åå±ŠåQ‰ä¸­å›½â€”东盟矿业合°²ÔÙÐùÒ²ÊǸöÇ¿Õß作论坛暨推介展示ä¼?-中国采招¾|? target="_blank">2019åQˆç¬¬åå±ŠåQ‰ä¸­å›½â€”东盟矿业合ä½?/a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li style="padding-left:13px;"> <span class="nn_left4"> <a href="/Statute-1396019-9.html" title="中国(无锡)国际无损‹‚€‹¹‹ä¸Ž‹‚€‹¹‹äÈA器展览会--中国采招¾|? target="_blank">中国(无锡)国际无损‹‚€‹¹‹ä¸Ž‹‚€‹¹‹äÈA器展</a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"> <a href="/2igase/Statute-1395621-9.html" title="2020亚太生鲜配送及冷链技术设备展览会--中国采招¾|? target="_blank">2020亚太生鲜配送及冷链技术设备展</a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li style="padding-left:13px;"> <span class="nn_left4"> <a href="/2igase/Statute-1395538-9.html" title="2020½W¬å…«å±Šå֮ǰ×öɱÊÖ¹¿å·žå›½é™…自助售货系¾lŸä¸Žè®¾æ–½åšè§ˆäº¤æ˜“ä¼?-中国采招¾|? target="_blank">2020½W¬å…«å±Šå¹¿å·žå›½é™…自助售货系¾lŸä¸Ž</a></span> <span class="nn_right">(05æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"> <a href="/2igase/Statute-1395304-9.html" title="2019中国•河åŒ?城市更新及老旧ž®åŒºæ”šw€ è®¾æ–½å±•è§ˆä¼š--中国采招¾|? target="_blank">2019中国•河北城ŒŽ‚更新及老旧ž®åŒº</a></span> <span class="nn_right">(02æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li style="padding-left:13px;"> <span class="nn_left4"> <a rel="nofollow" href="" title="2020中国襉Kƒ¨åQˆæˆéƒ½ï¼‰ä¾›çƒ­æš–通展åQˆçƒ­åšä¼šåQ?-中国采招¾|? target="_blank">2020中国襉Kƒ¨åQˆæˆéƒ½ï¼‰ä¾›çƒ­æš–通展åQ?/a></span> <span class="nn_right">(02æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </div> </div> </div> <div class="lan2"> <div class="zizun_left"> <div class="n_title"> <div class="no_left" id="Div1" onmouseover="setTab('Div',1,2)"> <a rel="nofollow" href="http://fenlei.bidcenter.com.cn/hyfb-2-1.html" title="安徽省招标集å›?会员求购" target="_blank"> <b>会员求购</b></a></div> <div class="no_right" id="Div2" onmouseover="setTab('Div',2,2)"> <a rel="nofollow" href="" title="安徽省招标集å›?合作需æ±? target="_blank"> <b>合作需æ±?/b></a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list" id="con_Div_1" style="padding-left: 0; padding-right: 0;"> <ul> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4824811.html" title="CPPM采购¾lç†èµ„æ ¼è¯?-中国采招¾|? target="_blank">CPPM采购¾lç†èµ„æ ¼è¯?/a></span> <span class="nn_right">(28æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4817072.html" title="供应镀锌石½W¼ç½‘格宾¾|?x88x1010x12--中国采招¾|? target="_blank">供应镀锌石½W¼ç½‘格宾¾|?x88x1010x12</a></span> <span class="nn_right">(02æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4817067.html" title="供应6x88x1010x1213x1516x18石笼¾|‘格宄¡½‘雯‚¯ºæŠ¤åž«--中国采招¾|? target="_blank">供应6x88x1010x1213x1516x18石笼¾|‘格宄¡½‘雯‚¯ºæŠ¤åž«</a></span> <span class="nn_right">(02æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4816985.html" title="供应8x1010x1214x16石笼¾|‘格宄¡½‘铅丝½W?-中国采招¾|? target="_blank">供应8x1010x1214x16石笼¾|‘格宄¡½‘铅丝½W?/a></span> <span class="nn_right">(01æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="//fenlei.bidcenter.com.cn/bengzhan/zhaobiao_4800054.html" title="一体化预制æ³ëŠ«™--中国采招¾|? target="_blank">一体化预制æ³ëŠ«™</a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/chuguan1/zhaobiao_4741664.html" title="厂家直销搪瓷æ‹ÆD£…¾|?-中国采招¾|? target="_blank">厂家直销搪瓷æ‹ÆD£…¾|?/a></span> <span class="nn_right">(20æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="//fenlei.bidcenter.com.cn/qita/zhaobiao_4738578.html" title="求购黄玉¾c?00å?-中国采招¾|? target="_blank">求购黄玉¾c?00å?/a></span> <span class="nn_right">(30æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="kuang_list divNone" id="con_Div_2" style="padding-left: 0; padding-right: 0;"> <ul> <li> <span class="nn_left4"><a href="//fenlei.bidcenter.com.cn/qiche/zhaobiao_4825558.html" title="2019½W?8届中国国际玩具展ËÀÈ¥»îÀ´è§ˆä¼šin‹¹¦ä¸œ--中国采招¾|? target="_blank">2019½W?8届中国国际玩具展览会in‹¹¦ä¸œ</a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/yuanlin/zhaobiao_4825557.html" title="2019òq´ä¸Š‹¹ïL§‘隆五½ã½ã±»µë¼Ç×ŶøÐÀο金展/2019上æ“v五金å±?-中国采招¾|? target="_blank">2019òq´ä¸Š‹¹ïL§‘隆五金展/2019上æ“v五金å±?/a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="//fenlei.bidcenter.com.cn/qiche/zhaobiao_4825555.html" title="2020òq´æ²ˆé˜›_…¨å›½æ±½é…ä¼š--中国采招¾|? target="_blank">2020òq´æ²ˆé˜›_…¨å›½æ±½é…ä¼š</a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/guolu1/zhaobiao_4825552.html" title="2020òq´ç¬¬51届美国石油天然气展OTC--中国采招¾|? target="_blank">2020òq´ç¬¬51届美国石油天然气展OTC</a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/zhuangshi/zhaobiao_4825546.html" title="2019上æ“v国际生活用品展会--中国采招¾|? target="_blank">2019上æ“v国际生活用品展会</a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase//fenlei.bidcenter.com.cn/chufangshebei/zhaobiao_4825545.html" title="2019òq?1月南京国际幼教展ä¼?-中国采招¾|? target="_blank">2019òq?1月南京国际幼教展ä¼?/a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="//fenlei.bidcenter.com.cn/shebei/zhaobiao_4825544.html" title="2019中国òq¿å·žè°ƒå‘³å“é…æ–™å±•--中国采招¾|? target="_blank">2019中国òq¿å·žè°ƒå‘³å“é…æ–™å±•</a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="shiwu_right"> <div class="n_title"> <div class="no_left" id="DB1" onmouseover="setTab('DB',1,2)"> <a href="/2igase/statuteshowf-8-1.html" title="安徽省招标集å›?招标实务" target="_blank"><b>招标实务</b></a></div> <div class="no_right" id="DB2" onmouseover="setTab('DB',2,2)"> <a href="/2igase/statuteshowf-6-1.html" title="安徽省招标集å›?招标法规" target="_blank"><b>招标法规</b></a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list" id="con_DB_1" style="padding-left: 0; padding-right: 0;"> <ul> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase/Statute-1250449-8.html" title="中标数据¾lŸè®¡æŠ¥å‘Š--中国采招¾|? target="_blank">中标数据¾lŸè®¡æŠ¥å‘Š</a></span> <span class="nn_right">(14æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase/Statute-1140057-8.html" title="87号ä×o24问(三)--中国采招¾|? target="_blank">87号ä×o24问(三)</a></span> <span class="nn_right">(27æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase/Statute-1132844-8.html" title="零报ä»ßÇàꡪ¡ªËùǬ¯‚€ƒéªŒæ”‰K‡‡äººçš„智慧--中国采招¾|? target="_blank">零报仯‚€ƒéªŒæ”‰K‡‡äººçš„智慧</a></span> <span class="nn_right">(25æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase/Statute-1132846-8.html" title="县çñ”公共资源交易òq›_°æ•´åˆå›°å¢ƒ--中国采招¾|? target="_blank">县çñ”公共资源交易òq›_°æ•´åˆå›°å¢ƒ</a></span> <span class="nn_right">(25æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase/Statute-1132848-8.html" title="公共资源交易òq›_°¾l„织架构分析--中国采招¾|? target="_blank">公共资源交易òq›_°¾l„织架构分析</a></span> <span class="nn_right">(25æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase/Statute-1122332-8.html" title="â€?7åäh–‡â€ã€ã€Šæ”¿åºœé‡‡è´­æ³•ã€‹ã€â€œæ”¿åºœè´­ä¹°æœåŠ¡â€ã€â€œBT”和城投融资--中国采招¾|? target="_blank">â€?7åäh–‡â€ã€ã€Šæ”¿åºœé‡‡è´­æ³•ã€‹ã€â€œæ”¿åºœè´­ä¹°æœåŠ?/a></span> <span class="nn_right">(23æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/Statute-1122328-8.html" title="˜q‡ç¨‹½Ž¡ç†çš„同时也要兼™åùNœ€æ±‚管ç?-中国采招¾|? target="_blank">˜q‡ç¨‹½Ž¡ç†çš„同时也要兼™åùNœ€æ±‚管ç?/a></span> <span class="nn_right">(23æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="kuang_list divNone" id="con_DB_2" style="padding-left: 0; padding-right: 0;"> <ul> <li> <span class="nn_left4"><a href="/Statute-1396020-9.html" title="2019åQˆç¬¬åå±ŠåQ‰ä¸­å›½â€”东盟矿业合作论坛暨推介展示ä¼?-中国采招¾|? target="_blank">2019åQˆç¬¬åå±ŠåQ‰ä¸­å›½â€”东盟矿业合作论坛暨æŽ?/a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/Statute-1396019-9.html" title="中国(无锡)国际无损‹‚€‹¹‹ä¸Ž‹‚€‹¹‹äÈA器展览会--中国采招¾|? target="_blank">中国(无锡)国际无损‹‚€‹¹‹ä¸Ž‹‚€‹¹‹äÈA器展览会</a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/2igase/Statute-1395984-2.html" title="崇州ŒŽ‚深化“放½Ž¡æœâ€æ”¹é?着力优化政府采购监½Ž¡æœºåˆ?-中国采招¾|? target="_blank">崇州ŒŽ‚深化“放½Ž¡æœâ€æ”¹é©ç€åŠ›ä¼˜åŒ–政府采购监½Ž?/a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/Statute-1395985-2.html" title="湖北荆门 â€?+2”流½E‹å›¾åŠ©æ”¿é‡‡æè´¨å¢žæ•?-中国采招¾|? target="_blank">湖北荆门â€?+2”流½E‹å›¾åŠ©æ”¿é‡‡æè´¨å¢žæ•?/a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/Statute-1395986-2.html" title="‹¹™æ±Ÿçœç»å…´å¸‚新昌县胦政:ÂÔ¸ÐÒâÍâ做好“四½‹‡æ–‡½f â€å¥å…¨æ”¿åºœé‡‡è´­æœºåˆ?-中国采招¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿçœç»å…´å¸‚新昌县胦政:做好“四½‹‡æ–‡½f â€å¥å…?/a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/Statute-1395987-2.html" title="安åʵÁ¦¶¼ÓÐÁËÒ»¶¨¾½çœèšŒåŸ å¸‚åQšåŠ å¤§çš–采商城商品ä­h格监½Ž?-中国采招¾|? target="_blank">安徽省蚌埠市åQšåŠ å¤§çš–采商城商品ä­h格监½Ž?/a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a href="/Statute-1395988-2.html" title="湖åÊÀ½çÖ®´ó—省岳阛_¸‚åQšæ”¿é‡‡ç®¡ç†è¿ˆä¸Šæ–°å°é˜¶--中国采招¾|? target="_blank">湖南省岳阛_¸‚åQšæ”¿é‡‡ç®¡ç†è¿ˆä¸Šæ–°å°é˜¶</a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div class="cp_right"> <div class="lan"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a href="/2igase/frames/index.shtml" title="安徽省招标集å›?名企访谈" target="_blank">名企访谈</a></h3> <div class="more"> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list" style="padding-left: 0px; padding-bottom: 15px;"> åŸ?div class="v_p_top"> <div class="pic"> <a href="/2igase/frames/zjjt.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="™åºåº”形势发展åQŒç«‹­‘³é•¿˜qœè§„åˆ?> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/frames/images/zjjt/3.jpg" height="62" width="72" /></a></div> <div class="v_p_text"> <h4> <a href="/2igase/frames/zjjt.shtml" rel="nofollow" title="™åºåº”形势发展åQŒç«‹­‘³é•¿˜qœè§„åˆ?-中国采招¾|? target="_blank">™åºåº”形势发展åQŒç«‹­‘³é•¿˜qœè§„åˆ?/a></h4> <p class="dl"> 采招¾|‘专讎쀜淘金集团”创始äh-王金å?/p> </div> <div class="clear"> </div> </div> <ul> <li><span class="nn_left"> <a href="/frames/zhonghai.html" title="中æ“v¾|®åœ°åQšçŽ¯å®‡åŸŽã€å›½é™…购物公园项ç›?-中国采招¾|? target="_blank">中æ“v¾|®åœ°åQšçŽ¯å®‡åŸŽã€å›½é™…购物公å›?/a> </span> <span class="nn_right">(03æ—?</span> <div class="clear"> </div> </li> <li><span class="nn_left"> <a href="/frames/jmmg.shtml" title="金迈玛钢åQšå®‰å…¨ç”Ÿäº?质量½W¬ä¸€åQŒå®¢æˆ¯‚‡³ä¸Šï¼Œé‡åˆåŒï¼Œé‡ä¿¡ç”?-中国采招¾|? target="_blank">金迈玛钢åQšå®‰å…¨ç”Ÿäº?质量½W¬ä¸€</a> </span> <span class="nn_right">(03æ—?</span> <div class="clear"> </div> </li> <li><span class="nn_left"> <a href="/2igase/qita/frames/zkwh.shtml" title="智酷传媒——成交型视频专家--中国采招¾|? target="_blank">智酷传媒——成交型视频专家</a> </span> <span class="nn_right">(24æ—?</span> <div class="clear"> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="lan" ><div class="er_title"><h3 class="x_hua"><a href="/2igase/rili.htm" title="招标日历--中国采招¾|? target="_blank">招标日历</a></h3><div class="more"><a href="/2igase/rili.htm" title="更多--中国采招¾|? target="_blank">更多></a></div><div class="yuefen">2019òq?æœ?</div><div class="clear"></div></div><div class="rili"><div class="rili_top"><span style=" color:#ee4735;"><b>æ—?/b></span><span><b>一</b></span><span><b>äº?/b></span><span><b>ä¸?/b></span><span><b>å›?/b></span><span><b>äº?/b></span><span style=" color:#ee4735;"><b>å…?/b></span><div class="clear"></div></div> <div class="rili_bottom"><a href="/2igase/newsmore-2019-9-1.html" title="查看2019-9-1的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">1</a><a href="/2igase/newsmore-2019-9-2.html" title="查看2019-9-2的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">2</a><span>3</span><span>4</span><span>5</span><span>6</span><span>7</span><span>8</span><span>9</span><span>10</span><span>11</span><span>12</span><span>13</span><span>14</span><span>15</span><span>16</span><span>17</span><span>18</span><span>19</span><span>20</span><span>21</span><span>22</span><span>23</span><span>24</span><span>25</span><span>26</span><span>27</span><span>28</span><span>29</span><span>30</span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><div class="clear"></div></div></div></div> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <!--企业展厅¾l“å°¾--> <div class="banner" style="background-color:#ffffff; height:90px;"> åŸ?script async src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- 代理™å?70 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:970px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-0709976853474436" data-ad-slot="7506270770"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> <!--其它--> <div class="other"> <div class="lan"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> 地区å¯ÆDˆª</h3> <div class="more"> <a href="/" title="安徽省招标集å›?安徽省招标集团æ€È«™" target="_blank" style="color: #ee4735;"><b>安徽省招标集团æ€È«™</b></a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="map_list"> <ul> <li class="huadong"><b>华东:</b><a href="//sh.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>上æ“v</a><a href="/2igase//js.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>江苏</a><a href="/2igase//zj.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>‹¹™æ±Ÿ</a><a href="//ah.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?>安徽</a><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//fj.bidcenter.com.cn/">¼›å¾</a><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//jx.bidcenter.com.cn/">江西</a><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//sd.bidcenter.com.cn/">å±×ƒ¸œ</a></li> <li class="huadong2"><b>东北:</b><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//ln.bidcenter.com.cn/">辽宁</a><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//jl.bidcenter.com.cn/">吉林</a><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//hlj.bidcenter.com.cn/">黑龙æ±?/a></li> <li class="huadong2"><b>西北:</b><a title="陕西招标¾|? target="_blank" href="//sx.bidcenter.com.cn/">陕西</a><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//gs.bidcenter.com.cn/">甘肃</a><a title="青æ“v招标¾|? target="_blank" href="/2igase//qh.bidcenter.com.cn/">青æ“v</a><a title="宁夏招标¾|? target="_blank" href="/2igase//nx.bidcenter.com.cn/">宁夏</a><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//xj.bidcenter.com.cn/">新疆</a></li> <li class="huadong2"><b>华中:</b><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//hn.bidcenter.com.cn/">沛_—</a><a title="湖北招标¾|? target="_blank" href="/2igase//hb.bidcenter.com.cn/">湖北</a><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//hns.bidcenter.com.cn/">湖南</a></li> <li class="huadong"><b>华北:</b><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//bj.bidcenter.com.cn/">北京</a><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//hbs.bidcenter.com.cn/">沛_Œ—</a><a title="天æÓ|招标¾|? target="_blank" href="/2igase//tj.bidcenter.com.cn/">天æÓ|</a><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//sxs.bidcenter.com.cn/">å±Þp¥¿</a><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//nmg.bidcenter.com.cn/">内蒙å?/a></li> <li class="huadong2"><b>华南:</b><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="//gd.bidcenter.com.cn/">òqÕF¸œ</a><a title="‹¹·å—招标¾|? target="_blank" href="/2igase//hain.bidcenter.com.cn/">‹¹·å—</a><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//gx.bidcenter.com.cn/">òq¿è¥¿</a><a rel="nofollow" title="香港招标¾|? target="_blank" href="">香港</a><a rel="nofollow" title="澳门招标¾|? target="_blank" href="">澳门</a></li> <li class="huadong"><b>西南:</b><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//sc.bidcenter.com.cn/">四川</a><a title="安徽省招标集å›? target="_blank" href="/2igase//cq.bidcenter.com.cn/">重庆</a><a title="贵州招标¾|? target="_blank" href="/2igase//gz.bidcenter.com.cn/">贵州</a><a title="云南招标¾|? target="_blank" href="/2igase//yn.bidcenter.com.cn/">云南</a><a title="西藏招标¾|? target="_blank" href="/2igase//xz.bidcenter.com.cn/">西藏</a></li> <div class="clear"> </div> </ul> </div> </div> <div class="lan"> <div class="demo"> <ul class="tabbtn" id="move-animate-top"> <li class="current" id="three1" onmouseover="setTab('three',1,2)"><a href="javascript:void(0);"> 合作¾|‘ç«™</a></li> <li id="three2" onmouseover="setTab('three',2,2)"><a href="/2igase/Friend.html">友情链接</a></li> <div class="clear"> </div> </ul> <!--tabbtn end--> <div class="tabcon" id="topcon"> <div class="subbox"> åŸ?div id="con_three_1" class="sublist"> <a href="/2igase/cgzb/" target="_blank" title="中国采购与招标网"><strong>中国采购与招标网</strong></a>  <a href="/2igase/jszb/" target="_blank" >中国å»ø™®¾æ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="/2igase/cgdh/" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?</a>  <a href="/2igase/qlm/" target="_blank" title="千里马招标网">千里马招标网</a>  <a href="/2igase/jsgc/" target="_blank" title="中国å»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?>中国å»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?/a>  <a href="/qita/webseo1.shtml" target="_blank" title=" 北京ŒŽ‚招投标公共服务òq›_°"> 北京ŒŽ‚招投标公共服务òq›_° </a>  <a href="/2igase/qita/webseo2.shtml" target="_blank" title=" 北京招标¾|?> 北京招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo3.shtml" target="_blank" title=" 北京ŒŽ‚å·¥½E‹å¾è®¾äº¤æ˜“信息网"> 北京ŒŽ‚å·¥½E‹å¾è®¾äº¤æ˜“信息网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo4.shtml" target="_blank" title=" 北京ŒŽ‚政府采购中å¿?> 北京ŒŽ‚政府采购中å¿?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo5.shtml" target="_blank" title=" òqÕæÊDzٵ°ÁËÕF¸œçœæ”¿åºœé‡‡è´­ç½‘"> òqÕF¸œçœæ”¿åºœé‡‡è´­ç½‘ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo6.shtml" target="_blank" title=" òqÕF¸œçœæ‹›æ ‡æŠ•æ ‡ç›‘½Ž¡ç½‘"> òqÕF¸œçœæ‹›æ ‡æŠ•æ ‡ç›‘½Ž¡ç½‘ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo7.shtml" target="_blank" title=" 江苏省徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡ç½‘"> 江苏省徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡ç½‘ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo8.shtml" target="_blank" title=" òqÕF¸œæ‹›æ ‡¾|?> òqÕF¸œæ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo9.shtml" target="_blank" title=" 江苏招标¾|?> 江苏招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo10.shtml" target="_blank" title=" 江苏政府采购¾|?> 江苏政府采购¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo11.shtml" target="_blank" title=" 江苏招标投标¾|?> 江苏招标投标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo12.shtml" target="_blank" title=" ‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|?> ‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo13.shtml" target="_blank" title=" ‹¹™æ±Ÿæ”¿åºœé‡‡è´­"> ‹¹™æ±Ÿæ”¿åºœé‡‡è´­ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo14.shtml" target="_blank" title=" 沛_—æ‹›æÒ²ÀÁµÃÈ¥¹Ü ‡ä¿¡æ¯¾|?> 沛_—招标信息¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo15.shtml" target="_blank" title=" 沛_—招标¾|?> 沛_—招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo16.shtml" target="_blank" title=" 沛_—省政府采购网"> 沛_—省政府采购网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo17.shtml" target="_blank" title=" 沛_—眨oæ‹›æ ‡æŠ•æ ‡ç½‘"> 沛_—省招标投标网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo18.shtml" target="_blank" title=" 沛_—招标采购¾|?> 沛_—招标采购¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo19.shtml" target="_blank" title=" 沛_Œ—招标¾|?> 沛_Œ—招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo20.shtml" target="_blank" title=" 沛_Œ—省政府采¡ï购网"> 沛_Œ—省政府采购网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo21.shtml" target="_blank" title=" 沛_Œ—å»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?> 沛_Œ—å»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo22.shtml" target="_blank" title=" å±×ƒ¸œæ‹›æ ‡¾|?> å±×ƒ¸œæ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo23.shtml" target="_blank" title=" å±×ƒ¸œçœé‡‡è´­ä¸Žæ‹›æ ‡¾|?> å±×ƒ¸œçœé‡‡è´­ä¸Žæ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo24.shtml" target="_blank" title=" 中国å±×ƒ¸œæ”¿åºœé‡‡è´­¾|‘ç«™"> 中国å±×ƒ¸œæ”¿åºœé‡‡è´­¾|‘ç«™ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo25.shtml" target="_blank" title=" å±×ƒ¸œÄãºÃ¿áŶ省水利工½E‹æ‹›æ ‡ä¿¡æ¯ç½‘"> å±×ƒ¸œçœæ°´åˆ©å·¥½E‹æ‹›æ ‡ä¿¡æ¯ç½‘ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo26.shtml" target="_blank" title=" å±Þp¥¿æ‹›æŠ•æ ‡ç½‘"> å±Þp¥¿æ‹›æŠ•æ ‡ç½‘ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo27.shtml" target="_blank" title=" å±Þp¥¿æ‹›æ ‡¾|?> å±Þp¥¿æ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo28.shtml" target="_blank" title=" 中国å±Þp¥¿æ”¿åºœé‡‡è´­"> 中国å±Þp¥¿æ”¿åºœé‡‡è´­ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo29.shtml" target="_blank" title=" 湖南招标¾|?> 湖南招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo30.shtml" target="_blank" title=" 湖南省招标投标监½Ž©¦¡ç½‘"> 湖南省招标投标监½Ž¡ç½‘ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo31.shtml" target="_blank" title=" 湖南省徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡æŠ•æ ‡ç½‘"> 湖南省徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡æŠ•æ ‡ç½‘ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo32.shtml" target="_blank" title=" 湖南省政府采购网"> 湖南省政府采购网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo33.shtml" target="_blank" title=" òq¿è¥¿µ­®æ—è‡ªæ²»åŒºæ”¿åºœé‡‡è´­ç½‘"> òq¿è¥¿µ­®æ—è‡ªæ²»åŒºæ”¿åºœé‡‡è´­ç½‘ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo34.shtml" target="_blank" title=" òq¿è¥¿æ‹›æ ‡é‡‡è´­¾|?> òq¿è¥¿æ‹›æ ‡é‡‡è´­¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo35.shtml" target="_blank" title=" òq¿è¥¿µ­®æ—è‡ªæ²»åŒºå…¬å…Þpµ„源交ºÃÁ˺ÃÁË易中å¿?> òq¿è¥¿µ­®æ—è‡ªæ²»åŒºå…¬å…Þpµ„源交易中å¿?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo36.shtml" target="_blank" title=" òq¿è¥¿æ‹›æ ‡¾|?> òq¿è¥¿æ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo37.shtml" target="_blank" title=" 辽宁政府采购¾|?> 辽宁政府采购¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo38.shtml" target="_blank" title=" 辽宁招标¾|?> 辽宁招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo39.shtml" target="_blank" title=" 辽宁省政府采购中å¿?> 辽宁省政府采购中å¿?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo40.shtml" target="_blank" title=" 吉林招标¾|?> 吉林招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo41.shtml" target="_blank" title=" 吉林省徏è®ùN¡¹ç›®æ‹›æ ‡ç½‘"> 吉林省徏è®ùN¡¹ç›®æ‹›æ ‡ç½‘ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo42.shtml" target="_blank" title=" 吉林省政府采购中å¿?> 吉林省政府采购中å¿?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo43.shtml" target="_blank" title=" 黑龙江招标网"> 黑龙江招标网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo44.shtml" target="_blank" title=" 黑龙江省政府采购¾|?> 黑龙江省政府采购¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo45.shtml" target="_blank" title=" 黑龙江徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡ç½‘"> 黑龙江徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡ç½‘ </a>  <div class="clear"></div> </div><!--tabcon end--> åŸ?div id="con_three_2" class="sublist" style="display:none;"> <a href="/2igase/qita/webseo46.shtml" target="_blank" title=" 哈尔滨市工程招标¾|?> 哈尔滨市工程招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo47.shtml" target="_blank" title=" 黑龙江省招标公司"> 黑龙江省招标公司 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo48.shtml" target="_blank" title=" 黑龙江工½E‹æ‹›æ ‡ç½‘"> 黑龙江工½E‹æ‹›æ ‡ç½‘ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo49.shtml" target="_blank" title=" 黑龙江çÈ·ºÜÎ޳ܜè¯å“é›†ä¸­é‡‡è´­¾|?> 黑龙江省药品集中采购¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo50.shtml" target="_blank" title=" 内蒙古招标网"> 内蒙古招标网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo51.shtml" target="_blank" title=" 内蒙古自æ²ÕdŒºæ”¿åºœé‡‡è´­¾|?> 内蒙古自æ²ÕdŒºæ”¿åºœé‡‡è´­¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo52.shtml" target="_blank" title=" 内蒙古招标投标网"> 内蒙古招标投标网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo53.shtml" target="_blank" title=" 四川招标¾|?> 四川招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo54.shtml" target="_blank" title=" 四川招投标网"> 四川招投标网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo55.shtml" target="_blank" title=" 囶øÓÐÒ»ÃûÅ®Éú›å·æ”¿åºœé‡‡è´­"> 四川政府采购 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo56.shtml" target="_blank" title=" 四川å»ø™®¾¾|?> 四川å»ø™®¾¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo57.shtml" target="_blank" title=" 四川日报招标比选网"> 四川日报招标比选网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo58.shtml" target="_blank" title=" 江西省招标投标网"> 江西省招标投标网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo59.shtml" target="_blank" title=" 江西招标¾|?> 江西招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo60.shtml" target="_blank" title=" 江西省政府采购网"> 江西省政府采购网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo61.shtml" target="_blank" title=" 江西省公å…Þpµ„源交易网"> 江西省公å…Þpµ„源交易网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo62.shtml" target="_blank" title=" ¼›å¾æ‹›æ ‡¾|?> ¼›å¾æ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo63.shtml" target="_blank" title=" ¼›å¾æ‹›æ ‡ä¸Žé‡‡è´­ç½‘"> ¼›å¾æ‹›æ ‡ä¸Žé‡‡è´­ç½‘ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo64.shtml" target="_blank" title=" ¼›å¾çœå¾è®‘Ö·¥½E‹äº¤æ˜“网"> ¼›å¾çœå¾è®‘Ö·¥½E‹äº¤æ˜“网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo65.shtml" target="_blank" title=" 上æ“v招标¾|?> 上æ“v招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo66.shtml" target="_blank" title=" 上æ“v政府采购¾|?> 上æ“v政府采购¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo67.shtml" target="_blank" title=" 上æ“vŒŽ‚医药集中招标采购信息网"> 上æ“vŒŽ‚医药集中招标采购信息网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo68.shtml" target="_blank" title=" 上æ“vå»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?> 上æ“vå»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo69.shtml" target="_blank" title=" 重庆招标¾|?> 重庆招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo70.shtml" target="_blank" title=" 重庆ŒŽ‚招标投标综合网"> 重庆ŒŽ‚招标投标综合网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo71.shtml" target="_blank" title=" 重庆ŒŽ‚政府采购网"> 重庆ŒŽ‚政府采购网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo72.shtml" target="_blank" title=" 重庆ŒŽ‚å·¥½E‹å¾è®¾æ‹›æ ‡æŠ•Ä¿¹â标交易äÑîÕæÕæÓÖÏëÆðÔø¾­Ëµ¹ý×Ô¼º¿¡æ¯ç½‘"> 重庆ŒŽ‚å·¥½E‹å¾è®¾æ‹›æ ‡æŠ•æ ‡äº¤æ˜“信息网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo73.shtml" target="_blank" title=" 甘肃招标¾|?> 甘肃招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo74.shtml" target="_blank" title=" 甘肃政府采购¾|?> 甘肃政府采购¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo75.shtml" target="_blank" title=" 甘肃¾læµŽä¿¡æ¯¾|?> 甘肃¾læµŽä¿¡æ¯¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo76.shtml" target="_blank" title=" 甘肃省招标中å¿?> 甘肃省招标中å¿?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo77.shtml" target="_blank" title=" 新疆Öì¿¡ÖÝ°ÑÊÖÖÐ招标¾|?> 新疆招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo78.shtml" target="_blank" title=" 新疆å»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?> 新疆å»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo79.shtml" target="_blank" title=" 新疆¾l´å¾ž®”自æ²ÕdŒºæ”¿åºœé‡‡è´­¾|?> 新疆¾l´å¾ž®”自æ²ÕdŒºæ”¿åºœé‡‡è´­¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo80.shtml" target="_blank" title=" 中国招投标网"> 中国招投标网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo81.shtml" target="_blank" title=" 天æÓ|ŒŽ‚招投标¾|?> 天æÓ|ŒŽ‚招投标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo82.shtml" target="_blank" title=" 中国采购招标¾|?> 中国采购招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo83.shtml" target="_blank" title=" 中国政府采购招标¾|?> 中国政府采购招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo84.shtml" target="_blank" title=" 中国起重机招标网"> 中国起重机招标网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo85.shtml" target="_blank" title=" 中国采招¾|?> 中国采招¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo86.shtml" target="_blank" title=" 中国采招™å¹ç›®¾|?> 中国采招™å¹ç›®¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo87.shtml" target="_blank" title=" 中国采购与招标网"> 中国采购与招标网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo88.shtml" target="_blank" title=" 中国¿UÕdŠ¨é‡‡è´­ä¸Žæ‹›æ ‡ç½‘"> 中国¿UÕdŠ¨é‡‡è´­ä¸Žæ‹›æ ‡ç½‘ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo89.shtml" target="_blank" title=" 中国政府é‡ßÀ°²ÔÙÐù·¢³öÒ»ÉùµÍ³Á‡è´­¾|?> 中国政府采购¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo90.shtml" target="_blank" title=" 电力招标¾|?> 电力招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo91.shtml" target="_blank" title=" 安徽政府采购¾|?> 安徽政府采购¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo92.shtml" target="_blank" title=" 安徽招标¾|?> 安徽招标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo93.shtml" target="_blank" title=" 安徽省招标投标信息网"> 安徽省招标投标信息网 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo94.shtml" target="_blank" title=" 安徽省徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡æŠ•æ ‡ä¿¡æ¯ç½‘"> 安徽省徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡æŠ•æ ‡ä¿¡æ¯ç½‘ </a>  <a href="/2igase/qita/webseo95.shtml" target="_blank" title=" 安徽ÄѵÀËûºÍÎÒ°Ö合肥公共资源交易中心"> 安徽合肥公共资源交易中心 </a>  <a href="/2igase/qita/webseo96.shtml" target="_blank" title=" 安徽省招标集å›?> 安徽省招标集å›?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo97.shtml" target="_blank" title=" 沛_—招标¾|?"> 沛_—招标¾|? </a>  <a href="/2igase/qita/webseo98.shtml" target="_blank" title=" 沛_—招标信息¾|?> 沛_—招标信息¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo99.shtml" target="_blank" title=" 沛_—招标投标¾|?> 沛_—招标投标¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo100.shtml" target="_blank" title=" 沛_—æ‹¡¸›æ ‡é‡‡è´­¾l¼åˆ¾|?> 沛_—招标采购¾l¼åˆ¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo101.shtml" target="_blank" title=" 沛_—政府采购¾|?> 沛_—政府采购¾|?</a>  <a href="/2igase/qita/webseo102.shtml"target="_blank"title="中国å»ø™®¾æ‹›æ ‡¾|?>中国å»ø™®¾æ‹›æ ‡¾|?/a>  <a href="/qita/webseo103.shtml"target="_blank"title="中煤招标¾|?>中煤招标¾|?/a>  <a href="/qita/webseo104.shtml"target="_blank"title="中国物流招标¾|?>中国物流招标¾|?/a>  <a href="/qita/webseo105.shtml"target="_blank"title="‹¹¯‚™¹æ‹›æ ‡">‹¹¯‚™¹æ‹›æ ‡</a>  <a href="/2igase/qita/webseo106.shtml"target="_blank"title="黑龙江省招标公司">黑龙江省招标公司</a>  <a href="/2igase/qita/webseo107.shtml"target="_blank"title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?/a>  <a href="/qita/webseo108.shtml"target="_blank"title="中国电力招标¾|?>中国电力招标¾|?/a>  <a href="/qita/webseo109.shtml"target="_blank"title="招标¾|?>招标¾|?/a>  <a href="/qita/webseo110.shtml"target="_blank"title="中国国际招标¾|?>中国国际招标¾|?/a>  <a href="/qita/webseo111.shtml"target="_blank"title="中国招标信息¾|?>中国招标信息¾|?/a>  <a href="/qita/webseo112.shtml"target="_blank"title="中国工程招标¾|?>中国工程招标¾|?/a>  <a href="/qita/webseo113.shtml"target="_blank"title="中国采购与招标网">中国采购与招标网</a>  <div class="clear"> </div> </div> </div> <!--tabcon end--> </div> </div> </div> <div class="lan" style="height: 100px;"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a href="#" title="安徽省招标集å›?合作伙伴" target="_blank">合作伙伴</a> </h3> <div class="clear"> </div> </div> <div class="map_list3"> <ul> <li> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("867036");</script> </li> <li> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("867046");</script> </li> <li> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("867052");</script> </li> <li> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("867048");</script> </li> <li> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("867050");</script> </li> <div class="clear"> </div> </ul> </div> </div> </div> <!--其它¾l“å°¾--> </div> <div id="roll" style="display: block; z-index: 9999;"> <div title="安徽省招标集å›?回到™å‰™ƒ¨" id="roll_top"> 回到™å‰™ƒ¨</div> </div> <!--底部å¯ÆDˆª--> <div id="bottom"> <div class="footer"> <div class="submenu"> <ul> <li style="width: 100px; _width: 140px;"><span style="width: 100px;"><b>新手指南</b></span> <a href="/2igase/zhuce.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?注册新用æˆ? rel="nofollow" >注册新用æˆ?/a> <a href="/help/zhaohuimima.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?ŒŽå·å¯†ç ">ŒŽå·å¯†ç </a> <a href="/help/zchlep.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?采招入门">采招入门</a> <a href="/2igase/help/sousuo.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?™å¹ç›®æœçƒ¦å…¥é—¨">™å¹ç›®æœçƒ¦å…¥é—¨</a> <a href="/2igase/help/cjwenti.shtml" target="_blank" rel="nofollow" title="安徽省招标集å›?用户中心使用手册">用户中心使用手册</a> <div class="clear"> </div> </li> <li style="width: 200px; _width: 250px;"><span style="width: 200px;"><b>ç‰Îù‰²æœåŠ¡</b></span> <a href="/2igase/help/fwlb.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?招标信息服务">招标信息服务</a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/ZhaoTouBiaoYingYong/HistorySearch.aspx" target="_blank" title="安徽省招标集å›?数据库查è¯?>数据库查è¯?/a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/ZhaoTouBiaoYingYong/HistorySearch.aspx" target="_blank" title="安徽省招标集å›?历史数据查询">历史数据查询</a> <a rel="nofollow" href="/2igase/dxbs.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?标书服务"> 标书服务</a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/Releaseinformation/CompanyBidEdit.aspx" target="_blank" title="安徽省招标集å›?招标信息发布">招标信息发布</a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/DataAnalysis/CompetitionIndex.aspx" target="_blank" title="安徽省招标集å›?½fžäº‰å¯ÒŽ‰‹ç›‘测">½fžäº‰å¯ÒŽ‰‹ç›‘测</a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/ZhaoTouBiaoYingYong/TyueSearch.aspx" target="_blank" title="安徽省招标集å›?特约™å¹ç›®æŸ¥è¯¢">特约™å¹ç›®æŸ¥è¯¢</a> <a rel="nofollow" href="/tjgg-3.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?™å¹ç›®å§”托">™å¹ç›®å§”托</a> <a rel="nofollow" href="/2igase/yqzb/index.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?邀è¯äh‹›æ ?>邀è¯äh‹›æ ?/a> <a rel="nofollow" href="/upfile/xmkxx/xmzt.htm" target="_blank" title="安徽省招标集å›?行业报告">行业报告</a> <div class="clear"> </div> </li> <li style="width: 100px; _width: 130px;"><span><b>供应商服åŠ?/b></span> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/RenZheng/RenCompany.aspx" target="_blank" title="安徽省招标集å›?诚信认证">诚信认证</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank" title="安徽省招标集å›?企业展厅">企业展厅</a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/Releaseinformation/SupplyBuyEdit.aspx?type=3" target="_blank" title="安徽省招标集å›?供应信息发布">供应信息发布</a> <a href="http://zone.bidcenter.com.cn/zhuanti/index" target="_blank" title="安徽省招标集å›?供应商推òq?>供应商推òq?/a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/Qiye/QiyeJiaru.aspx" target="_blank" title="安徽省招标集å›?供应商入åº?>供应商入åº?/a> <div class="clear"> </div> </li> <li style="width: 100px; _width: 130px;"><span><b>采购商服åŠ?/b></span> <a href="http://zone.bidcenter.com.cn/" target="_blank" title="安徽省招标集å›?扑օ¬å?>扑օ¬å?/a> <a href="/gongying/index.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?找äñ”å“?>找äñ”å“?/a> <a rel="nofollow" href="/2igase/help/ysindex.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?ŒŽ‚场分析">ŒŽ‚场分析</a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/Releaseinformation/SupplyBuyEdit.aspx?type=2" target="_blank" title="安徽省招标集å›?采购信息发布">采购信息发布</a> <a rel="nofollow" href="/2igase/jizhongcaigou/index.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?集中采购"> 集中采购</a> <div class="clear"> </div> </li> <li style="width: 200px; _width: 250px; padding-right: 0px; border-right: 0px;"><span style="width: 200px;"><b>关于我们</b></span> <a rel="nofollow" href="/help/gsjj.shtml" target="_blank" title="安徽省招标集å›?¾|‘站介绍">¾|‘站介绍</a> <a rel="nofollow" href="/2igase/help/rwfs.shtml" target="_blank" title="安徽省招标集å›?入网方式">入网方式</a> <a rel="nofollow" href="/2igase/help/fwlb.shtml" target="_blank" title="安徽省招标集å›?服务列表">服务列表</a> <a rel="nofollow" href="/help/contact.shtml" target="_blank" title="安徽省招标集å›?联系方式">联系方式</a> <a rel="nofollow" href="/help/fwtk.shtml" target="_blank" title="安徽省招标集å›?服务条款">服务条款</a> <a rel="nofollow" href="/2igase/help/czdl.shtml" target="_blank" title="安徽省招标集å›?诚征代理">诚征代理</a> <a href="/2igase/help/cpyc.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?诚聘英才">诚聘英才</a> <a href="/help/ggfw.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?òq¿å‘ŠæœåŠ¡">òq¿å‘ŠæœåŠ¡</a> <a href="/2igase/Friend.html" target="_blank" title="安徽省招标集å›?友情链接"> 友情链接</a> <a rel="nofollow" href="/2igase/help/ditu.shtml" target="_blank" title="安徽省招标集å›?¾|‘站地图">¾|‘站地图</a> <div class="clear"> </div> </li> <div class="clear"> </div> </ul> </div> <div class="copyright" style="position: relative;"> <p> 客户咨询åQ?10-88138022 公司æ€ÀLœºåQ?10-59790880 传真åQ?10-88123823</p> <p> 本站法律™åùN—®åQšåŒ—斗鼎铭律ŒŽˆäº‹åŠ¡æ‰€ 周正国律ŒŽ?北京ŒŽ‚公安局‹¹äh·€åˆ†å±€å¤‡æ¡ˆ¾~–号åQ?101081994 <a href="http://www.miibeian.gov.cn/" rel="nofollow" target="_blank">京ICPå¤?9044717å?2</a> <a href="//img.bidcenter.com.cn/www/help/images/icpz_d.jpg" rel="nofollow" class="a6" target="_blank">京ICPè¯?70615å?/a> <br /> 版权所æœ?2007-2015 <a href="/">采招¾|?/a></p> <p> <a href="http://net.china.cn/" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?不良信息举报中心"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/sf-wzba_r1_c3.gif" /></a> <a href="http://www.bnia.cn/" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?北京¾|‘络行业协会"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/sf-wzba_r1_c5.gif" /></a> <a href="http://www.bj.cyberpolice.cn/" rel="nofollow" target="_blank" title="安徽省招标集å›?¾|‘络110报警服务"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/sf-wzba_r1_c7.gif" /></a> <a rel="nofollow" href="http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202007121100001" target="_blank" title="安徽省招标集å›?¾lè¥æ€§ç½‘½f™å¤‡æ¡ˆä¿¡æ?> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/sf-wzba_r1_c1.gif" /></a> <div class="clear"> </div> </p> <div class="ewm"> <div class="ewm4"> <div class="ewm4_ph"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/weixin/phone_dowload.jpg" title="安徽省招标集å›?采招¾|‘手机端下蝲" width="70"> <div class="ewm-txt"> 手机客户½f? </div> </div> </div> <div class="ewm5" > <div class="ewm5_ph" > <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/weixin/weixin_dowload.jpg" title="安徽省招标集å›?采招¾|‘手机端下蝲" width="70"> <div class="ewm-txt"> 微信公众å?/div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="wenjuan" style="position: absolute; right: 0; top: 20px; width: 140px; height: 55px;"> <a href="/2igase/jianyi2014.html" rel="nofollow" target="_blank" style="display: block; width: 140px; height: 55px;"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/yhs.png" alt="新首™åµå¾è®®å¾é›? style="zoom: 1;"></a> </div> </div> </div> </div> <!--二维ç ?-> <style> body { _background-image: url(about:blank); _background-attachment: fixed; } .float { top: 280px; } .iph { position: absolute; background-color: #FFFFFF; } </style> <div class="wrap"> <div class="float" id="float" style="width: 100px; height: 136px; padding: 10px; border: 0px; -moz-box-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,.2); -webkit-box-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,.2); box-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,.2); position: absolute; display: none;"> <a href="/2igase/help/phone/phone.html" target="_blank"> <img src="//img.bidcenter.com.cn/www/images/appdownload.png" src="/qita/采招¾|‘手机端下蝲" title="/qita/采招¾|‘手机端下蝲" width="94" height="94" /> <div style="width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px; margin-top: 5px;"> 下蝲手机APP<br /> 随时随地查项ç›?/div> </a> </div> </div> <script type="text/javascript"> if ($(window).width() > 1200) { $.fn.smartFloat = function() { var position = function(element) { var top = element.position().top, pos = element.css("position"); $(window).scroll(function() { var scrolls = $(this).scrollTop(); if (scrolls > top) { if (window.XMLHttpRequest) { element.css({ position: "fixed", top: 0 }); } else { element.css({ top: scrolls }); } } else { element.css({ position: pos, top: top }); } }); }; return $(this).each(function() { position($(this)); }); }; //¾l‘定 $("#float").css("left", $("#roll").position().left + 5).show().smartFloat(); } window.onresize = function() { if ($(window).width() > 1200) { $("#float").css("left", $(window).width() / 2 + 505).show().smartFloat(); } else { $("#float").hide(); } } </script> <div style="display: none"> <script type="text/javascript" src="//static.bidcenter.com.cn//js/www/js/tj.js"></script> </div> <!--焦点囑ֈ‡æ?-> <script src="//static.bidcenter.com.cn//js/www/js/zzsc.js" type="text/javascript"></script> <!--功能åŒÞZ¸Šä¸‹æ»‘åŠ?-> <script type="text/javascript" src="//static.bidcenter.com.cn//js/www/js/jquery.hoveraccordion.js"></script> <script src="//static.bidcenter.com.cn//js/www/js/msnewindex.js" type="text/javascript"></script> <!--底部å¯ÆDˆª¾l“åÒìÄÜÕß°¾--> <!-- 0 0 - 9 . n e t --></body> </html>